Informace č.j.: JMK 131196/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                        ČJ.                                     Sp.Zn.                         Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne                        JMK 131196/2008             S-JMK 125725/2008 OKP            Poláčková/541651217            8. 10. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – Evropská komise dostává lživé informace od strany zelených/2 – vyřízení žádosti
 
Vážení,
 
dne 28. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 –Evropská komise dostává lživé informace od strany zelených/2“(dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je mj. uvedeno:
„Podle přiloženého článku se ing. Venclík vyjádřil pro tisk následovně:
…Zelení blokují výstavbu dálnice na Vídeň přes Mikulov a nestydí se přitom používat v Bruselu lži a polopravdy..
 
Požadujeme
 
a)      sdělit, kdo ze strany zelených konkrétně podle ing. Venclíka používal v Bruselu lži a polopravdy…
b)      sdělit, kdy a kde osoby dle bodu a) lhaly
c)       sdělit jaké konkrétní nepravdivé informace osoby dle bodu a) předaly v Bruselu
d)      předat dokumenty, ze kterých ing. Venclík vycházel, když veřejně publikoval uvedené tvrzení
e)      předat veškerou korespondenci od 1.1.2006, kterou povinný subjekt podle zákona 106/99, tj. Rada JMK (tj. i jednotlivý členové Rady) vlastní a kde jsou obsažena nepravdivá tvrzení, na které poukazoval ing. Venclík ve svém publikovaném vyjádření.
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná.“
 
             Povinný subjekt při vyřizování Žádosti  prověřil, zda Ing. Milan Venclík při formulaci svého stanoviska pro tisk MF DNES využil informace ve vlastnictví Jihomoravského kraje a k jednotlivým bodům Žádosti Vám tedy sdělujeme, že povinný subjekt tj. Jihomoravský kraj nemá (ani není povinen mít) žádné informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., které by bylo možné identifikovat jako informace požadované pod bodem a) – e) Žádosti, tj., informace obsahující nepravdivá tvrzení, na které poukazoval pan Milan Venclík ve svém publikovaném vyjádření a kdo, kdy, kde a jak lhal. Pan Milan Venclík ve svém vyjádření pro tisk nevyužil žádné informace Jihomoravského kraje.
 
            Pro úplnost dodáváme, že Vaše téměř totožná  žádost vztahující se k názoru ing. Venclíka publikovanému v článku MF DNES „Zelení blokují dálnici do Vídně“ byla povinným subjektem vyřizována již v minulosti pod sp.zn. S-JMK 63374/2008 OKP, sdělení č.j. JMK 91834/2008 ze dne 10. 7. 2008 o vyřízení této žádosti  Vám bylo doručeno dne 18. 7. 2008 a je zveřejněno na adrese:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=44198&TypeID=2.
 
           
S pozdravem
 
                                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651217                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz