Informace č.j.: JMK 157045/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 157045/2008              S-JMK 30110/2008 OKP               Krásná/541651233             3. 12. 2008
 
 
„Poskytnutí přílohy CO“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence ve věci přílohy CO k ÚP VÚC Břeclavsko a) s dr. Vlašínem,
b) MMR,
c) Ministerstvem vnitra,
d) všemi ostatními subjekty, včetně kontrolního výboru zastupitelstva,a to za období od 1.6.2006.
Korespondencí se rozumí korespondence listinná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně. V případě, že došlo k jednáním, ze ‚kterého‘ nebyl pořízen ani zápis nebo záznam, požadujeme sdělit kdy a kde se předmětné jednání konalo, kdo se jej účastnil a jaké závěry byly přijaty.“.
 
Sděleními Jihomoravského kraje č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008 a č.j.: JMK 62466/2008 ze dne 7. 5. 2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti sdělení č.j.: JMK 62466/2008 ze dne 7. 5. 2008 jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚poskytnutí přílohy CO‘ “ ze dne 17. 5. 2008 (dále jen „Stížnost“), která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena dne 22. 5. 2008.
 
O výše uvedené Stížnosti rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím č. j.: 19034/2008/81 ze dne 7. 11. 2008, které bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno dne 19. 11. 2008 (dále jen „Rozhodnutí MMR“), a kterým bylo povinnému subjektu, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, přikázáno, Žádost znovu vyřídit.
 
 
V návaznosti na Rozhodnutí MMR Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
V příloze předáváme dopis předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božka CSc. ze dne 15. 2. 2008, adresovaný RNDr. Vlašínovi, včetně přílohy „Zpráva o výsledku šetření podnětu člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ve věci platnosti usnesení ZJMK č. 921/06/Z 14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břeclavska“.
            Dále má povinný subjekt k dispozici dokumenty, které Vám již byly v minulosti poskytnuty. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně předávány:
-         e-mail RNDr. Vlašína adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje ze dne 2. 1. 2007 (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 59175/2008 ze dne 17. 6. 2008, viz. příloha), který Vám byl zaslán bez přílohy - příloha CO k Územnímu plánu velkého územního celku Břeclavska. Vzhledem ke skutečnosti, že tuto přílohu máte prokazatelně k dispozici (resp. uvedená příloha byla Vámi přiložena k Vaší žádosti o informace s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – příloha CO ÚP VÚC Břeclavsko – vyjádření DOSS, aj. /2“ ze dne 23. 11. 2008), není Vám tato povinným subjektem předávána.
-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 4248/2007 ze dne 15. 1. 2007, který je odpovědí na výše uvedený e-mail RNDr. Vlašína (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha).
-         dopis předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božka CSc. ze dne 30. 11. 2007, adresovaný RNDr. Vlašínovi, včetně příloh „Zpráva o postupu šetření podnětu člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ve věci platnosti usnesení ZJMK č. 921/06/Z14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břecavska“, interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 11. 2007 a dopis odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 5757/2007 ze dne 22. 1. 2007, adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 162711/2007 ze dne 18. 12. 2008, viz. příloha).
-         dopis předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božka CSc. ze dne 29. 1. 2008, adresovaný RNDr. Vlašínovi, (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 10296/2008 ze dne 10. 3. 2008, viz. příloha).
Žádnou jinou korespondenci s RNDr. Vlašínem „ve věci přílohy CO k ÚP VÚC Břeclavsko“ ke dni podání Vaší Žádosti povinný subjekt nemá a není ani povinen takovouto korespondenci mít.
 
 
k písm. b) Žádosti:
            Povinný subjekt má k dispozici pouze dokumenty, které Vám již byly v minulosti poskytnuty. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně předávány:
-         dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 31122/06-64536 ze dne 20. 9. 2006 s názvem „Stanovisko NOÚP k návrhu ÚP VÚC Břeclavska“, jehož přílohou je „Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování a návrhu řešení Územního plánu velkého územního celku Břeclavska“ (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 59175/2008 ze dne 17. 6. 2008, viz. příloha).
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 125527/2006 ze dne 4. 10. 2006 s názvem „Žádost o potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování“, včetně příloh (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 59175/2008 ze dne 17. 6. 2008, viz. příloha).
-         dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 38484/06-84/709 ze dne 19. 10. 2006 s názvem „ÚP VÚC Břeclavska – žádost o potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění nedostatků“ (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 59175/2008 ze dne 17. 6. 2008, viz. příloha).
-         dopis KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j.: JMK 5757/2007 ze dne 22. 1. 2007 s názvem „Informace a žádost o informaci v souvislosti s vystoupením zastupitele JMK RNDr. Vlašína na 15. zasedání ZJMK v prosinci 2006“ (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha).
-         dopis KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j.: 25428/2008 JMK ze dne 19. 2. 2008 s názvem „Informace a žádost o informaci v souvislosti s vystoupením zastupitele JMK RNDr. Vlašína na 15. zasedání ZJMK v prosinci 2006 – opakovaná žádost o informace“ (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha).
-         dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 6756/08-84/158 ze dne 29. 2. 2008 s názvem „Vystoupení zastupitele JMK RNDr. Vlašína na 15. zasedání ZJMK v prosinci 2006, samostatná příloha CO“ (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha).
Pro úplnost pouze uvádíme, že příloha CO byla Ministerstvu pro místní rozvoj, jako orgánu územního plánování, zaslána odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, a to dopisem č.j.: JMK 125527/2008 ze dne 4. 10. 2006 na jeho výzvu k odstranění nedostatků v rámci projednávání ÚP VÚC Břeclavska.
            Povinný subjekt nemá k dispozici žádnou jinou korespondenci s Ministerstvem pro místní rozvoj „ve věci přílohy CO k ÚP VÚC Břeclavsko“, ani není povinen takovouto korespondenci mít.
 
 
 
k písm. c) Žádosti:
Povinný subjekt má k dispozici pouze dokumenty, které Vám již byly v minulosti poskytnuty. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně předávány:
-         dopis Ministerstva vnitra č.j.: ODK-348-43/1-2007 ze dne 4. 6. 2007 adresovaný řediteli KrÚ JMK, s přílohou „Zápis z jednání ve věci postupu Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování územního plánu velkého územního celku Břeclavsko“ ze dne 30. 5. 2007, včetně prezenční listiny, (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha)
-         Zápis z jednání“ ze dne 12. 7. 2007, ve věci výkonu dozoru nad postupem Krajského úřadu Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování územního plánu VÚC Břeclavsko (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 10301/2008 ze dne 11. 3. 2008, viz. příloha).
-         dopis Ing. Světlany Kubíkové, vrchní ředitelky sekce veřejné správy Ministerstva vnitra č.j.: ODK-348-85/1-2007 ze dne 23. 7. 2007, (poskytnuto jako příloha interního sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 27. 12. 2007, a to sdělením č.j. JMK 10301/2008 ze dne 11. 3. 2008, viz. příloha).
Žádnou jinou korespondenci s Ministerstvem vnitra „ve věci přílohy CO k ÚP VÚC Břeclavsko“ povinný subjekt nemá a není ani povinen takovouto korespondenci mít.
 
 
k písm. d) Žádosti Vám v příloze předáváme:
-         ZÁPIS z 37. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 13. února 2008 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno“ ze dne 13. 2. 2008, ve kterém byly anonymizovány osobní údaje fyzických osob (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 157012/2008 ze dne 3. 12. 2008), vyjma přílohy „Zpráva o výsledku šetření podnětu člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ve věci platnosti usnesení ZJMK č. 921/06/Z 14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břeclavska“, která je Vám již předávána v rámci přílohy dopisu předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božka CSc. ze dne 15. 2. 2008 (viz. písm. a) Žádosti).
-         materiál s názvem „ZPRÁVA O ČINNOSTI Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje“ v období od 22. do 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, vyjma přílohy „Zpráva o výsledku šetření podnětu člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ve věci platnosti usnesení ZJMK č. 921/06/Z 14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břeclavska“, která je Vám již předávána v rámci přílohy dopisu předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božka CSc. ze dne 15. 2. 2008 (viz. písm. a) Žádosti).
Dále má povinný subjekt k dispozici dokumenty, které Vám již byly povinným subjektem v minulosti poskytnuty. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně předávány:
-         dopisy předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božka CSc. ze dne 30. 11. 2007 a ze dne 29. 1. 2008, adresované RNDr. Vlašínovi (viz. písm. a) Žádosti).
-         materiál s názvem „ZPRÁVA O ČINNOSTI Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje“ v období od 21. do 22. zasedání Zastupitelstva (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 10296/2008 ze dne 10. 3. 2008, viz. příloha),
-         ZÁPIS z 36. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 23. ledna 2008 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno“ ze dne 23. 1. 2008 (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 10296/2008 ze dne 10. 3. 2008, viz. příloha).
-         interní sdělení odboru kancelář hejtmana ze dne 31. 7. 2008, adresované odboru územního plánování a stavebního řádu (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha),
-         interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 26. 11. 2007, adresované předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božkovi CSc. (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha),
-         interní sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 27. 12. 2007, adresované odboru územního plánování a stavebního řádu (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha)
-         interní sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 27. 12. 2007, adresované předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božkovi CSc., včetně příloh (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 10301/2008 ze dne 11. 3. 2008, viz. příloha),
-         interní sdělení odboru kancelář hejtmana ze dne 3. 12. 2007, adresované odboru kontrolnímu a právnímu (poskytnuto jako příloha interního sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 27. 12. 2007, a to sdělením č.j.: JMK 10301/2008 ze dne 11. 3. 2008, viz. příloha)
-         interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 3. 12. 2007, adresované odboru kontrolnímu a právnímu (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha).
-         dopis Hasičského záchranného sboru Ev. č.: HSBM-4-4-9/4-PR-2006 ze dne 13. 4. 2006 s názvem „Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany“ (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 59175/2008 ze dne 17. 6. 2008, viz. příloha).
-         dokument s názvem „Informativní zpráva – Územní plán velkého územního celku Břeclavska“, jehož přílohy jsou: dopis Ing. Světlany Kubíkové, vrchní ředitelky sekce veřejné správy Ministerstva vnitra č.j.: ODK-348-85/1-2007 ze dne 23. 7. 2007 a „Zápis z jednání“ ze dne 12. 7. 2007, ve věci výkonu dozoru nad postupem Krajského úřadu Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování územního plánu VÚC Břeclavsko (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008, viz. příloha).
-         rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 74606/2006 ze dne 7. 11. 2006, adresované Vašemu sdružení (poskytnuto sdělením č.j.: JMK 62466/2008 ze dne 7. 5. 2008, viz. příloha).
Žádnou jinou korespondenci se „všemi ostatními subjekty, včetně kontrolního výboru zastupitelstva, ve věci přílohy CO k ÚP VÚC Břeclavsko“ povinný subjekt nemá a není ani povinen takovouto korespondenci mít.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                              Mgr. Martin Mikš
                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                   vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                  odboru kontrolního a právního
 
 
 
Příloha: dle textu (3x A4 jednostranný, 10x A4 oboustranný)
             6x kopie sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 
 
IČ                            DIČ                               Telefon                       Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                541651233                  541651289                  pošta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz