Informace č.j.: JMK 125723/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 125723/2008               S-JMK 125723/2008 OKP               Krásná/541651233              10. 11. 2008
 
 
„stanoviska odboru dopravy vydaná pro ÚP VÚC Břeclavsko“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 28. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – stanoviska odboru dopravy vydaná pro ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti uvádíte:
předat kopie ‚všechn‘ stanovisek Odboru dopravy KrÚ JMK, která byla vydána v procesu ÚP VÚC Břeclavsko (včetně územní prognózy Břeclavsko) a veškerou korespondenci ve věci těchto stanovisek, a to zejména s jinými odbory KrÚ JMK včetně OÚPSŘ a také se všemi dalšími orgány a institucemi, včetně ŘSD, MD a města Břeclav a Mikulov, a to. za celou dobu od 1.1.2005.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. Jedná se o veškerou korespondenci v dané věci, kterou JMK a všechny jeho orgány vlastní.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 132404/2008 ze dne 10. 10. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 123,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 10. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
-         oznámení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 12925/2005 ze dne 11. 4. 2005,
-         stanovisko odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje k územní prognóze Břeclavska č.j.: JMK 27674/2005 OD/Fr ze dne11. 7. 2005, včetně přílohy: mapové schéma,
-         interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci územní prognózy Břeclavska ze dne 18. 8. 2005, včetně příloh: dohoda a vyhodnocení stanoviska,
-         oznámení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 33614/2005 ze dne 29. 8. 2005 o projednání návrhu zadání ÚP VÚC Břeclavska, včetně příloh, kterými jsou: vymezení řešeného územní a návrh zadání ÚP VÚC Břeclavska, včetně přílohy s názvem „Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek podaných v rámci projednání Územní prognózy Břeclavska“ v níž byly anonymizovány osobní údaje fyzických osob (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 145774/2008 ze dne 10. 11. 2008),
-         stanovisko odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje k návrhu zadání ÚPN VÚC Břeclavsko č.j.: JMK 34364/2005 OD/Fr ze dne 29. 9. 2005,
-         interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 24. 10. 2005,
-         dopis odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 111369/2007 ze dne 23. 8. 2006, adresovaný Ministerstvu dopravy,
-         usnesení Ministerstva dopravy č.j.: 424/2007-020-Z106/2 ze dne 3. 9. 2007,
-         sdělení Ministerstva vnitra č.j.: ODK-2127/2-2007 ze dne 14. 9. 2007 o předání stížnosti na postup Jihomoravského kraje Ministerstvu pro místní rozvoj,
-         interní sdělení odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10. 12. 2007,
-         interní sdělení odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14. 12. 2007,
-         interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17. 12. 2007,
-         dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 158934/2005 ze dne 18. 12. 2007,
-         sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 45996/2007-84/1156 ze dne 12. 2. 2008 ve věci prošetření stížnosti podle § 175 správního řádu.
-         rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 33555/2007/81 ze dne 8. 8. 2008,
 
 
           
            Dále má povinný subjekt k dispozici korespondenci, jenž byla vedena mezi povinným subjektem a Vaším sdružením v rámci vyřizování Vaší žádosti s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – stanovisko odboru dopravy – Id/2“ vedené povinným subjektem pod SpZn.: S – JMK 100246/2007 OD. Tuto korespondenci máte prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně předávána.
 
            Zbývající část Vámi požadovaných informací Vám již byla povinným subjektem poskytnuta sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 161341/2007 ze dne 3. 1. 2008, a to v rámci vyřízení Vaší žádosti s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – k stížnosti podle para 175 k uzavření dohody odboru dopravy a OÚPSŘ ve věci ÚP VÚC Břeclavsko“. Uvedené sdělení máte prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně předáváno.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (33x A4 jednostranný, 76x A4 oboustranný, 3x A3 jednostranný barevný)
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                  541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz