Informace č.j.: JMK 140893/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne                        JMK 140893/2008             S-JMK 136046/2008 OKP             Poláčková/541651217            30. 10. 2008
 
 
„Korespondence s Bruselem - IIIa“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 19. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Korespondence s Bruselem - IIIa“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
Na 23 ZJMK se hlasovalo o usnesení označeném v zápise jako ‘variantní spojení Brna a Vídně‘. Vystoupil zastupitel Bortel a požadoval, aby o usnesení byla informována Evropská komise.
Dne 26. 4. 2008 jsme poslali žádost o informace označenou ‘Korespondence s Bruselem‘. S odpovědí na tuto žádost o informaci jsme nebyli spokojeni a proto jsme si vyžádali ‚kopi‘ celého spisu Sp.Zn. S-JMK 68614/2008. Z této kopie spisu je vidět, že úředník, který žádost vyřizoval si nevyžádal žádné informace od té části JMK, kterou představují orgány kraje, specificky hejtman a Rada JMK. Přitom požádat o tyto informace právě tyto složky/orgány JMK bylo podle charakteru žádosti nutné.
Požadujeme kopii veškeré korespondence JMK s Evropskou komisí, která se týká R43, R52 a R55, a to za období od 1.1.2006, a to za celé období do odeslání odpovědi na tuto žádost. Požaduje se nejen kopie korespondence odeslané/přijaté na JMK přímo z Bruselu, ale i kopie korespondence obdržené jinými orgány, např. Ministerstvem dopravy, která byla JMK předána.
Specificky se s touto žádostí obracíme na Radu JMK, samostatný povinný subjekt, neboť radní Procházková se v těchto souvislostech vyjadřovala o stížnostech zaslaných do Bruselu, a tedy tím dokázala, že s takovýmito informacemi pracuje. V mezičase se také ukázalo, že Ministerstvo dopravy a osobně ministr Řebíček na emailovou adresu obdrželi kopie podání zaslaných do Bruselu.
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Emailovou korespondencí se rozumí veškerá emailová korespondence přijatá i odeslaná, a to do všech emailových schránek, které jsou na JMK zřízeny pro členy Rady JMK a jejich sekretářky, jakož i emailová korespondence adresována členům rady a doručena na emailové adresy posta@kr-jihomoravsky.cz, podatelna@kr-jihomoravsky.cz.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt - Jihomoravský kraj - prověřil v rámci své organizační struktury existenci požadovaných informací a bylo zjištěno, že povinný subjekt žádné Vámi požadované informace nemá a ani není povinen mít, neboť mu tato povinnost nevyplývá z žádného zákonného ustanovení.
 
           
            S pozdravem
 
                   Mgr. Martin Mikš, v. r.
                            vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                        Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                  541651233                   541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz