Informace č.j.: JMK 155914/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                        JMK 155914/2008             S-JMK 155914/2008 OKP              Krásná/541651233             17. 12. 2008
 
 
„Dotaz ve smyslu zákona 106/1999 Sb“ – poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
dne 2. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Dotaz ve smyslu zákona 106/1999 Sb“.
 
V žádosti uvádíte:
na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informace, kolik dotazů ve smyslu zákona 106/1999 a v jaké formě (písemné, ústní a elektronické) bylo položeno za rok 2007 na Krajský úřad Jihomoravského kraje.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinnému subjektu, resp. Jihomoravskému kraji a jeho orgánům bylo v průběhu roku 2007 doručeno celkem 810 žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb. Z toho bylo 781 žádostí podáno elektronicky, 28 písemně a 1 žádost byla podána ústně. Kompletní informace o stavu žádostí o poskytnutí informace za rok 2007 jsou k dispozici na internetové adrese www.kr-jihomoravsky.cz, sekce: Úřední deska » Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. » 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., kde je zveřejněna „Výroční zpráva o činnosti Jihomoravského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2007“.
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                       Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz