Informace č.j.: JMK 163476/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./            ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                       JMK 163476/2008              S-JMK 126899/2008 OKP               Krásná/541651233             18. 12. 2008
 
 
Poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
dne 30. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informaci o financování dopravce BORS Břeclav a.s.“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti požadujete:
dle zákona o informacích žádám o zaslání elektronickou poštou těchto informací:
- kdy byly Jihomoravským krajem nebo Krajským úřadem Jihomoravského kraje za celou dobu jeho existence jimy poskytnuty firmě BORS Břeclav a.s. se sídlem Břeclav, Bratislavská 26, PSČ 69062, IČ 49969242 finanční prostředky (přesné datum odeslání u každé platby), v jaké výši byla příslušná platba a na co tyto finanční prostředky byly určeny,
- kdy přišla Jihomoravskému kraji nebo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje za celou dobu jeho existence platba od firmy BORS Břeclav a.s. se sídlem Břeclav, Bratislavská 26, PSČ 69062, IČ 49969242 (přesné datum příchodu platby), za co tato platba byla a v jaké byla přesné výši.“.
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 130047/2008 ze dne 6. 10. 2008 jste byl vyzván k upřesnění Vaší Žádosti, resp. k  doplnění údajů týkajících se náležitostí potřebných pro vyřízení Žádosti. S ohledem na skutečnost, že Vaše Žádost nebyla v zákonem stanovené lhůtě upřesněna, byla sdělením č.j.: JMK 126899/2008 dne 10. 11. 2008 povinným subjektem odložena.
 
            Povinný subjekt opětovně prošetřil skutečnosti, týkající se nutnosti doplnění doručovací adresy při vyřizování Vámi podané Žádosti, resp. prošetřil zda mu nedostatek údajů o žadateli brání ve vyřízení této Žádosti.
Při tomto šetření bylo zjištěno, že pro vyřízení Žádosti není třeba vydávat rozhodnutí o odmítnutí Žádosti, resp. rozhodnutí o odmítnutí části Žádosti, a tedy Vám povinný subjekt může poskytnout Vámi požadované informace bez Vaší doručovací adresy, a to elektronicky na e-mailovou adresu, ze které byla Vaše Žádost povinnému subjektu doručena.
 
            S ohledem na uvedené Vám v příloze předáváme Vámi požadované informace, resp. tabulku (vytvořenou v programu Microsoft Excel) obsahující výčet Vámi požadovaných informací.
 
            Žádné další informace k Vaší žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu
 
 
IČ                           DIČ                          Telefon                      Fax                        E-mail                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651233               541651289              posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz