foto 1 foto 2

Usnesení ze 181. schůze RJMK 16. 10. 2008

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

                               VÝPIS

                            USNESENÍ

ze 181. schůze Rady Jihomoravského kraje

konané dne 16. 10. 2008

v budově sídla Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Bod č. 1 programu – Zahájení

 

Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti – zdržel se.

 

Usnesení 11841/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje za ověřovatele zápisu ze 181. schůze Rady Jihomoravského kraje MUDr. Františka Adamce a Ing. Jaroslava Pospíšila.

H: 9 – 0 – 0

 

Program 181. schůze Rady Jihomoravského kraje:

 

Usnesení 11842/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje program 181. schůze Rady Jihomoravského kraje:

 

1.                  Zahájení

2.                  Podnět k nedoručování pošty hejtmanovi a k prohlášení ke smlouvě s Rakouskem

3.                  Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

4.                  Rozpočtové opatření č. 459 – č. 479 Návrh na změnu č. 791 – č. 796, č. 801 – č. 802, č. 804 – č. 812, č. 814 – č. 815, č. 819, č. 821 – č. 822 rozpisu rozpočtu JMK na rok 2008

5.                  Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

6.                  Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o dodávce autobusů na veřejnou zakázku „Dodávka nízkopodlažních letištních autobusů II“

7.                  Zrušení prezentace Jihomoravského kraje ve Vídni na akci „CENTROPE Oktoberfest“

8.                  Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu v soutěži o návrh „Propagační kampaň jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace“

9.                  Aktualizace harmonogramu přípravy rozpočtu JMK na rok 2009

10.              Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace na cyklostezky

11.              Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Sdružení pro rozvoj obcí a regionů

12.              Veřejné zakázky „Zajištění poskytování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

13.              Finanční  dary pro JSDH obcí

14.              Investiční záměr Střední odborné školy a Středního odborného učiliště stavebního, Brno – Bosonohy, Pražská 38b na akci „Regionální vzdělávací
a poradenské  centrum  pro  služby zaměstnanosti“

15.              Podnět k zahájení řízení podle § 42 zákona – Ověření bonity CEG Pasohlávky Leisure Project

16.              Dotace Městu Tišnov na poskytování sociálních služeb 

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 2 programu – Podnět k nedoručování pošty hejtmanovi a k prohlášení ke smlouvě s Rakouskem

 

Usnesení 11843/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 12 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

a) b e r e    n a   v ě d o m í   podnět občanského sdružení Občané a ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích s názvem „Nedoručování pošty hejtmanovi, hejtman jako povinný subjekt, podivná prohlášení podepsaná hejtmanem ke smlouvě s Rakouskem“ uvedený v příloze č. 1 zápisu,

 

b) d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  v z í t    n a   v ě d o m í   podnět občanského sdružení Občané a ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích s názvem „Nedoručování pošty hejtmanovi, hejtman jako povinný subjekt, podivná prohlášení podepsaná hejtmanem ke smlouvě s Rakouskem“ uvedený v příloze č. 1 zápisu,

 

c) d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  u l o ž i t   odboru kancelář hejtmana sdělit doc. F. výsledek projednání podnětu.

H: 8 – 1 – 0

 

Bod č. 3 programu – Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

 

Usnesení 11844/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje

a) schvaluje   v souladu s ust. § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje subjektům na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeným v příloze č. 2a zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválené usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 8851/07/R 143 ze dne 13.12.2007,

 

b) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit   poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje subjektům a obcím na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeným v příloze č. 2b zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválenou usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1487/07/Z 22 ze dne 13.12.2007.

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 4 programu – Rozpočtové opatření č. 459 – č. 479  Návrh na změnu č. 791 – č. 796, č. 801 – č. 802, č. 804
– č. 812, č. 814 – č. 815, č. 819, č. 821 – č. 822 rozpisu rozpočtu JMK na rok 2008

 

Usnesení 11845/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje

v souladu s ust. § 16 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ust. § 59 odst. 1 písm. a) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

a) p r o v á d í    rozpočtové opatření č. 459 – č. 479 a změnu č. 791 – č. 796, č. 801 – č. 802, č. 804 – č. 812, č. 814 – č. 815, č. 819, č. 821 – č. 822 rozpisu rozpočtu JMK na rok 2008 dle přílohy č. 3a,b zápisu,

 

b) s t a n o v u j e

1)      odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje odpovědným za čerpání výdajů z rozpočtu JMK na rok 2008 z následujících paragrafů a akcí:

  • § 3426 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, akce č. 1163 – Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci,
  • § 2125 – Podpora podnikání a inovací, akce č. 1180 – Vědeckotechnický part JMK (EIB),

2)      odbor kultury a památkové péče KrÚ JMK odpovědným za čerpání výdajů z rozpočtu JMK na rok 2008 z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury, akce č. 1209 – Technická pomoc odboru kultury,

a to do výše aktuálního provedeného rozpisu rozpočtu

 

c) s c h v a l u j e   převod finančních prostředků z Fondu rozvoje JMK ve výši 350 tis. Kč na zvláštní bankovní účet projektu INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru v rámci OPP zřízený za účelem oddělené evidence finančních prostředků s tím, že v případě poskytnutí refundace části uskutečněných výdajů na zvláštní bankovní účet projektů z fondů EU a státního rozpočtu budou přijaté finanční prostředky převedeny do Fondu rozvoje JMK

 

d)  u k l á d á    vedoucí odboru ekonomického zapracovat rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2008           

                                                                                                                          T: do 31.10.2008

 

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 6 programu – Přijetí návrhu na uzavření smlouvy
o dodávce autobusů na veřejnou zakázku „Dodávka nízkopodlažních letištních autobusů II“

 

Návrh na usnesení byl schválen bez připomínek.

 

Usnesení 11846/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s výkonem funkce zadavatele při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka nízkopodlažních letištních autobusů II“, která je zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“):

schvaluje přijetí návrhu na uzavření smlouvy o dodávce autobusů obchodní společnosti IHR-TECHNIKA s.r.o., se sídlem Kosmonosy, Boleslavská 902, okres Mladá Boleslav, IČ 498 27 847, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 34366, na  realizaci předmětu nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka nízkopodlažních letištních autobusů II“, mezi Jihomoravským krajem (kupující) a obchodní společností IHR-TECHNIKA s.r.o. (prodávající); kopie návrhu na uzavření smlouvy o dodávce autobusů je přílohou č. 4 zápisu.

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 7 programu – Zrušení prezentace Jihomoravského kraje ve Vídni na akci „CENTROPE Oktoberfest“

 

Usnesení 11847/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

a)      b e r e  n a  v ě d o m í  zrušení prezentace Jihomoravského kraje ve Vídni na akci „CENTROPE Oktoberfest“ dne 16. 10. 2008,

 

b)      r  u  š  í  v usnesení č. 11752/08/R 180 písm. b).

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 8 programu – Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu v soutěži o návrh „Propagační kampaň jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace“

 

Usnesení 11848/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje podle  ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s výkonem funkce zadavatele při pořádání soutěže o návrh „Propagační kampaň jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace“ podle ustanovení § 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“):

a)      bere na vědomí protokol o hodnocení návrhů v soutěži o návrh „Propagační kampaň jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace“ ze dne 25. 9. 2008;

b)      bere na vědomí protokol o uveřejnění výsledků hodnocení návrhů v soutěži o návrh „Propagační kampaň jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace“ ze dne 1010. 2008;

c)      přijímá dle ustanovení § 107 zákona o VZ rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu v soutěži o návrh „Propagační kampaň jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace“, a to návrhu účastníka, obchodní společnosti MEDIA AGE s. r. o., se sídlem Brno, Královo Pole, Berkova 444/8, PSČ 612 00, IČ 269 77 958, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 49453; text oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a o stanovení návrhů, které se umístily na druhém a třetím místě pořadí v soutěži o návrh, je přílohou č. 5 zápisu;

d)      přijímá rozhodnutí o stanovení návrhů, které se umístily na druhém a třetím místě pořadí v soutěži o návrh „Propagační kampaň jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace“, a to tak, že na druhém místě pořadí v soutěži o návrh „Propagační kampaň jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace“ se umístil návrh účastníka, obchodní společnosti MEDIABOX, spol. s r. o., se sídlem Slaný, Na Vavřinci 358, PSČ 274 01, IČ 475 36 063, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 16806, třetí místo pořadí v soutěži o návrh „Propagační kampaň jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace“ je neobsazeno.

