Informace č.j.: JMK 133916/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                    Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 133916/2008               S-JMK 122567/2008 OKP             Krásná/541651233              15. 10. 2008
 
 
„Memorandum k obchvatu Břeclavi“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 20. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – memorandum k obchvatu Břeclavi“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku publikovaného 20. 9. 2008 na stránkách Břeclavského deníku http://břeclavsky.denik.cz/zpravy_region/krouti-hlavou-cesky-ministr-odrekl-podpis20080919.html) bylo dne 19.9.2008 podepsáno předmětné memorandum.
Požadujeme
a) kopii podepsaného memoranda,
b) kopii dokumentu, kterým bylo předmětné memorandum na straně JMK schváleno Radou JMK,
c) kopii dokumentu, kterým bylo předmětné memorandum na straně JMK schváleno Zastupitelstvem JMK,
d) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s Ministerstvem dopravy, a to od 1.4.2008,
e) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s městem Brnem, a to od 1.4.2008,
f) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to se stranou ODS, a to od 1.4.2008,
g) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to se stranou ČSSD, a to od 1.4.2008,
h) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to se stranou zelených, a to od 1.4.2008,
i) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s velvyslancem ČR ve Vídni, a to od 1.4.2008,
j) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s rakouskou stranou, a to od 1.4.2008,
k) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s ŘSD, a to od 1.4.2008,
l) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s ‚městky‘ Břeclav a Mikulov, a to od 1.4.2008.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence ‚listninná‘, emailová, faxová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky na jednání a veškeré dokumenty ať již zaslané nebo předané osobně. Pro jednání, kde nebyl pořízen ani záznam ani zápis pod termín korespondence spadá informace o tom, kdy a kde se jednání konalo,kdo se jej účastnil, o čem se jednalo a jaké byly závěry z jednání.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme zaslat elektronicky.“.
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 122567/2008 ze dne 3. 10. 2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali stížnost s názvem „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona 106/1999 Sb. – K  žádosti o informace ‚memorandum k obchvatu Břeclavi‘“ ze dne 12.10.2008, jenž byla na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje podána dne 13. 10. 2008. Ve stížnosti je mj. uvedeno:
Povinný subjekt nezaslal přílohu č. 1 ve formě, jak byla předložena Radě JMK(rjmk177_080918m_17p1_od_memorandum R55.pdf), ale poslal jiný soubor označený memorandum R55.tisk.final.doc. Tento druhý dokument byl ‚vytvořen‘ – uložen zjevně na JMK až v ‚18 September 2008 14:36:00‘, a tedy nešlo o původní přílohu předanou členům Rady JMK, tj. dokument původně nachystaný pro jednání Rady.
 
            V souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.“ Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) v příloze zasíláme informaci, na kterou odkazujete na str. 2 Vaší stížnosti (viz. výše uvedeno), resp. Vám v příloze zasíláme kompletní materiál předložený na 177. schůzi Rady Jihomoravského kraje s názvem: Memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Statutárním Městem Brnem na realizaci Usnesení vlády ČR č. 735 ze dne 9.6.2008 a č. 891 ze dne 9.7.2008“ a to včetně všech jeho příloh, kterými jsou:
1. Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci propojení rychlostní silnice R 55 s Rakouskou republikou,
2. Usnesení vlády ČR č. 735,
3. Usnesení vlády ČR č. 89.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
           
 
S pozdravem
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
IČ                             DIČ                               Telefon                        Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz