Informace č.j.: JMK 1507172008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 1507172008              S-JMK 150717/2008 OKP              Krásná/541651233              2. 12. 2008
 
 
„SPIS – upřesnění žádosti – emailová korespondence ing. venclíka“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 11. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – upřesnění žádosti – emailová korespondence ing. venclíka“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže připojené žádosti o informace založil povinný subjekt spis.
Požadujeme:
a) předat kopii celého předmětného spisu
b) předat kopii veškeré korespondence JMK s Ministerstvem vnitra k předmětné žádosti
o informaci a jejímu vyřizování.
korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná,listinná, faxová i emailová. V případě, že místo listinné, faxové a emailové korespondence došlo k telefonickému kontaktu JMK a MV, požadujeme sdělit, kdo a kdy tuto telefonickou ‘korespondenci‘ inicializoval a o čem bylo jednáno.“.
           
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace:
 
k písm. a) Žádosti:
-         2x průvodka elektronického podání dokumentu,
-         interní sdělení povinného subjektu, včetně odpovědi na něj,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 135257/2008 ze dne 17. 10. 2008 s názvem „Postoupení podání a předkládací zpráva“ včetně přílohy, kterou je sběrný arch spisu,
-         Soupis spisu č.j. MV-81464/ODK-2008“,
 
Zbývající část spisu k výše uvedené žádosti o informace máte prokazatelně k dispozici a není Vám tedy předávána. Jedná se o dokumenty, které byly adresovány Vám, popř. dokumenty, které byly Vaším sdružením adresovány povinnému subjektu:
-         Žádost o informace dle zákona 106/99 – emailová krespondence ing. venclíka“,
-         Žádost o informace dle zákona 106/99 –Upřesnění žádosti – emailová korespondence ing. Venclíka“,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 122554/2008 ze dne 2. 10. 2008 s názvem „Emailová korespondence ing. venclíka – poskytnutí informace“,
-         A. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona 106/1999 Sb. – K žádosti o informace ‚emailová korespondence ing. Venclíka‘
B. Podnět k výkonu dozoru ve věci spisové služby nad JMK
“ (dále jen „stížnost“),
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 136815/2008 ze dne 20. 10. 2008 s názvem „Oznámení o postoupení stížností“,
-         rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV-81464-4/ODK-2008 ze dne 5. 11. 2008, které bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno dne 18. 11. 2008 (dále jen „rozhodnutí MV“), s nímž byly povinnému subjektu doručeny i písemnosti: „Výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí a k seznámení se se spisem“ a kopie emailu kterým Vám byla předmětná výzva zaslána.
 
k písm. b) Žádosti sdělujeme následující:
-         povinný subjekt nemá žádnou korespondenci s Ministerstvem vnitra ve věci předmětné žádosti o informace, vyjma dopisu, kterým byla postoupena Vaše stížnost, a rozhodnutí MV, kterým bylo o této stížnosti rozhodnuto (viz. písm. a) Žádosti).
Žádná jiná korespondence, ať už „listinná, faxová i emailová“ nebo “telefonická“, mezi povinným subjektem a Ministerstvem vnitra neproběhla.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá a ani není povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                         Mgr. Martin Mikš
                                                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                           v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                              vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                               odboru kontrolního a právního
 
 
přílohy: dle textu (6x A4 jednostranný, 1x A4 oboustranný)
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                       Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz