Tisková konference 5. 12. 2008

Tisková konference 5. prosince 2008

Na tiskové konferenci hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek a předseda Výboru finančního Zastupitelstva JMK Ing. Mgr. Zdeněk Dufek informovali o návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2009.

Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2009

Dne 1. prosince 2008 byl schválen Radou Jihomoravského kraje návrh rozpočtu na rok 2009 v celkové bilanci 5 438 mil. Kč na straně příjmů a 5 552 mil. Kč na straně výdajů za současného zapojení financování ve výši cca 114 mil. Kč. „Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2009 jsme s ohledem na očekávaný negativní vývoj makroekonomické situace koncipovali jako vyrovnaný konzervativní návrh. Naším cílem je v nacházejícím období, kdy lze přepokládat spíše negativní vývoj ekonomiky a tím i snížení příjmové stránky rozpočtu, předložit návrh rozpočtu, který nám umožní financovat naše programové priority a to především v oblasti dopravní infrastruktury, zdravotnictví, sociální péče a školství. Návrh rozpočtu, který nám přenechalo předchozí vedení kraje, byl v podstatě likvidační pro kraj, neboť obsahoval cca 2 miliardový schodek na straně výdajů – fakticky to byl součet všech požadavků, které byly předloženy.V rámci návrhu jsme s cílem minimalizace rizik na hospodaření kraje snížili stranu příjmů o více jak 120 mil. Kč v oblasti daňových příjmů oproti původnímu očekávání a na straně výdajů jsme museli provést korekce až ve výši cca 2 miliard Kč. S ohledem na volné prostředky z financování minulých let jsme mohli zapojit do návrhu rozpočtu volné finanční prostředky, které nebyly vyčerpány v minulých letech, což nám umožnilo výdajovou stránku o stejnou částku navýšit. Klíčovým cílem bylo připravit vyrovnaný návrh, a to se i podařilo. Jsem přesvědčen, že jsme připravili seriózní návrh rozpočtu, který vytváří dobré předpoklady pro hospodaření Jihomoravského kraje,“ říká hejtman Mgr. Michal Hašek. Dále vysvětlil, že zapojení finančních prostředků ve výši cca 114 mil. Kč je v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Pro porovnání dodal, že návrhy předchozích rozpočtu zahrnovaly dodatečné zdroje financování v roce 2008 ve výši cca 340 mil Kč, v roce 2007 ve výši cca 563 mil. Kč a v roce 2006 ve výši cca 718 mil. Kč. Dále sdělil, že diskusi na téma nevyrovnaného rozpočtu s ohledem na praxi minulých let považuje za uměle vytvářený problém.

Mgr. Michal Hašek, hejtman, v.r