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 9 programu – Aktualizace harmonogramu přípravy rozpočtu JMK na rok 2009

 

Usnesení 11849/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje

v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

s c h v a l u j e aktualizovaný Harmonogram přípravy  rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2009 dle přílohy č. 6 zápisu.

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 10 programu – Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace na cyklostezky

 

Usnesení 11850/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schválit uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje za účelem možnosti spolufinancování projektů z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s příjemci, na účely a za podmínek dle přílohy
č. 7a,b zápisu.

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 11 programu – Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Sdružení pro rozvoj obcí a regionů

 

Usnesení 11851/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schválit poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje Sdružení pro rozvoj obcí a regionu, se sídlem Kamenná 13, 639 00 Brno, IČ: 70855447, ve výši 2 900 000,- Kč na  projekt „Zvýšení absorpční kapacity v Jihomoravském kraji“, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 8 zápisu.

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 13 programu – Finanční  dary pro JSDH obcí

 

Usnesení 11852/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje   v souladu s ust. § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních darů z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím na účel a ve výši  uvedeným v příloze č. 9a zápisu za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 9b zápisu.

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 14  programu – Investiční záměr Střední odborné školy a Středního odborného učiliště stavebního, Brno
– Bosonohy, Pražská 38b na akci „Regionální vzdělávací a poradenské  centrum  pro  služby zaměstnanosti“

 

Usnesení 11853/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje

ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a v souladu s čl. VI. písm. a) a c) Zřizovací listiny příspěvkové organizace, ve znění pozdějších dodatků:

a)  s c h v a l u j e   investiční záměr Střední odborné školy a Středního odborného učiliště stavebního, Brno - Bosonohy, Pražská 38b na akci „Regionální vzdělávací a poradenské centrum pro služby zaměstnanosti“ financovaný z Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu č. 10 zápisu,

 

b)  u k l á d á   příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno - Bosonohy, Pražská 38b zastoupené ředitelem Ing. Josefem Hyprem akci realizovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Zřizovací listinou a Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.  

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 15 programu – Podnět k zahájení řízení podle § 42 zák. č.  500/2004 Sb. – Ověření bonity CEG Pasohlávky Leisure Project“

 

Usnesení 11854/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 12 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

a) b e r e    n a   v ě d o m í   podnět občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích s názvem „Podnět k zahájení řízení podle § 42 zákona 500/2004 Sb. – Ověření bonity CEG Pasohlávky Leisure Project a řádné nakládání s mnohamilionovými částkami veřejných finančních prostředků včetně řádného vedení spisového materiálu na JMK“ uvedený v příloze č. 11 zápisu,

 

b) ukládá  odboru kancelář hejtmana  sdělit doc. F. výsledek projednání podnětu.

 

H: 8 – 1 – 0

 

Bod č. 16 programu – Dotace Městu Tišnov na poskytování sociálních služeb

 

Usnesení 11855/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v á l i t  poskytnutí dotace Městu Tišnov z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008  na poskytování pečovatelské služby v Centru sociálních služeb ve výši 300 000,- Kč za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 12 zápisu.

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 12 programu – Veřejné zakázky „Zajištění poskytování sociálních služeb v Jihomoravském kraji“

 

Usnesení 11856/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zák.č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s výkonem funkce zadavatele při zadávání veřejných zakázek na

„Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji“, „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby terénní programy v Jihomoravském kraji“,

které jsou zadávány jako nadlimitní veřejné zakázky na služby  postupem podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o VZ“), a na

„Výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb“,

která je zadávána jako podlimitní veřejná zakázka na služby  postupem podle zákona o VZ,

 

a) schvaluje zahájení zadávacího řízení formou otevřeného řízení na nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele služeb

„Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji“, „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby terénní programy v Jihomoravském kraji“

a na podlimitní veřejnou zakázku na dodavatele služeb

„Výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb“

podle ustanovení § 27 zákona  o VZ,

 

b) schvaluje oznámení objednatele o nadlimitní veřejné zakázce na dodavatele služeb

„Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji“, „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby terénní programy v Jihomoravském kraji“

a výzvu k podlimitní veřejné zakázce na dodavatele služeb

„Výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb“

a uveřejnění informací v IS VZ US, které tvoří přílohu č. 13a-j zápisu,

 

c) schvaluje zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele služeb

„Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji“, „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby terénní programy v Jihomoravském kraji“

a pro podlimitní veřejnou zakázku dodavatele služeb

„Výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb“,

které tvoří přílohu č. 13k-s zápisu,

 

d) schvaluje ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení nadlimitních veřejných zakázek na dodavatele služeb

„Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji“, „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby terénní programy v Jihomoravském kraji“

a pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení podlimitní veřejné zakázky
na dodavatele služeb

„Výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb“

 

a jmenuje členy a náhradníky této komise, a to tak, jak jsou uvedení v seznamu členů
a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení na nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele služeb

„Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji“, „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby terénní programy v Jihomoravském kraji“

a pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení na podlimitní veřejné zakázky
na dodavatele služeb

„Výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb“,

který je přílohou č. 13t zápisu,

 

e) pověřuje ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona o VZ komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek v otevřeném řízení nadlimitních veřejných zakázek na dodavatele služeb

„Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji“, „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby terénní programy v Jihomoravském kraji“

a pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení podlimitní veřejné zakázky
na dodavatele služeb

„Výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb“

výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami,

 

f) pověřuje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 a § 74 odst. 1 zákona o VZ komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení nadlimitních veřejných zakázek
na dodavatele služeb

„Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji“, „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby terénní programy v Jihomoravském kraji“

 

a pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení podlimitní veřejné zakázky
na dodavatele služeb

„Výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb“

posouzením prokázání splnění kvalifikace uchazečů, kteří podají nabídku na nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele služeb

„Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji“, „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji“,

„Zajištění poskytování sociální služby terénní programy v Jihomoravském kraji“

a na podlimitní veřejnou zakázku na dodavatele služeb

„Výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb“.

 

H: 9 – 0 – 0

 

Bod č. 5 programu – Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

 

Usnesení 11857/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59, odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) b e r e  n a  v ě d o m í  výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace,

 

b)  z r u š u j e   pověření  paní Věry Houšťové, účinné od 1. 8. 2008, k zastupování dočasně neobsazeného místa ředitele/ředitelky Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, dnem 13. 11. 2008,

 

c)  j m e n u j e   v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jana Letochu s účinností              od 14. 11. 2008  na místo ředitele Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace,

 

d)  s t a n o v u j e   v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro Ing. Jana Letochu, ředitele Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, s účinností od 14. 11. 2008 plat ve výši uvedené v platovém výměru, který je uložen na oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 17 programu – Náhrada škody způsobené Jihomoravskému kraji

 

Usnesení 11858/08/R 181:

Rada Jihomoravského kraje

a) bere na vědomí informace o poškození služebního vozidla Škoda Octavia Ing. J. L.,

 

b) schvaluje, že náhrada škody způsobené Jihomoravskému kraji poškozením automobilu Škoda Octavia SPZ 3B8 2842  nebude po Ing. J. L. požadována.

 

H: 7 – 0 – 1

 

                                                                   Ing. Stanislav Juránek, v.r.

                                                                                        hejtman Jihomoravského kraje

 

Ověřovatelé zápisu:

 

MUDr. František Adamec, v.r.

Ing. Jaroslav Pospíšil, v.r.

 

Vyhotovila a za správnost: Petra Zálešáková, DiS., odbor správní a organizační KrÚ JMK

V Brně dne 3. listopadu 2008