Informace č.j.: JMK 137022/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                       ČJ.                                     Sp.Zn.                            Vyřizuje/linka                            Brno
ze dne                       JMK 137022/2008              S-JMK 131193/2008 OKP             Poláčková/541651217            21. 10. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – blokace silnice v Lipůvce a v Kuřimi 10.10.2008
 
Vážení,
 
dne 8. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – blokace silnice v Lipůvce a v Kuřimi 10. 10. 2008“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je mj. uvedeno:
„podle denního tisku proběhne 10. 10. 2008 blokace silnice v Lipůvce a silnice v Kuřimi. Podle tisku se na organizaci podílí Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, starosta Boskovic a osoby z Kuřimi a budou předávat občanům leták.
 
Požadujeme
 
a)      předat veškerou korespondenci ve věci předmětné blokády, a to se všemi subjekty, a to včetně Policie, a to za období od 1. 6. 2008
b)      předat kopii předmětného letáku
c)       předat kopie veškerých materiálů předané v této souvislosti mediím...           
 
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze posíláme kopii tiskové zprávy k R43 ze dne 2. 10. 2008 označené jako „Stanovisko hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka.“ Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. dle Vaší Žádosti povinný subjekt nemá a ani není povinen mít k dispozici, neboť mu tato povinnost nevyplývá z žádného zákonného ustanovení.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního,
                                                                                    
 
Přílohy:dle textu
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                      Fax                             E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                  541651217                 541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz