Informace č.j.: JMK 132524/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                     Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                         JMK 132524/2008                S – JMK 132524/2008 OKP               Zich/541651219               3. 11. 2008
 
 
„Žádost o informace“ – poskytnutí informace
 
 
            Vážený pane,
 
dne 12.10.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o zpřístupnění následujících informací:
Jak se krajský úřad připravoval na členství v EU (2000-2004):
a ) institucionálního (vznik nového odboru, úprava stávajících)
b) personálního (nábor, vytváření nových funkcí, školení, nábory odborníků, atd.)
c) připravoval se kraj sám nebo se v této oblasti nějak řídil příkazem vlády ČR?
d) jak probíhala a kdo měl na starost implementaci acquis communautaire
e)jakou školící agenturu/školu/firmu využíval pro školení v oblasti evropské integrace?“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a a b) Žádosti:
  • V 2 polovině roku 2003 bylo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje vytvořeno oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Toto oddělení bylo organizačně začleněno do odboru regionálního rozvoje a mělo 3 pracovníky. Jeho činností bylo mj. zajišťovat administrativní podporu, organizaci zasedání Regionální rady zřízené podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a komunikaci mezi jejími členy Regionální rady. Přijímat projekty od žadatelů, zajišťovat předběžnou kontrolu projektů a jejich hodnocení a čerpání Společného regionálního programu a vypracovávat výroční zprávy, které se předávaly Regionální radě. Připravovat změny programových dokumentů, které Regionální rada předkládala Výboru regionálního rozvoje. Zajišťovat styk s konečnými příjemci, zabezpečovat publicitu a informovat o programech v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Komunikovat s regionem soudržnosti, institucemi zapojenými pro procesu implementace SROP a dalších operačních programů. V červenci 2004 mělo toto oddělení 4 zaměstnance a bylo podřízeno přímo řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
  • Od dubna 2004 do konce roku 2004 byli na pracovní místa na odboru regionálního rozvoje a odbor ekonomický přijati pracovníci – referent pro programy EU, referent financování projektů EU oddělení strategického rozvoje, správce rozpočtu se zaměřením na EU. Další pracovníci odboru regionálního rozvoje se podíleli na činnostech spojených se zpracováním projektů za Jihomoravský kraj kofinancovaných ze státního rozpočtu, předstrukturálních fondů a fondů EU. Dalšími činnostmi byly dopracování a aktualizace operačních programů pro NUTS III Jihovýchod a spolupráce s Regionální radou a výborem regionálního rozvoje v rámci regionu soudržnosti. Současně se rozšiřovaly činnosti spojené s projekty v rámci evropské integrace, např. na odboru dopravy, na odboru sociálních věcí, na odboru vnějších vztahů, atd.
  • Viz. příloha.
 
k písm. c) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Dne 24. 4. 2003 získal Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) na dobu tří let akreditaci vzdělávacího programu „Podpora vzdělávání projektových manažerů“ AK I. /PV-121/2003 a dne 24. 11. 2003 akreditaci vzdělávacího programu „Podpora vzdělávání projektových manažerů II“ AK I. /PV-275/2003 v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků. Cílem těchto vzdělávacích programů bylo seznámit účastníky se základními principy EU, objasnit fungování jednotlivých institucí s důrazem na strukturální a regionální politiku EU a zaměření se na fáze – plánování, tvorba a realizace „projektového cyklu“, finanční a projektové řízení projektů financovaných z fondů EU. Tyto vzdělávací programy byly nabídnuty starostům, místostarostům, zástupcům mikroregionů, manažerům pověřených obcí s rozšířenou působností, regionálním pracovníkům a úředníkům jednotlivých obecních úřadů JMK. Výuka probíhala docházkovou formou v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
  • Na základě dopisu ze dne 28. 11. 2003 získal v roce 2003 Jihomoravský kraj usnesením vlády č. 850/2003 ze dne 3. září k „Věcnému zaměření vzdělávání ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti Evropské unie“ finanční prostředky. Část z těchto finančních prostředků byla využita k úhradě výše uvedených kurzů. Finanční prostředky určené na vzdělání ke strukturálním fondům z tohoto projektu byly vyčerpány v plném rozsahu.
  • V roce 2003 proběhl základní vzdělávací kurz o Evropské unii „Evropská unie: struktury, politiky a procesy“, který se skládal z témat: historie evropské integrace, instituce Evropské unie, úvod do práva ES a EU, vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, přehled politik EU, pilíře EU, Česká republika a EU. Obsah semináře je daný usnesením vlády ČR č. 46/2000 k Jednotné metodice vzdělávání pracovníků v evropských záležitostech, dle kterého osvojování si znalosti o fungování struktur EU se týká všech pracovníků státní správy a samosprávy, u kterých je třeba rozšířit povědomí a prohloubit znalosti o významu vstupu ČR do EU, seznámit zaměstnance s principy, fungováním, úkoly a hlavními dokumenty Evropské unie včetně problematiky rozšiřování EU. Na kurzu se lektorsky podíleli lektoři Univerzity Palackého, fakulty filozofické. Vzdělávání v záležitostech EU celkově absolvovalo 409 zaměstnanců a úředníků JMK.
  • Vzdělávání vedoucích úředníků v evropských záležitostech: V měsíci záři 2003 se uskutečnil seminář „Historie, instituce, právní systém a hospodářská politika Evropské Unie“, který pořádal Krajský úřad Jihomoravského kraje ve spolupráci s občanským sdružením EURION. Seminář byl určen pro všechny vedoucí úředníky JMK s cílem proškolení v otázkách evropské integrace a fungování EU. Semináře se zúčastnilo 33 vedoucích úředníků.
  •  Jihomoravský kraj dále získal akreditaci k programům „Mobilní projektový inkubátor“, „Metodika zpracování a projednávání strategických a programových dokumentů a jejich využívání v praxi“, „Strategické plánování a řízení jako jeden z moderních manažerských nástrojů“. Vzdělávací programy byly zařazeny mezi vzdělávací aktivity projektu 3.3 SROP – Zvyšování projektové absorpční kapacity JMK. Aktivity projektu byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu, Ministerstva pro místní rozvoj a krajského rozpočtu. Aktivity projektu ve zkráceném programovém období (2004-2006) dobře připravily subjekty regionů na dovednosti spojené s využíváním možností financování projektů ze strukturálních fondů a zabezpečily bezproblémový průběh implementace projektů.
 
k písm. d) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Jihomoravský kraj není odpovědný za implementaci acquis communautaire do českého práva. Za implementaci Směrnic EU odpovídá Česká republika. JMK se při své činnosti řídí přímo použitelnými Nařízeními EU. JMK rovněž odebírá Úřední věstník EU, který napomáhá aktuálně sledovat a řídit se právními dokumenty EU.
 
k písm. e) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Vzdělávací agentury, které prováděly školení na JMK v oblasti evropské integrace: Eurion s.r.o., RENARDS s.r.o., RAVEN EU Advisory a.s., Jagello 2000, Regionální rozvojová agentura, Univerzita Palackého.
 
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikš
                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                      v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
 
 Přílohy: Plán přípravy rozvojových programů a projektů Jihomoravského kraje pro čerpání fondů EU (8xA4)