Informace č.j.: JMK 125652/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 125652/2008               S-JMK 125652/2008 OKP               Krásná/541651233              4. 11. 2008
 
 
„Jednání k R43 / IIa“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k R43/IIa“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Probíhají jednání o R43, včetně možnosti jižního obchvatu Kuřimi. Tato jednání probíhají i s firmou HBH. Jednání proběhla například 10.6.2008 a 27.6.2008.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde proběhla další jednání, kde se jednalo i o R43 (tj. nejen o jižním obchvatu Kuřimi, ale o R43 v rámci územní JMK) a kterých se zúčastnil pracovník KrÚ JMK nebo kterýkoliv ze zastupitelů JMK (a to za období od 1.1.2007),
b) sdělit o čem se na jednáních dle bodu a) jednalo, jaký byl výsledek jednání a kdo se těchto jednání zúčastnil,
c) požadujeme předat veškerou korespondenci týkající se jižních obchvatu Kuřimi, a to od 1.1.2006. Tento požadavek explicitně zahrnuje veškerou korespondenci týkající jednání 10.6.2008 a 27.6.2008 a dalších jednání o dané problematice, a to včetně pozvánek/zvacích emailů na tato jednání a ‚zazáznamů‘ z těchto jednání. Trváme na předání všech materiálů, které v souvislosti s jižním obchvatem Kuřimi předat povinný subjekt firmě HBH Projekt a dokumentů, které firma HBH Projekt předložila povinnému subjektu na předmětných jednáních i mimo tato jednání.
d) Vzhledem k tomu, že firma HBH Projekt zpracovala grafické podklady k problematice jižního obchvatu Kuřimi, explicitně požadujeme tyto podklady předat a to současně s celou korespondencí v dané věci, a to od 1.1.2006.
e) požadujeme předat veškerou korespondenci týkající se R43, a to včetně korespondence s městem Kuřim, městem Brno, s firmou HBH, s firmou T-PLAN, s firmou ADIAS, s ŘSD, s Ministerstvem dopravy, s obcemi Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské ‚Kníninice‘, Chudčice, Veverská Bitýška, Hvozdec, Ostrovačice, Malhostovice, Drásov, Lipůvka, Lažany, Černá Hora, Blansko, Česká, a to včetně materiálů týkajících se všech variant obchvatu Kuřimi, které doposud nebyla předána (a to za období od 1.1.2006)
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, emailová i faxová zápisy/záznamy z jednání,‚informormace‘ o čase, místě a účastnících jednání, pokud nebyl pořizován zápis/záznam z jednání, a dokumenty předané osobně či na podatelnu JMK. Pod pojem korespondence spadají i smlouvy o dílo, objednávky, předávací protokoly a faktury.
Nepožadujeme předat kopii zadání ZÚR JMK ani kopie dokumentace EIA k R43 a EIA k rozšíření I/43 v prostoru Česká – Kuřim plus severní obchvat Kuřimi.
Dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky.
Žádný dokument nepožadujeme více než 1x.
Grafické přílohy, které neexistují elektronicky, požadujeme předat jako černo-bílé kopie.
Má li nějaký dokument více než 30 stran a neexistuje-li elektronicky, požadujeme prvních 20 a posledních 5 stran“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 137043/2008 ze dne 20. 10. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 45,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 10. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) a b) Žádosti:
            Dne 31. 10. 2008 proběhl seminář k R43, věnovaný historii rychlostní silnice R43 a jejím variantám. Veškeré informace k tomuto semináři, resp. jednání, jež má povinný subjekt k dispozici, Vám již byly poskytnuty sděleními Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 156890/2007 ze dne 14. 12. 2007 a JMK 907/2008 ze dne 3. 1. 2008. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně předávány.      
 
            Dále má povinný subjekt povědomost o jednáních, konaných dne 10. 6. 2008 v budově společnosti HBH Projekt spol. s r.o. a dne 27. 6. 2008 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje.Na těchto jednáních se jednalo o alternativní trase I/43 v prostoru Kuřim – Česká. Výsledkem jednání bylo seznámení s problematikou této trasy. Jednalo se pouze o informativní jednání, ze kterých nebyly učiněny žádné závěry, zápisy, ani prezenční listiny.
 
-         Jednání konaného dne 10.6.2008 v budově společnosti HBH Projekt spol. s r.o.
se za Krajský úřad Jihomoravského kraje účastnili: pracovníci odboru životního prostředí a odboru dopravy, dále pak zástupci Ředitelství silnic a dálnic a zástupci společnosti HBH Projekt spol. s r. o.
 
-         Jednání konaného dne 27. 6. 2008 v budově Krajského úřadu Jihomoravského Kraje se za Krajský úřad Jihomoravského kraje účastnili: pracovníci: odboru dopravy, odboru územního plánování a stavebního řádu a náměstkyně hejtmana Ing. arch. Anna Procházková.
 
k písm. c) Žádosti:
            Zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jenž se zúčastnili výše uvedených jednání (viz. písm. a ) a b) Žádosti), na těchto jednáních nepřevzali ani nepředali žádné dokumenty od společnosti HBH Projekt spol. s r.o. v souvislosti s jižním obchvatem Kuřimi. Povinný subjekt má v této věci k dispozici pouze kopii pozvánky společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 1286/08 ze dne 3. 6. 2008 na jednání konané dne 10. 6. 2008 v zasedací místnosti společnosti HBH Projekt spol. s r.o., jenž Vám byl povinným subjektem předán sdělením č.j.: JMK 89143/2008 ze dne 19. 8. 2008.
 
k písm. d) Žádosti:
            Povinnému subjektu nebyly předány žádné Vámi požadované informace k písm. d) Žádosti, resp. nemá žádné Vámi požadované „grafické podklady k problematice jižního obchvatu Kuřimi“, které zpracovala společnost HBH Projekt spol. s.r.o., ani nemá povinnost takovéto podklady mít.
 
K písm. e) Žádosti Vám v příloze předáváme:
-         pozvánku společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 0081/06 ze dne 13. 1. 2006 na jednání „Rychlostní silnice R 43 Svitávka – hranice Jihomoravského kraje, technická studie“konané dne 26. 1. 2006 v zasedací místnosti Městského úřadu v Boskovicích,
-         pozvánku společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 1718/06 ze dne 11. 10. 2006 na jednání „Rychlostní silnice R 43 Kuřim – Svitávka, technická studie“konané dne 31. 10. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Černé Hoře,
-         dopis odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 87589/2007 ze dne 26. 7. 2007 s názvem „Rychlostní silnice R43“, u něhož byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 142624/2008 ze dne 4. 11. 2008).
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 135883/2007 ze dne 12. 11. 2007 s názvem „Návrh zadání územního plánu Lipůvka“,
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 99672/2008 ze dne 12. 8. 2008 s názvem „Návrh zadání územního plánu Veverská Bitýška
-        dopis Ředitelství silnic a dálnic zn.: 003663/10330/2008 ze dne 19. 8. 2008 s názvem „Veverská Bitýška, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský projednání návrhu zadání ÚPN obce“,
-         koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 105012/2008 ze dne 28. 8. 2008 s názvem „Návrh zadání územního plánu Kuřim“,
 
            Dále sdělujeme, že není předáván dopis ze dne 28. 6. 2008 s názvem „rychlostní komunikace R 43“, a to vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o informaci dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., která vznikla bez veřejných prostředků, resp. byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá a tato osoba současně nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 142624/2008 ze dne 4. 11. 2008)
 
            Další korespondence týkající se R43 v období od 1. 1. 2006 již byla Vašemu sdružení předána v rámci vyřízení dřívějších žádostí o informace. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány. Jedná se o:
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 89143/2008 ze dne 19. 8. 2008,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – seminář k R43 na JMK dne 31.10.2007“ informace poskytnuty sděleními č.j.: JMK 156890/2007 ze dne 14. 12. 2007 a JMK 907/2008 ze dne 3. 1. 2008,
žádost o informace podle zákona 106/99 -  předání záznamu z jednání 22.11.2006“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 4360/2007 ze dne 24. 1. 2007,
Žádost o informace podle zákona 106/99 - ÚP města Brna“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 128521/2007 ze dne 16. 10. 2007,
,,Žádost o informace podle zákona 106/99 - jednání k ÚP Drásov“,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Malhostovice,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Jinačovice“, informace poskytnuty sděleními č.j.: JMK 65461/2008, JMK 65462/2008 a JMK 65455/2008 ze dne 19. 5. 2008.
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – sdělení k R43 – obce – II“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 51147/2007 ze dne 17. 4. 2008,
Žádost o informace dle zákona 106/99 – intenzivní příprava R43“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 112202/2007 ze dne 24. 8. 2007,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – Tranzitní doprava v brněnské aglomeraci a kudy pojedou auta“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 137284/2007 ze dne 19. 10. 2007,
Žádost o informace dle zákona 106/99 – sdružení pro výstavbu R43/duben 2007“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 77821/2007 ze dne 11. 6. 2008,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – sdělení k R43“ informace poskytnuty sdělením č.j. JMK 10502/2007 ze dne 5. 2. 2007,
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            Pro úplnost pouze dodáváme, že část požadovaných informací, které má povinný subjekt k dispozici, byla podle skutečného obsahu posouzena jako informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého Vám byly tyto informace dne 22. 10. 2008 poskytnuty, a to sdělením č.j.: JMK 137152/2008 ze dne 21. 10. 2008.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                              Mgr. Martin Mikš
                                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                                v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                                   vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                                   odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (10x A4 jednostranný, 4x A4 oboustranný)
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz