Informace č.j.: JMK 152634/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.            Čj.:                                   SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                      Brno
           JMK 152634/2008              S-JMK 135965/2008 OKP              Bónová/541651266              6. 11. 2008
 
 
„Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 – Rada“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 18. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 –Rada “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
a)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence Krajského úřadu s  Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007
b)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence Zastupitelstva JMK s  Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007
c)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence Rady JMK s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007.
d)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence hejtmana JMK s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007
e)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence náměstka hejtmana, ing. Venclíka, s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007
f)       Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence členů Dozorčí rady Thermal Pasohlávky (specificky hejtmana JMK a jeho prvního náměstka ing. Venclíka) s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007
g)      Současně požadujeme kopii veškeré korespondence subjektů uvedených v bodech a) –f) ve věci Thermal Pasohávky s obcí Pasohlávky, s Regionální radou regionu soudržnosti jihovýchod a s MMR, a to také za období od 1.10.2007.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. V daném případě se korespondencí rozumí i informace o osobních jednáních  ing. Venclíka a ing. Juránka o Thermal Pasohlávky se všemi subjekty a informace o osobních jednáních ing. Venclíka a ing. Juránka s Thermal Pasohlávky. Pokud některý dokument má více než 30 stran, požadujeme pouze kopie prvních 20 a posledních 10 stran.“
 
K Vaší žádosti uvádíme, že JMK disponuje následující korespondencí s Thermal Pasohlávky a.s., od 1.10.2007:
 
K bodu a) Žádosti
Krajský úřad vedl s  Thermal Pasohlávky a.s. od 1.10.2007 následující korespondenci:
 
  1. Dopis Jihomoravského kraje, Odboru regionální rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11.3.2008, č.j. JMK 34758/2008 ORR se žádostí o poskytnutí informace o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky, a.s. 
 
2.     e-mail k č.j. JMK 34758/2008 ze dne 2.4.2008 od Ing. Ilji Kašíka, předsedy představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. - odpověď na žádost o zaslání zprávy o hospodaření společnosti včetně kopie průvodního emailu Davida Střítežského, pracovníka oddělení cestovního ruchu Odboru regionálního rozvoje KrÚ se žádostí o zaslání zprávy o hospodaření společnosti v roce 2007.
 
3.      Účetní závěrku Thermal Pasohlávky a.s., obsahující: přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007, rozvahu a výsledovku za rok 2007, přílohu za rok 2007 podle vyhl. č. 500/2002 Sb. Tato Vám není opětovně zasílána, jelikož již byla poskytnuta elektronicky – emailem z adresy posta@kr-jihomoravsky.cz pod spisovou zn. S-JMK 89160/2008 dne 15.7.2008.
 
4.      Dopis Jihomoravského kraje, Odboru regionální rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30. 9.2008, č.j. JMK 126686/2008 se žádostí o poskytnutí informace o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky, a.s. (2x, jednou adresovaný společnosti na adresu sídla, podruhé adresovaný společnosti na adresu Příkop 4, Brno).
 
5.      Sdělení – odpověď na předchozí žádost (viz. bod 4) ze společnosti Thermal Pasohlávky a.s. email ze dne 9.10.2008 – dotazy a odpovědi včetně „Informace pro ZJMK“.
 
K bodu b) a c) Žádosti
 
            Jihomoravský kraj neeviduje, resp. nemá k dispozici žádnoukorespondenci Zastupitelstva JMK ani Rady JMK s Thermal Pasohlávky a.s., a to od 1.10.2007 do dne podání žádosti, přičemž není povinen takovou korespondenci mít.
 
K bodu d) Žádosti
           
            Jihomoravský kraj eviduje následujícíkorespondenci hejtmana JMK s Thermal Pasohlávky a.s., a to od 1.10.2007 do dne podání žádosti, a to:
 
  1. Povánku na řádnou valnou hromadu společnosti Thermal Pasohlávky  a.s. (20.6.2008), doručenou dne 22.5.2008
 
  1. Povánku na řádnou valnou hromadu společnosti Thermal Pasohlávky a.s. (1.10.2008), doručenou dne 4.9.2008
 
  1. Dopis Thermal Pasohávky a.s., hejtmanovi Ing. Stanislavu Juránkovi ze dne 30.6.2008 s návrhem znění usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje (včetně tohoto návrhu).
 
K bodu e) a f) Žádosti
           
            Jihomoravský kraj neeviduje, resp. nemá k dispozici žádnou korespondenci náměstka hejtmana, ing. Venclíka, resp.členů Dozorčí rady Thermal Pasohlávky a.s. (specificky hejtmana JMK a jeho prvního náměstka ing. Venclíka s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007, přičemž není povinen takovou korespondenci mít. Ke korespondenci hejtmana JMK odkazujeme na korespondenci uvedenou pod bodem d).
 
 
K bodu g) Žádosti
 
            Jihomoravský kraj neeviduje, resp. nemá k dispozici žádnou korespondenci výše uvedených subjektů (v bodech a) – f), tj. KrÚ, RJMK, ZJMK, hejtmana JMK a jeho náměstka Ing. Milana Venclíka) ve věci Thermal Pasohávky s obcí Pasohlávky, s Regionální radou regionu soudržnosti jihovýchod a s MMR, za období od 1.10.2007, přičemž není povinen takovou korespondenci mít.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                     
Přílohy: dle textu 8x/9 listů
 
 
IČ                             DIČ                              Telefon                      Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                541651233                 5416511266                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz