Informace č.j.: JMK 158425/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                    Brno
ze dne                        JMK 158425/2008             S-JMK 158425/2008 OKP             Krásná/541651233            19. 12. 2008
 
 
„úhrada nákladů řízení“ – poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
dne 8. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zák. č. 106/99 Sb. – úhrada nákladů řízení“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
v rámci průzkumu chování veřejné správy v případě povinnosti uhradit náklady soudního řízení si dovolujeme požádat vás o poskytnutí uvedené stručné informace.
Podle našich informací z veřejných zdrojů uložil soud v roce 2006 vašemu povinnému subjektu rozsudkem č. 10 Ca 3-2006 uhradit náklady řízení ve výši 3 837,80 Kč.
Dovolujeme si v této souvislosti požádat ve smyslu InfZ o informaci:
1)  zda byly náklady řízení dle výše uvedeného rozsudku Vaším povinným subjektem uhrazeny, pokud ne, proč (např. zrušeno vyšším soudem, dohoda s protistranou, spor trvá atd.),
2) zda jste byli jako povinný subjekt ve sporu zastoupeni advokátem, a pokud ano, kolik mu bylo vyplaceno na odměně,
3) zda byla dále zjišťována a vyvozována pracovněprávní odpovědnost konkrétního vašeho pracovníka za tuto škodu – pokud ne, proč ne, a pokud ano, o jakou sankci se jednalo,
3) zda byla přijata nějaká opatření k tomu, aby se podobná situace neopakovala.
 
V souladu s Vaším požadavkem „prosíme poskytnout informaci v elektronické podobě“ a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů:
 
Povinný subjekt provedl šetření ve věci rozsudku č. 10 Ca 3-2006, a to mezi jeho složkami, jejichž působnosti by se mohla týkat existence požadovaných informací. Při tomto šetření byla mj. prověřena i evidence soudních řízení povinného subjektu a čerpání výdajů povinného subjektu za léta 2006 a 2007.
 
S ohledem na skutečnost, že v evidenci soudních řízení není evidován žádný rozsudek č. 10 Ca 3-2006, a v průběhu let 2006 a 2007 nebyla u povinného subjektu evidována žádná úhrada ve výši 3 837,80 Kč za náklady řízení, Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné informace k bodům 1) – 3) Vaší Žádosti.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                      Fax                             E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                  541651111                 541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz