Informace č.j.: JMK 145839/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 145839/2008              S-JMK 125652/2008 OKP              Krásná/541651233             10. 11. 2008
 
 
„Jednání k R43 / IIa“ – dodatečné poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k R43/IIa“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Probíhají jednání o R43, včetně možnosti jižního obchvatu Kuřimi. Tato jednání probíhají i s firmou HBH. Jednání proběhla například 10.6.2008 a 27.6.2008.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde proběhla další jednání, kde se jednalo i o R43 (tj. nejen o jižním obchvatu Kuřimi, ale o R43 v rámci územní JMK) a kterých se zúčastnil pracovník KrÚ JMK nebo kterýkoliv ze zastupitelů JMK (a to za období od 1.1.2007),
b) sdělit o čem se na jednáních dle bodu a) jednalo, jaký byl výsledek jednání a kdo se těchto jednání zúčastnil,
c) požadujeme předat veškerou korespondenci týkající se jižních obchvatu Kuřimi,
a to od 1.1.2006. Tento požadavek explicitně zahrnuje veškerou korespondenci týkající jednání 10.6.2008 a 27.6.2008 a dalších jednání o dané problematice, a to včetně pozvánek/zvacích emailů na tato jednání a ‚zazáznamů‘ z těchto jednání. Trváme na předání všech materiálů, které v souvislosti s jižním obchvatem Kuřimi předat povinný subjekt firmě HBH Projekt a dokumentů, které firma HBH Projekt předložila povinnému subjektu na předmětných jednáních i mimo tato jednání.
d) Vzhledem k tomu, že firma HBH Projekt zpracovala grafické podklady k problematice jižního obchvatu Kuřimi, explicitně požadujeme tyto podklady předat a to současně s celou korespondencí v dané věci, a to od 1.1.2006.
e) požadujeme předat veškerou korespondenci týkající se R43, a to včetně korespondence s městem Kuřim, městem Brno, s firmou HBH, s firmou T-PLAN, s firmou ADIAS, s ŘSD, s Ministerstvem dopravy, s obcemi Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské ‚Kníninice‘, Chudčice, Veverská Bitýška, Hvozdec, Ostrovačice, Malhostovice, Drásov, Lipůvka, Lažany, Černá Hora, Blansko, Česká, a to včetně materiálů týkajících se všech variant obchvatu Kuřimi, které doposud nebyla předána (a to za období od 1.1.2006)
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, emailová i faxová zápisy/záznamy z jednání,‚informormace‘ o čase, místě a účastnících jednání, pokud nebyl pořizován zápis/záznam z jednání, a dokumenty předané osobně či na podatelnu JMK. Pod pojem korespondence spadají i smlouvy o dílo, objednávky, předávací protokoly a faktury.
Nepožadujeme předat kopii zadání ZÚR JMK ani kopie dokumentace EIA k R43 a EIA k rozšíření I/43 v prostoru Česká – Kuřim plus severní obchvat Kuřimi.
Dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky.
Žádný dokument nepožadujeme více než 1x.
Grafické přílohy, které neexistují elektronicky, požadujeme předat jako černo-bílé kopie.
Má li nějaký dokument více než 30 stran a neexistuje-li elektronicky, požadujeme prvních
20 a posledních 5 stran
“.
 
            Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 125652/2008 ze dne 4. 11. 2008 Vám byly poskytnuty informace k Vaší žádosti, a to vyjma dopisu ze dne 28. 6. 2008 s názvem „rychlostní komunikace R 43“, v jehož případě se jedná o informaci dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., která vznikla bez použití veřejných prostředků, resp. byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá a tato osoba současně nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Současně Vám bylo zasláno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 142624/2008 ze dne 4. 11. 2008, kterým byla tato část Žádosti z výše uvedeného důvodu odmítnuta.
 
            Vzhledem ke skutečnosti, že povinnému subjektu byl touto osobou vydán souhlas s poskytnutím informace, resp. s poskytnutím výše uvedeného dopisu ze dne 28. 6. 2008 s názvem „rychlostní komunikace R 43“, předáváme Vám tento v rámci vyřízení písm. e) Žádosti. U dopisu byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 144915/2008 ze dne 10. 11. 2008).
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                  Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (1x A4 jednostranný)
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz