Informace č.j.: JMK 125685/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 125685/2008               S-JMK 125685/2008 OKP                Krásná/541651233              6. 11. 2008
 
 
„Korespondence s MMR věci stížností na ÚP VÚC Břeclavsko“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 28. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Korespondence s MMR věci stížností na ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Byly podány stížnosti na postup JMK ve věci pořizování ÚP VÚC Břeclavsko (např. neoprávněná změna šíře I/55 u Břeclavi, příloha CO, chybné usnesení ke schvalování ÚP VÚC).
Požadujeme kopii veškeré korespondence ve věci stížnosti na ÚP VÚC Břeclavsko, a to s MMR, a to od 1.1.2008.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme předat elektronicky.
Pro dokumenty, které neexistují elektronicky a ‚jso uvesti‘ než 30 stran požadujeme předat ‚prvbich‘ 20 a posledních 10 stran. Barevné dokumenty formátu většího než A3 požadujeme předat černobílé.
V případě, že by pod specifikaci žádosti spadal některý dokument opakovaně, pak jej požadujeme předat pouze 1x.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 131701/2008 ze dne 9. 10. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 62,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 10. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací:
-         žádost Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: JMK 19435/2008/81-1 ze dne 10. 6. 2008 o vyjádření k podnětu, včetně příloh,
-         dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 79895/2008 ze dne 20. 6. 2008,
-         žádost o stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu ke stížnosti podle § 175 správního řádu (interní sdělení) ze dne 22. 7. 2008, vyjma přílohy, jenž byla zaslána Vaším sdružením a máte ji tedy prokazatelně k dispozici,
-         stanovisko (interní sdělení) odboru územního plánování a stavebního řádu ke stížnosti podle § 175 správního řádu ze dne 5. 8. 2008,
-         fax ze dne 13. 8. 2008 odeslaný z Jihomoravského kraje na Ministerstvo pro místní rozvoj,
-         sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: JMK 19435/2008/81 ze dne 11. 9. 2008 o výsledku šetření,
-         žádost Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: JMK 30151/2008/81-1 ze dne 15. 9. 2008 o zaslání spisového materiálu k žádosti o prošetření vyřízení stížnosti, včetně příloh,
-         dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 121908/2008 ze dne 23. 9 .2008.
 
            Dále má povinný subjekt k dispozici dokumenty, které máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám zasílány. Jedná se o následující písemnosti:
-         usnesení Ministerstva vnitra č.j: MV-70332-2/ODK-2008 ze dne 9. 9. 2008, jenž Vám předáváme jako přílohu žádosti Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: JMK30151/2008/81-1 ze dne 15. 9. 2008 (viz. výše uvedeno).
-         dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 96032/2008 ze dne 18. 8. 2008 (adresován Vašemu sdružení a dle přiložené doručenky ho máte prokazatelně k dispozici).
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 79731/2008 ze dne 30. 6. 2008, včetně příloh (již povinným subjektem poskytnut, a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 102471/2008 ze dne 4. 8. 2008).
-         podání Vašeho sdružení s názvem „Stížnost podle § 175 správního řádu – příloha CO k ÚP VÚC nebyla ani projednána s DOSS a nepravdivé podání informace“ (doručena na Krajský úřad Jihomoravského kraje a to ve dnech 20. a 21. 7. 2008, a to celkem v pěti podáních).
 
            Zbývající část Vámi informací k Vaší Žádosti, které má povinný subjekt k dispozici, Vám již byla poskytnuta sděleními Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 4. 8. 2008č.j.: JMK 102471/2008 k žádosti o informace „Podnět k výkonu dozoru – nepředložení přílohy CO zastupitelům při schvalování ÚP VÚC Břeclavsko“ a č.j.: JMK 99831/2008 ze dne 28. 7. 2008 k žádosti o informace „Podnět k výkonu dozoru ve věci ignorování platného ÚP VÚC okresu Břeclav“.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (22x A4 jednostranný, 7x A4 oboustranný)
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                         Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                    541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz