Informace č.j.: JMK 1507212008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 1507212008              S-JMK 150721/2008 OKP              Krásná/541651233             2. 12. 2008
 
 
„SPIS – emailová korespondence s DOLEZALOVA.JITKA@kr-jihomoravsky.cz“
– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 11. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – emailová korespondence s DOLEZALOVA.JITKA@kr-jihomoravsky.cz“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže připojené žádosti o informace založil povinný subjekt spis.
Požadujeme:
a) předat kopii celého předmětného spisu
b) předat kopii veškeré korespondence JMK s Ministerstvem vnitra k předmětné žádosti o informaci a jejímu vyřizování.
korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná,listinná, faxová i emailová. V případě, že místo listinné, faxové a emailové korespondence došlo k telefonickému kontaktu JMK a MV, požadujeme sdělit, kdo a kdy tuto telefonickou ‘korespondenci‘ inicializoval a o čem bylo jednáno.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace:
 
k písm. a) Žádosti:
-         průvodka elektronického podání dokumentu,
-         interní sdělení povinného subjektu, včetně odpovědi na něj,
 
Zbývající část spisu k výše uvedené žádosti o informace (kterou má povinný subjekt k dispozici ke dni podání Vaší Žádosti) máte prokazatelně k dispozici a není Vám tímto sdělením předávána. Jedná se o dokumenty, které byly adresovány Vám, popř. dokumenty, které byly Vaším sdružením adresovány povinnému subjektu:
-         Žádost o informace dle zákona 106/99 - - emailová korespondence s DOLEZALOVA.JITKA@kr-jihomoravsky.cz“,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 141101/2008 ze dne 31. 10. 2008 s názvem „emailová korespondence s DOLEZALOVA.JITKA@kr-jihomoravsky.cz – poskytnutí informace“,
 
k písm. b) Žádosti sdělujeme následující:
-         ke dni podání Vaší Žádosti neproběhla žádná korespondence mezi povinným subjektem a Ministerstvem vnitra.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá a ani není povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                          Mgr. Martin Mikš
                                                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                           v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                               vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                              odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (3x A4 jednostranný)
 
 
 
IČ                           DIČ                               Telefon                      Fax                             E-mail                                                 Internet
70888337               CZ70888337                541651233                 541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz