Informace č.j.: JMK 150723/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 1507232008              S-JMK 150723/2008 OKP               Krásná/541651233              2. 12. 2008
 
 
„SPIS – upřesnění žádosti – emailová korespondence ing. arch. Procházkové“
– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 11. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – upřesnění žádosti – emailová korespondence ing. arch. Procházkové“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže připojené žádosti o informace založil povinný subjekt spis.
Požadujeme:
a) předat kopii celého předmětného spisu
b) předat kopii veškeré korespondence JMK s Ministerstvem vnitra k předmětné žádosti
o informaci a jejímu vyřizování.
korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná,listinná, faxová i emailová. V případě, že místo listinné, faxové a emailové korespondence došlo k telefonickému kontaktu JMK a MV, požadujeme sdělit, kdo a kdy tuto telefonickou ‘korespondenci‘ inicializoval a o čem bylo jednáno.“.
           
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace:
 
k písm. a) Žádosti:
-         2x průvodka elektronického podání dokumentu,
-         interní sdělení povinného subjektu, včetně odpovědi na něj,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 138925/2008 ze dne 24. 10. 2008 s názvem „Postoupení podání a předkládací zpráva“ včetně přílohy, kterou je sběrný arch spisu,
 
Zbývající část spisu k výše uvedené žádosti o informace máte prokazatelně k dispozici a není Vám tedy předávána. Jedná se o dokumenty, které byly adresovány Vám, popř. dokumenty, které byly Vaším sdružením adresovány povinnému subjektu:
-         Žádost o informace dle zákona 106/99 – emailová krespondence ing. arch. Procházkové“,
-         Žádost o informace dle zákona 106/99 –Upřesnění žádosti – emailová korespondence ing. arch. Procházkové“,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 122557/2008 ze dne 2. 10. 2008 s názvem „Emailová korespondence ing. arch. Procházkové – poskytnutí informace“,
-         A. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona 106/1999 Sb. – K žádosti o informace ‚upřesnění - emailová korespondence ing. arch. Procházkové‘,
      B. Podnět k výkonu dozoru ve věci spisové služby nad JMK“ (dále jen „stížnost“),
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 140294/2008 ze dne 29. 10. 2008 s názvem „Oznámení o postoupení stížností“,
-         rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV-83600-3/ODK-2008 ze dne 12. 11. 2008, které bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno dne 18. 11. 2008 (dále jen „rozhodnutí MV“), s nímž byly povinnému subjektu doručena i „Výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí a k seznámení se se spisem“.
 
k písm. b) Žádosti sdělujeme následující:
-         povinný subjekt nemá žádnou korespondenci s Ministerstvem vnitra ve věci předmětné žádosti o informace, vyjma dopisu, kterým byla postoupena Vaše stížnost, a rozhodnutí MV, kterým bylo o této stížnosti rozhodnuto (viz. písm. a) Žádosti).
Žádná jiná korespondence, ať už „listinná, faxová i emailová“ nebo “telefonická“, mezi povinným subjektem a Ministerstvem vnitra neproběhla.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá a ani není povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                            Mgr. Martin Mikš
                                                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                              v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                                vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                                 odboru kontrolního a právního
 
přílohy: dle textu (6x A4 jednostranný, 1x A4 oboustranný)
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                       Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz