Informace č.j.: JMK 151646/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./            ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                       JMK 151646/2008              S-JMK 125685/2008 OKP              Krásná/541651233              6. 11. 2008
 
 
„Korespondence s MMR věci stížností na ÚP VÚC Břeclavsko“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 28. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Korespondence s MMR věci stížností na ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
Byly podány stížnosti na postup JMK ve věci pořizování ÚP VÚC Břeclavsko (např. neoprávněná změna šíře I/55 u Břeclavi, příloha CO, chybné usnesení ke schvalování ÚP VÚC).
Požadujeme kopii veškeré korespondence ve věci stížnosti na ÚP VÚC Břeclavsko, a to s MMR, a to od 1.1.2008.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme předat elektronicky. Pro dokumenty,
které neexistují elektronicky a ‚jso uvesti‘ než 30 stran požadujeme předat ‚prvbich‘ 20 a posledních 10 stran. Barevné dokumenty formátu většího než A3 požadujeme předat černobílé.
V případě, že by pod specifikaci žádosti spadal některý dokument opakovaně, pak jej požadujeme předat pouze 1x.“.
 
Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 125685/2008 ze dne 6. 11. 2008 Vám byly poskytnuty požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚Korespondence s MMR ve věci stížností na ÚP VÚC Břeclavsko‘ “ ze dne 15. 11. 2008, která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena dne 18. 11. 2008 (dále jen „Stížnost“).
 
V souladu s ustanovením § 16a odst. 5 písm. zákona č. 106/1999 Sb. „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti“,Vám na základě Stížnosti poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k bodu I. Stížnosti:
V odpovědi na žádost o informaci povinný subjekt nevydal veškerou korespondenci, ani ve věci stížnosti týkající se neoprávněné změny šíře I/55, a ni ve věci stížnosti týkající se přílohy CO, ani ve věci stížnosti týkající se chybného usnesení ke schvalování ÚP VÚC Břeclavsko (scházející zrušení platného ÚP VÚC Břeclav).
 
 
            Ke stížnosti s názvem „Stížnost podle § 175 správního řádu k uzavření dohody odboru dopravy a OÚPSŘ ve věci územního plánu ÚP VÚC Břeclavsko“ Vám v příloze předáváme dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 45996/2007-84/1156 ze dne 12. 2. 2008, týkající se prošetření této stížnosti.
            Dále má povinný subjekt k této stížnosti dopis Ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 24861/2008 ze dne 10. 3. 2008, jímž Vám bylo zasláno na vědomí závěrečné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke způsobu vyřízení Vaší stížnosti. Tento dopis máte dle přiložené doručenky prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně předáván.
            Sdělením č.j.: JMK 125685/2008 ze dne 6. 11. 2008 Vám již byly předány informace k výše uvedené stížnosti. Toto sdělení máte prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně předáváno (viz. příloha), jednalo se o následující dokumenty:
-         žádost Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: JMK 19435/2008/81-1 ze dne 10. 6. 2008 o vyjádření k podnětu, včetně příloh,
-         dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 79895/2008 ze dne 20. 6. 2008,
-         sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: JMK 19435/2008/81 ze dne 11. 9. 2008 o výsledku šetření.
 
 
            Ke stížnosti s názvem „Stížnost podle § 175 správního řádu – příloha CO k ÚP VÚC nebyla ani projednána s DOSS a nepravdivé podání informace“ Vám byly sdělením č.j.: JMK 125685/2008 ze dne 6. 11. 2008 poskytnuty veškeré informace, které má povinný subjekt k dispozici. Toto sdělení máte prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně předáváno (viz. příloha), jednalo se o následující dokumenty:
-         žádost o stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu ke stížnosti podle § 175 správního řádu (interní sdělení) ze dne 22. 7. 2008, vyjma přílohy, která byla povinnému subjektu zaslána Vámi a máte ji tedy prokazatelně k dispozici,
-         stanovisko (interní sdělení) odboru územního plánování a stavebního řádu ke stížnosti podle § 175 správního řádu ze dne 5. 8. 2008,
-         fax ze dne 13. 8. 2008 odeslaný z Jihomoravského kraje na Ministerstvo pro místní rozvoj,
-         žádost Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: JMK 30151/2008/81-1 ze dne 15. 9. 2008 o zaslání spisového materiálu k žádosti o prošetření vyřízení stížnosti, včetně příloh,
-         dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 121908/2008 ze dne 23. 9 .2008.
           
            Zbývající část Vámi informací, které má povinný subjekt k dispozici ve věci výše uvedené Stížnosti Vám již byla poskytnuta sděleními Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 102471/2008 ze dne 4. 8. 2008, k žádosti o informace „Podnět k výkonu dozoru – nepředložení přílohy CO zastupitelům při schvalování ÚP VÚC Břeclavsko“ a č.j.: JMK 99831/2008 ze dne 28. 7. 2008 k žádosti o informace „Podnět k výkonu dozoru ve věci ignorování platného ÚP VÚC okresu Břeclav“ (obě sdělení přikládáme v příloze).
 
 
            V souladu s ustanovením § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádnou jinou korespondenci „ve věci stížnosti týkajících se neoprávněné změny šíře I/55, ani ve věci stížnosti týkající se přílohy CO, ani ve věci stížnosti týkající se chybného usnesení ke schvalování ÚP VÚC Břeclavsko (scházející zrušení platného ÚP VÚC Břeclav)“ s Ministerstvem pro místní rozvoj od 1. 1. 2008, vyjma dokumentů, které Vám předáváme v rámci vyřízení bodu I. Stížnosti.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (2x A4 jednostranný, 4x A4 oboustranný)
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                        Fax                               E-mail                                                   Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz