Informace č.j.: JMK 148665/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 148665/2008              S-JMK 122567/2008 OKP             Krásná/541651233             18. 11. 2008
 
 
„Memorandum k obchvatu Břeclavi“ – poskytnutí informace – písm. b)
 
 
Vážení,
 
dne 20. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – memorandum k obchvatu Břeclavi“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku publikovaného 20. 9. 2008 na stránkách Břeclavského deníku (http://břeclavsky.denik.cz/zpravy_region/krouti-hlavou-cesky-ministr-odrekl-podpis20080919.html) bylo dne 19.9.2008 podepsáno předmětné memorandum.
Požadujeme
a) kopii podepsaného memoranda,
b) kopii dokumentu, kterým bylo předmětné memorandum na straně JMK schváleno Radou JMK,
c) kopii dokumentu, kterým bylo předmětné memorandum na straně JMK schváleno Zastupitelstvem JMK,
d) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s Ministerstvem dopravy, a to od 1.4.2008,
e) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s městem Brnem, a to od 1.4.2008,
f) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to se stranou ODS, a to od 1.4.2008,
g) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to se stranou ČSSD, a to od 1.4.2008,
h) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to se stranou zelených, a to od 1.4.2008,
i) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s velvyslancem ČR ve Vídni, a to od 1.4.2008,
j) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s rakouskou stranou, a to od 1.4.2008,
k) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s ŘSD, a to od 1.4.2008,
l) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s ‚městky‘ Břeclav a Mikulov, a to od 1.4.2008.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence ‚listninná‘, emailová, faxová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky na jednání a veškeré dokumenty ať již zaslané nebo předané osobně. Pro jednání, kde nebyl pořízen ani záznam ani zápis pod termín korespondence spadá informace o tom, kdy a kde se jednání konalo,kdo se jej účastnil, o čem se jednalo a jaké byly závěry z jednání.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme elektronicky.“.
 
            Sděleními Jihomoravského kraje č.j.: JMK 122567/2008 ze dne 3. 10. 2008 a č.j.: JMK 133916/2008 ze dne 15. 10. 2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti sděleními č.j.: JMK 122567/2008 ze dne 3. 10. 2008 jste podali stížnost s názvem „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona 106/1999 Sb. – K  žádosti o informace ‚memorandum k obchvatu Břeclavi‘“ ze dne 12. 10. 2008, která byla dne 20. 10. 2008 postoupena k dalšímu řízení Ministerstvu vnitra.
 
            Dne 7. 11. 2008 bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j.: ODK-1537/2-2007 ze dne 5. 11. 2008 (dále jen „Rozhodnutí MV“), kterým bylo povinnému subjektu přikázáno Žádost v písm. b) opětovně vyřídit.
 
            V návaznosti na Rozhodnutí MV a v souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty existující elektronicky, požadujeme elektronicky“ Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze zasíláme usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 11439/08/R 177, kterým byl schválen materiál, předložený na 177. schůze Rady Jihomoravského kraje „Memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Statutárním Městem Brnem na realizaci Usnesení vlády ČR č. 735 ze dne 9.6.2008 a č. 891 ze dne 9.7.2008“.
 
           
S pozdravem
 
                                                                                                            Mgr. Martin Mikš
                                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                             v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                odboru kontrolního a právního
příloha: dle textu
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz
 
 
 
 
 
Bod č. 17 programu –Memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Statutárním Městem Brnem na realizaci Usnesení vlády ČR č. 735 ze dne 9.6.2008 a č. 891 ze dne 9.7.2008
 
Usnesení 11439/08/R 177:
Rada Jihomoravského kraje v souladu § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení), v platném znění:
 
a)                  schvaluje Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci propojení rychlostní silnice R 55 s Rakouskou republikou s Ministerstvem dopravy ČR a Statutárním Městem Brnem na realizaci Usnesení vlády ČR č. 735 ze dne 9.6.2008 a č. 891 ze dne 9.7.2008, které tvoří přílohu 13 zápisu,
 
b)                  ukládá 1. náměstkovi Jihomoravského kraje Ing. Milanovi Venclíkovi spolupodepsat  Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci propojení rychlostní silnice R 55 s Rakouskou republikou.
H: 9 – 0 – 0