Informace č.j.: JMK 145865/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./         ČJ.                                Sp.Zn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
ze dne                    JMK 145865/2008           S–JMK 125643/2008 OKP           Mgr. Poláčková/541651217          10. 11. 2008
                                                       
 
Korespondence s Thermal Pasohlávky - neoprávněné pozměňování dokumentu – poskytnutí informací
 
 
Vážení,
 
            dne 27. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal Pasohlávky – neoprávněné pozměňování dokumentu“(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadovali jsme zaslat kopii veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů s Thermal Pasohlávky, a to od 22.8.2007 do 30.9.2007. Korespondence byla zaslána neúplná a některé dokumenty byly pozměněné, a to tak, že nebylo zřejmé, jaké části byly vypuštěny. Nelze vypouštět části dokumentu, ale odepřené části musí být začerněny a ne nějak „vyřezávány“ nebo kopírováním zakrývány. Rozhodnutí vydané v dané souvislosti neobsahovalo řádné zdůvodnění ve věci obchodního tajemství, které je jasně v legislativě vymezeno, a toto Rozhodnutí je tedy věcně nicotné.
 
Požadujeme zaslat plnohodnotné informace ve smyslu InfZ. Pokud některé informace budou odepřeny, požadujeme zaslání rozhodnutí, které jasně stanoví, co bylo odepřeno a na základě jakého právního zdůvodnění.
 
Požadujeme předat
a)      veškerou korespondenci s MUDr. Lochmanem a Ing.arch. Filipovou, a to za období od 22.8. do 30.9. 2007
b)     kopii Zápisu z mimořádné valné hromady svolané na den 14.9.2007 a veškeré korespondence předcházející této valné hromadě a navazující na ni, a to za období od 22.8. do 30.9.2007
c)      kopii veškeré korespondence mezi JMK a Thermal Pasohlávky, a to včetně korespondence zaslané na adresu Příkop 4, Brno a obdržené z této adresy
d)     kopii mimořádné účetní uzávěrky Thermal Pasohlávky, kterou oznamuje MUDr. Lochman v dopise z 30.8.2007
e)      kopii dokumentu, kde je obsaženo rozhodnutí představenstva Thermal Pasohlávky nechat zpracovat mimořádnou účetní uzávěrku Thermal Pasohlávky ke dni ukončení výkonu funkce MUDr. Lochmana (viz. jeho dopis z 30.8.2007)
f)       Kopii úplného zápisu z náhradní valné hromady Thermal Pasohlávky konané dne 27.7.2007 včetně všech příloh a včetně úplné kopie všech podkladů.
g)      Zápis ze schůze představenstva Thermal Pasohlávky konaných 23.8.2007 a 30.8.2008
h)     kopii zprávy, kterou projednalo představenstvo Thermal Pasohlávky dne 23.8.2007 a na kterou odkazuje ing. arch. Filipová v emailu ze dne 26.8.2008
i)        kopii veškeré korespondence zaslané Ing. Venclíkovi a Ing. Juránkovi z Thermal Pasohlávky, a to za období od 22.8. do 30.9.2007, a to včetně korespondence dokládající, jak byl na zasedání náhradní valné hromady konané dne 27.7.2008 pozván Ing. Venclík a Mgr. Božek a JUDr. Zita Krásná.
 
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. V daném případě se korespondencí rozumí i informace o osobních jednáních s ing. Venclíkem v dané věci.
 
            Přehled korespondence, kterou má Jihomoravský kraj k Vaší Žádosti  k dispozici Vám byl zaslán sdělením ze dne 8. 10. 2008, sp.zn. S-JMK 125643/2008 OKP, č.j. JMK 131103/2008, a to včetně odkazů na korespondenci, která Vám již v minulosti byla prokazatelně poskytnuta a není proto zasílána opakovaně.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie níže uvedených informací:
 
-        dopis Jihomoravského kraje ze dne 11. 3. 2008 adresovaný Ing. Iljovi Kašíkovi CSc., předsedovi představenstva Thermal Pasohlávky a.s.,
-         účetní závěrka Thermal Pasohlávky a.s., obsahující: přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007, rozvahu a výsledovku za rok 2007 a přílohu za rok 2007 podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
-         kopie úplného zápisu z náhradní valné hromady Thermal Pasohlávky a.s. konané dne 27. 7. 2007 včetně přílohy č. 1 (k anonymizovaným osobním údajům viz. rozhodnutí Krajského úřadu o částečném odmítnutí žádosti o informace ze dne 10. 11. 2008, sp.zn. S-JMK 125643/2008 OKP).
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha:dle textu