Informace č.j.: JMK 125717/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 125717/2008              S-JMK 125717/2008 OKP              Krásná/541651233              30. 10. 2008
 
 
„Korespondence s Rakouskem“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 28. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Korespondence s Rakouskem“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti je uvedeno:
Níže připojenou žádostí ‚jsem‘ požadovali i korespondenci, kterou na JMK zaslal Dr. Krása z vlády Dolního Rakouska. Věc šetřil odvolací orgán, Ministerstvo vnitra, který v odůvodnění Rozhodnutí MV-55869-4/ODK-2008 uvedl, že MV vyzvalo povinný subjekt k prošetření skutečnosti, zda neexistuje korespondence s Dr. Krásou z úřadu vlády Dolního Rakouska.
KÚ JMK v následném emailu odpověděl, že předmětný dopis nebyl na JMK doručen a toto své tvrzení opřel i o email z 16.7.2008. Ministerstvo si vyžádalo i výpis ze systému GINIS, který se týká korespondence se spolkovou zemí Dolní Rakousko, a to roku 2003 do roku 2006.
Požadujeme
a) předat veškerou ‚korepsondenci‘ mezi JMK a MV ve věci, které je identifikována výše, a to včetně všech příloh a tedy citovaného výpisu ze systému GINIS,
b) zaslat výpis ze systému GINIS pro všechny přijaté zásilky nikoliv z Dolního Rakouska, ale z celého Rakouska, a nikoliv jen registrované jako zaslané ing. arch. Hamrlové, ale všechny přijaté na JMK.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 131191/2008 ze dne 10. 10. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 42,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 10. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti v příloze předáváme:
-         dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 85923/2008 ze dne 30. 6. 2008 s názvem „Postoupení stížnosti a předkládací zpráva“,
-         dopis Ministerstva vnitra č.j.: MV-55869-2/ODK-2008 ze dne 9. 7. 2008 s názvem „Výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí a k seznámení se se spisem“,
-        e-mail ze dne 16. 7. 2008 adresovaný Ministerstvu vnitra s názvem „doplnění ke spisu S – JMK 56385/2008 OKP“, včetně příloh, kterými jsou: elektronické vyjádření ing. arch. Hamrlové vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16. 7. 2008 a dokument obsahující výpis korespondence s vládou Dolního Rakouska za léta 2003 – 2006.
-         soupis obsahu spisu č.j.: MV-55869/ODK-2008,
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV-55869-4/ODK-2008.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
-         Vámi požadovaný „výpis ze systému GINIS pro všechny přijaté zásilky nikoliv z Dolního Rakouska, ale z celého Rakouska“ neexistuje. Povinný subjekt by musel takovýto výpis vytvořit na základě konkrétní žádosti o poskytnutí informace. S ohledem na uvedené jste byli sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 132691/2008 ze dne 13. 10. 2008 vyrozuměni, o skutečnosti, že povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se netýká mj. vytváření nových informací.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (6x A4 jednostranný, 4x A4 oboustranný)
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                        Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz