Informace č.j.: JMK 125711/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                        JMK 125711/2008              S-JMK  125711/2008 OKP              Krásná/541651233             1. 12. 2008
 
 
„obce JMK, kde je trasa R43 schválena“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 28. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – obce JMK, kde je trasa R43 schválena“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
přiloženou tiskovou zprávou kraj informoval novináře:
Důležité je, že vedení silnice je obsaženo v územních plánech obcí, takže pro ukončení procesu EIA mohou být připraveny projekty pro územní rozhodnutí a potom bude probíhat povolovací řízení.‘
Požadujeme zaslat
a) kopii všech vyjádření, které krajský úřad JMK, vydal ve věci souladu či nesouladu trasy R43 v Hitlerově trase (tj. neschválené trase zakreslené v ÚP VÚC BSRA) na území JMK kraje s územními plány obcí, a to od 1.1.2004 (a to včetně vyjádření vydaných pro zpracovatele dokumentace EIA),
b) kopie všech stanovisek nadřízeného orgánu územního plánování, krajského úřadu JMK, které krajský úřad JMK vydal pro pořizovatele územních plánů obcí a pro obce, kde je pořizován nový územní plán obce nebo jeho změna, a to pro všechny obce ležící v Hitlerově trase R43 a kde tento proces územního plánování probíhal (či probíhá) v období od 1.1.2007.
c) kopii veškeré korespondence, a to se všemi subjekty, ve věci UV989/2006, které premiér vlády označil za rozpor se stavebním zákonem (viz příloha), a to od 1.12006.
d) kopii veškeré korespondence s obcemi Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské Knínice, Čebín, Kuřim, Drásov, Malhostovice ve věci územních plánů obcí, a to od 1.1.2007.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, faxová i emailová, odeslaná i přijatá, záznamy/zápisy z jednání dokumenty předané osobně.
Nepožadujeme ÚP Malhostovice, ÚP Drásov, ani jiných obcí, ani jejich změny.
Dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky.
Nepožadujeme dokumenty, které jsme zaslali sami.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 137998/2008 ze dne 22. 10. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 168,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 18. 11. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti předáváme:
-         žádost firmy HBH projekt, s.r.o. č.j.: 2367/05 ze dne 24. 11. 2005 včetně přílohy, kterou je přehledná situace 1:60 000,
-         vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 45373/2005 OÚPSŘ-Svo ze dne 20. 12. 2005,
-         vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120638/2008 ze dne 16. 9. 2008 s názvem „Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – Staré Město“,
            Zbývající část Vámi požadované korespondence, kterou má povinný subjekt k dispozici k písm. a) Žádosti Vám již byla povinným subjektem poskytnuta v rámci vyřízení dřívějších žádostí o informace. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány (viz. kopie sdělení v příloze). Jedná se o následující:
 „žádost o informace podle zákona 106/99 -  předání záznamu z jednání 22.11.2006“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 4360/2007 ze dne 24. 1. 2007,
Žádost o informace dle zákona 106/99 – sdělení k R43 - obce – II“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 51147/2007 ze dne 17. 4. 2007,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k R43/IIa“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 125652/2008 ze dne 4. 11. 2008.
 
k písm. b) Žádosti:
            Od 1. 1. 2007 platí nový stavební zákon (zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon již nepoužívá uvedený odborný termín “stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování“, ani neukládá vydávat jiný dokument, který by po obsahové stránce byl obdobný. Jako orgán územního plánování vydává nyní krajský úřad samostatná stanoviska ve smyslu § 48 a §51 stavebního zákona. Stanoviskem dle § 48 odst. 5 sděluje ke konceptu územního plánu podmínky pro zajištění koordinace využívání území, zejména z hlediska širších územních vztahů, pro zajištění souladu obsahu územního plánu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací kraje, stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, ve stanovisku podle § 51 posuzuje návrh územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
            Nový stavební zákon rovněž nepoužívá odborný termín „územní plán obce“ (tímto termínem lze označovat pouze dokumentace schválené do 31.12.2006). “Nové“ územní plány (a obdobně jejich změny), ke kterým je požadavek vztažen, tj. územní plány pořizované (popřípadě dokončované) po 1. 1. 2007 jsou ve smyslu zákona nazvány odborným termínem “územní plán“ (např. územní plán Lipůvka).
            Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt v případě písm. b) Žádosti posoudil, resp. vztáhl ke stanoviskům krajského úřadu vydávaným k územním plánům a jejich změnám ve smyslu § 48 a § 51 stavebního zákona. V příloze předáváme:
-         stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 70355/2008 ze dne 10. 6. 2008 k návrhu územního plánu Malhostovice – Nuzířov,
-         stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 80371/2008 ze dne 25. 6. 2008 k návrhu územního plánu Drásov,
 
k písm. c) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou korespondenci „se všemi subjekty, ve věci UV989/2006, které premiér vlády označil za rozpor se stavebním zákonem“ a není ani povinen takovouto korespondenci mít.
 
k písm. d) Žádosti v příloze předáváme:
-         dopis Městského úřadu Kuřim zn. MK/987/07/OIRR/Le ze dne 9. 1. 2007 s názvem „Předání Obecně závazné vyhlášky a schématu hlavního výkresu schváleného návrhu změny č. VIIIa Územního plánu sídelního útvaru Kuřim“, včetně rozdělovníku a příloh schéma hlavního výkresu a „Obecně závazné vyhlášky města č. 6/2006“,
-         dopis Městského úřadu Kuřim zn. MK/992/07/OIRR/Le ze dne 10. 1. 2007 s názvem „Předání schválené dokumentace návrhu změny č. VIIIa Územního plánu sídelního útvaru Kuřim“, včetně příloh „Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 6/2006
Registrační list – změna č. VIIIa ÚPN SÚ Kuřim“,
-         dopis Městského úřadu Kuřim zn. MK/1840/07/OIRR/Le ze dne 19. 1. 2007 s názvem „Předání Obecně závazné vyhlášky a schématu hlavního výkresu schváleného návrhu Územního plánu obce Jinačovice“, včetně rozdělovníku a přílohy „Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2006“,
-         dopis Městského úřadu Kuřim zn. MK/13735/07/OIRR/Le ze dne 6. 8. 2007 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. IX Územního plánu sídelního útvaru Kuřim“, včetně přílohy „Návrh zadání změny č. IX. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim“,
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 106633/2007 ze dne 10. 9. 2007 s názvem „Návrh zadání změny č.IX územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Kuřim“ -  koordinované stanovisko ve smyslu §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. ...“,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic č.j. 000967/10330/2007 ze dne 10. 9. 2007 s názvem „Kuřim, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský – projednání návrhu zadání změny č.IX ÚPNSÚ“,
-         dopis Městského úřadu Kuřim zn. MK/17349/07/OIRR/Le ze dne 12. 10. 2007 s názvem „Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.I Územního plánu obce Čebín“, včetně rozdělovníku,
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK135883/2007 ze dne 12. 11. 2007 s názvem „Návrh zadání územního plánu Lipůvka“ -  koordinované stanovisko ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. …“,
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 137578/2007 ze dne 4. 12. 2007 s názvem „Návrh změny č.I územního plánu obce Čebín“ -  koordinované stanovisko ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. …“,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic č.j. 002392/10330/2007 ze dne 12. 12. 2007 s názvem „Čebín, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský – projednání návrhu změny č.I ÚPN obce“,
-         dopis Městského úřadu Kuřim zn. MK/20582/07/OIRR/Le ze dne 13. 12. 2007 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání konceptu změny č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim a pozvání k veřejnému projednání“, včetně rozdělovníku,
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 165419/2007 ze dne 15. 2. 2008 s názvem „Koncept změny č. VIIIb územního plánu sídelního útvaru(ÚPN SÚ) Kuřim - koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. …“,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn.. 000610/10330/2008 ze dne 29. 2. 2008 s názvem „Kuřim, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský – projednání konceptu změny
č. VIIIb ÚPNSÚ
“,
-         stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 30055/2008 ze dne 3. 3. 2008 s názvem „Stanovisko krajského úřadu ke konceptu změny č. VIII.b územního plánu sídelního útvaru(ÚPN SÚ) Kuřim“,
-         žádost Městského úřadu Kuřim zn. MK/2200/08/OIRR/Le ze dne 10. 3. 2008 s názvem „Žádost o stanovisko k návrhu změny č.I Územního plánu obce Čebín“, včetně přílohy „Zpráva o projednání návrhu změny č.I Územního plánu obce Čebín“,
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/4538/08/OIRR/Le ze dne 25. 3. 2008 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. Xa Územního plánu sídelního útvaru Kuřim“, včetně přílohy „Návrh zadání změny č.Xa. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim“,
-         stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 39706/2008 ze dne 31. 3. 2008 s názvem „Stanovisko krajského úřadu k návrhu změny č.I Územního plánu obce Čebín“,
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 42740/2008 ze dne 21. 4. 2008 s názvem „Návrh zadání změny č.Xa. územního plánu sídelního útvaru(ÚPN SÚ) Kuřim“ -  koordinované stanovisko ve smyslu §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. …“,
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/6642/08/OIRR/Le ze dne 5. 5. 2008 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. III. Územního plánu sídelního útvaru Rozdrojovice“, včetně přílohy „Návrh zadání změny č. III. Územního plánu sídelního útvaru Rozdrojovice“,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn. 002073/10330/2008 ze dne 14. 5. 2008 s názvem „Kuřim, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský – projednání návrhu změny č.IX ÚPNSÚ“,
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/7284/08/OIRR/Le ze dne 26. 5. 2008 s názvem „Oznámení vystavení návrhu a veřejného projednávání návrhu změny č.IX. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim“, včetně rozdělovníku,
-         žádost Městského úřadu Kuřim zn. MK/8449/08/OIRR/Le ze dne 24. 6. 2008 s názvem „Žádost o stanovisko k návrhu změny č.IX. ÚPN SÚ Kuřim“, včetně přílohy „Zpráva o projednání návrhu změny č.IX. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/8545/08/OIRR/Le ze dne 25. 6. 2008 s názvem „Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.X. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim“, včetně rozdělovníku,
-         stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 85241/2008 ze dne 1. 7. 2008 s názvem „Stanovisko krajského úřadu k návrhu změny č.IX územního plánu sídelního útvaru Kuřim“,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn. 003053/10330/2008 ze dne 14. 7. 2008 s názvem „Kuřim, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský – projednání návrhu změny č.IX ÚPNSÚ“,
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/9315/08/OIRR/Le ze dne 15. 7. 2008 s názvem „Oznámení vystavení návrhu a veřejného projednávání návrhu změny č.I Územního plánu obce Čebín“, včetně rozdělovníku,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 84861/2008 ze dne 15. 7. 2008 s názvem „Návrh změny č.X územního plánu sídelního útvaru Kuřim – žádost o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska“,
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/9315/08/OIRR/Le ze dne 15. 7. 2008 s názvem „Oznámení vystavení návrhu a veřejného projednávání návrhu změny č.I Územního plánu obce Čebín“, včetně rozdělovníku,
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/9474/08/OIRR/Le ze dne 24. 7. 2008 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu obce Veverská Bitýška“, včetně rozdělovníku a přílohy „Návrh zadání Územního plánu Veverská Bitýška“,
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/10453/08/OIRR/Le ze dne 5. 8. 2008 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Kuřim“, včetně rozdělovníku a přílohy „Návrh zadání Územního plánu Kuřim“,
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/10698/08/OIRR/In ze dne 12. 8. 2008 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. III.A Územního plánu sídelního útvaru Rozdrojovice“, včetně rozdělovníku a přílohy „Návrh zadání změny č. III.A Územního plánu sídelního útvaru Rozdrojovice“,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn. 003713/10330/2008 ze dne 21. 8. 2008 s názvem „Čebín, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský – projednání návrhu změny č.I ÚPN obce“,
-         oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 111425/2008 ze dne 25. 8. 2008 s názvem „Návrh změny č.X územního plánu sídelního útvaru Kuřim – oznámení o nemožnosti vydání koordinovaného stanoviska“,
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 105012/2008 ze dne 28. 8. 2008 s názvem „Návrh zadání územního plánu Kuřim“ -  koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. …“,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK111164/2008 ze dne 2. 9. 2008 s názvem „Kuřim – návrh změn č. X ÚPN SÚ, stanovisko KrÚ odboru dopravy“,
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 106641/2008 ze dne 10. 9. 2008 s názvem „Návrh zadání změny č. III.A územního plánu sídelního útvaru(ÚPN SÚ) Rozdrojovice“ -  koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. …“,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn. 004020/10330/2008 (nedatován, doručen na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2008) s názvem „Kuřim, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský – projednání návrhu zadání ÚP “,
-         oznámení Městského úřadu Kuřim zn. MK/13155/08/OIRR/Le ze dne 26. 9. 2008 s názvem „Oznámení vystavení návrhu a veřejného projednávání návrhu změny č. VI. Územního plánu sídelního útvaru Lelekovice“, včetně rozdělovníku,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn. 004150/10330/2008 ze dne 1. 10. 2008 s názvem „Čebín, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský – projednání návrhu změny č.I ÚPN obce“.
 
            Pro úplnost uvádíme, že v uvedeném období neprobíhala žádná korespondence s obcí Moravské Knínice ve věci územního plánu této obce.
 
            Zbývající část Vámi požadované korespondence, kterou má povinný subjekt k dispozici k písm. d) Žádosti, Vám již byla povinným subjektem poskytnuta v rámci vyřízení dřívějších žádostí o informace. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány (viz. kopie sdělení v příloze). Jedná se o následující:
,,Žádost o informace podle zákona 106/99 - jednání k ÚP Drásov“,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Malhostovice,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Jinačovice“, informace poskytnuty sděleními č.j.: JMK 65461/2008, JMK 65462/2008 a JMK 65455/2008 ze dne 19. 5. 2008,
žádost o informace podle zákona 106/99 – předání odvolání (§16) – re: ÚP Jinačovice II, bod a“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 64500/2007 ze dne 28. 5. 2007.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (86x A4 jednostranný, 35x A4 oboustranný, 2x A3 jednostranný),
              7x kopie sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                      Fax                             E-mail                                             Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                 541651289                  postakr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz