Informace č.j.: JMK 151282/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 151282/2008              S-JMK 125723/2008 OKP              Krásná/541651233              24. 11. 2008
 
 
„stanoviska odboru dopravy vydaná pro ÚP VÚC Břeclavsko“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 28. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – stanoviska odboru dopravy vydaná pro ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti uvádíte:
předat kopie ‚všechn‘ stanovisek Odboru dopravy KrÚ JMK, která byla vydána v procesu ÚP VÚC Břeclavsko (včetně územní prognózy Břeclavsko) a veškerou korespondenci ve věci těchto stanovisek, a to zejména s jinými odbory KrÚ JMK včetně OÚPSŘ a také se všemi dalšími orgány a institucemi, včetně ŘSD, MD a města Břeclav a Mikulov, a to. za celou dobu od 1.1.2005.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. Jedná se o veškerou korespondenci v dané věci, kterou JMK a všechny jeho orgány vlastní.“.
 
Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 125723/2008 ze dne 10. 11. 2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb. – ‚Stanoviska odboru dopravy vydaná pro ÚP VÚC Břeclavsko‘ “ ze dne 15. 11. 2008, která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena dne 18. 11. 2008 (dále jen „Stížnost“).
 
V souladu s ustanovením § 16a odst. 5 písm. zákona č. 106/1999 Sb. „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti“Vám na základě Vaší stížnosti poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k bodu I. Stížnosti:
V odůvodnění na žádost o informaci povinný subjekt vydal interní sdělení bez čj. označené jako ‚dohoda‘ datované 24.10.2005 a adresované nikoliv vedoucímu odboru dopravy, ale pouze pracovníku odboru dopravy. Toto sdělení bylo vydáno bez příloh. Nebyla vydána odpověď na toto sdělení z 24.10.2005. Trváme na jejich vydání.
 
            V příloze Vám předáváme interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 24. 10. 2008 s názvem „Dohoda“, včetně příloh, kterými jsou dohoda a vyhodnocení stanoviska k Návrhu zadání ÚP VÚC Břeclavska. K uvedeným přílohám sdělujeme následující: příloha, označená jako dohoda, byla odboru dopravy předána z důvodu podpisu vedoucího odboru dopravy (tedy nepodepsaná). Podepsaná dohoda byla odboru územního plánování a stavebního řádu vrácena osobně, resp. bez písemného předání. Povinný subjekt tedy nemá k dispozici žádnou Vámi požadovanou „odpověď na toto sdělení z 24.10.2005“, a to z důvodu, že žádný takovýto dokument neexistuje. S ohledem na uvedené Vám v rámci přílohy dokumentu ze dne 24. 10. 2008 předáváme již podepsanou dohodu.
 
            Dále má povinný subjekt k dispozici dopis Ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 24861/2008 ze dne 10. 3. 2008, jímž Vám bylo zasláno na vědomí závěrečné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke způsobu vyřízení Vaší stížnosti „Stížnost podle § 175 správního řádu k uzavření dohody odboru dopravy a OÚPSŘ ve věci územního plánu ÚP VÚC Břeclavsko“. Tento dopis máte dle přiložené doručenky prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně předáván.
 
 
k bodu II. Stížnosti sdělujeme následující:
V odpovědi na žádost o informaci povinný subjekt nevydal korespondenci ve věci stanoviska a dohody pro návrh ÚP VÚC Břeclavsko. Trváme na jejich vydání.
 
            V souladu s ustanovením § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádnou jinou korespondenci v této věci, vyjma dokumentů, které Vám předáváme v rámci vyřízení bodu I. Stížnosti a korespondence, která Vám již byla povinným subjektem předána sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 125723/2008 ze dne 10. 11. 2008, které máte dle přiložené doručenky prokazatelně k dispozici (viz. příloha).
           
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (3x A4 jednostranný, 2x A4 oboustranný)
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz