Informace č.j.: JMK 141687/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                 Brno
ze dne                         JMK 141687/2008               S – JMK 141687/2008 OKP               Zich/541651219             14. 11. 2008
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – cesta do Bruselu – studie HBH k obchvatu Břeclavi a jižní Moravy / 4“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2. 11. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – cesta do Bruselu – studie HBH k obchvatu Břeclavi a jižní Moravy / 4“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme
a)     předat kopii veškeré korespondence tykající se předmětné cesty do Bruselu, a to včetně korespondence s ŘSD a HBH Project s r.o. s nimiž byla cesta domluvena, koordinována a společně vykonána, a včetně emailové korespondence s Jiřím Kolmanem v Bruselu.
b)      předat kopie dokumentů a veškeré korespondence dokládající jak byla tato cesta koordinována se stálou misí ČR v Bruselu a jak byla Stálá mise ČR v Bruselu o této cestě informována. Požadována je i korespondence p. Kolmana se Stálou misí v této věci.
c)      Předat kopie dokumentu a veškeré korespondence dokládající jak byla cesta dojednána s orgány EU v Bruselu. Požadována je i korespondence p. Kolmana se Evropskou komisí i v této věci.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, informace o jednáních ze kterých nebyl pořizován záznam nebo zápis (zde pak informaci, kdy a kde se jednání uskutečnilo, kdo se jej zúčastnil, co byl předmět jednání a jaký byl výsledek jednání) a dokumenty předané osobně“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • Povinný subjekt nemá žádné nové dokumenty, resp. korespondenci požadovanou pod písm. a) Žádosti. Předmětné informace Vám již byly poskytnuty v rámci poskytnutí informace ze dne 10. 10 2008 pod č.j. 125656/2008 a poskytnutí informace ze dne 27. 8. 2008 pod č. j. 92412/2008. Ve věci korespondence pana Kolmana povinný subjekt zjistil, že pan Kolman není zaměstnancem Jihomoravského kraje, ale jeho příspěvkové organizace – Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci.
k písm. b) Žádosti:
  • Povinný subjekt nemá žádné nové dokumenty, resp. korespondenci požadovanou pod písm. b) Žádosti. Předmětné informace Vám již byly poskytnuty v rámci poskytnutí informace ze dne 10. 10 2008 pod č.j. 125656/2008 a poskytnutí informace ze dne 27. 8. 2008 pod č. j. 92412/2008. Povinný subjekt nemá k dispozici žádnou korespondenci vedenou mezi p. Kolmanem a Stálou misí ČR v Bruselu.
k písm. c) Žádosti:
  • Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná zahraniční služební cesta do Bruselu nebyla dojednána s „orgány EU v Bruselu“, nemá povinný subjekt žádné Vámi požadované informace ani korespondenci k písm. c) Žádosti. Povinný subjekt nemá žádné dokumenty nebo korespondenci pana Kolmana s Evropskou Komisí.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
S pozdravem
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního