Tisková konference JMK 24. 10. 2008

Tisková konference 24. října 2008

 

 

Na tiskové konferenci ředitel Správy a údržby silnic JMK Jan Zouhar a provozní náměstek SÚS JMK Alois Vybíral informovali o údržbě silnic v Jihomoravském kraji v zimním období 2008/2009.

 

 

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2008/2009

 

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje:

-        komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní délce 3 937 km

-        údržbu státních silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje (mimo město Brno) v celkové pasportní délce 395 km

 

Silniční síť v Jihomoravském kraji je po dobu zimního období rozdělena do tzv. „pracovních okruhů“, kterých je pro letošní zimní období 105 s průměrnou délkou cca 40 km s vazbou na stanovené časové lhůty, kapacitní výkony používaných mechanismů a klimatické podmínky. Tyto pracovní okruhy nezahrnují zimní údržbu cca 120 km silnic II. a III. třídy ve městě Brně, kde činnosti spojené se zimní údržbou zajišťují na základě smlouvy o dílo pro SÚS JMK Brněnské komunikace a.s. v rámci údržby základního komunikačního systému města Brna.

 

Plán zimní údržby silnic Jihomoravského kraje v zimním období 2008/2009 na dobu  od 1. listopadu 2008 do 31. března 2009 obsahuje:

 

A)    rozdělení silnic dle pořadí důležitosti (viz znění § 42 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.)

·         I. pořadí           - silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy

·         II. pořadí          - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně        významné silnice III. třídy

·         III. pořadí        - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla pluhováním a inertním posypem dopravně nebezpečných úseků

 

SÚS JMK včetně Brna města

 

 

 

 

Rozdělení podle pořadí důležitosti

celkem

I. pořadí důležitosti

912 km

II. pořadí důležitosti

1 274 km

III. pořadí důležitosti

2 016 km

Neudržované silnice celkem

171 km

Silniční síť celkem

4 373 km

 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti od výjezdu posypových mechanismů:   

 

a) na dálnicích a rychlostních silnicích                                       do   2 hodin

                        b) na silnicích zařazených do                 I. pořadí                       do   3 hodin

                                                                                   II. pořadí                      do   6 hodin

                                                                                   III. pořadí                     do 12 hodin

 

 

 

B)     rozdělení silnic dle technologie údržby

 

 

Technologie posypu

 

třída

celkem

chem. rozmrazovací

zdrsňovací

pouze

neudrž.

silnice

km

materiály

materiály

pluženo

vozovky

 

 

bez

se

struska

drť

 

 

 

 

zvlhčení

zvlhčením

škvára

písek

 

 

I.

   435

 

   426

 

    9

 

 

II.

1 494

 

1 101

 

 378

2

14

III.

2 444

 

  612

 

1 579

96

157

Celkem

4 373

 

2 139

 

1 966

98

171

 

C)     Silnice v zimním období neudržované:

 

Jedná se o silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu (viz znění § 41 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.).

 

Proti minulému zimnímu období došlo ke zkrácení úseků silnic na území Jihomoravského kraje, které se neudržují. Ve vazbě na tuto změnu bylo 28. 8. 2008 vydáno Jihomoravským krajem nové nařízení, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Níže jsou uvedeny délky neudržovaných silnic v jednotlivých oblastech (okresech).

 

-          oblast Blansko                    13 km

-          oblast Brno                        19 km

-          město Brno                         4 km

-          oblast Břeclav                    26 km

-          oblast Hodonín                   16 km

-          oblast Vyškov                    17 km

-          oblast Znojmo                     76 km

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zajišťuje na základě uzavřené smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR zimní údržbu silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje mimo silnici I/46, kterou od minulého zimního období udržuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

Členění zimní údržby na pracovní okruhy:

Pro zimní období 2008/2009 byl snížen celkový počet pracovních okruhů ze 108 na 105. Vlastními prostředky je zajištěna údržba 66 okruhů a 39 je zajištěno dodavatelsky.

 

Dodavatelskou zimní údržbu zajišťují pro SÚS JMK tyto společnosti:

Brněnské komunikace a.s. – údržba cca 120 km silnic II. a III. třídy na území města Brna,

VHS s.r.o. , Veselí nad Moravou (4 okruhy), Silnice Brno spol. s r.o. (1 okruh), Vesp s.r.o. – Brno (4 okruhy), Korekt Transport s. r.o. – Brno (6 okruhů), Firesta a.s. – Brno (2 okruhy), BORS a.s. – Břeclav (5 okruhů), Meliorace a.s. – Žarošice (2 okruhy), Agrodružstvo Jevišovice (2 okruhy), Karel Porč  - Lysice (2 okruhy), Miroslav Pavliš – Sulíkov (2 okruhy).

Od zimního období 2008/2009 uzavřela SÚS JMK smlouvy na zajištění zimní údržby se čtyřmi novými dodavateli: Stavba a údržba silnic s.r.o., Břeclav (1 okruh), Autodoprava Němec s.r.o., Olbramkostel (3 okruhy), Břežanská dopravní společnost spol. s r.o., Břežany (1 okruh), Stavební firma Malý s.r.o., Olbramovice (2 okruhy).

 

 

 

Zbývajících 66 pracovních okruhů včetně zásahů v případě výpadků dodavatelské techniky (poruchy, havárie), zajišťuje Správa a údržba silnic JMK vlastní technikou. Zimní údržbu zajišťují speciální autosypače, při sněžení jsou používány další smluvně zajištěné mechanismy – traktory s radlicemi, nakladače a nákladní automobily se šípovými pluhy. Pro odstraňování větších sněhových vrstev má SÚS JMK celkem 14 sněhových fréz.

 

V roce 2008 uzavřela Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje kupní smlouvu na dodávku 12 ks speciálních automobilových podvozků Tatra 4x4 včetně nástaveb pro posyp. Šest nových speciálních automobilových podvozků  Tatra 4x4 (EURO VI ) bude dodáno s nástavbami pro posyp chemickým materiálem se zkrápěním a jedna nástavba pro posyp inertním materiálem, která je současně upravena  pro převoz a aplikaci teplé obalované směsi používané při letní údržbě komunikací. Vozidla budou dodána se čtyřmi předsazenými sněhovými radlicemi. Koncem měsíce září převzala Správa a údržba silnic JMK dvě vozidla Tatra 6x6 po kompletní generální opravě. Tato vozidla jsou v případě potřeby použita jako nosiče šípových pluhů.

 

 

Všechna nová vozidla jsou po celém obvodu opatřena červenobílými reflexními pruhy, které výrazně zvyšují viditelnost vozidla údržby za snížené viditelnosti. Těmito pruhy budou vybaveny i nové posypové vozy dodané před zahájením zimního období 2008/2009.

Správa a údržba silnic JMK i nadále plánuje modernizaci autosypačů, jejím cílem je nahradit automobilové podvozky typu Š 706.

 

Hlásiče náledí:

V loňském roce byla modernizována meteostanice umístěna u silnice I/43, kde byla zkušebně osazena kamera. Tato kamera se v průběhu zkušebního období osvědčila a od zimního  období 2008/2009 se stane natrvalo součástí meteostanice. Tímto modernizace výše uvedené meteostanice nekončí. Meteostanice je již vybavena automatickým systémem, který po vyhodnocení situace spustí varovné světlo (světlo je zapínáno a vypínáno automaticky bez zásahu dispečera) umístěné nad svislou dopravní značkou, která upozorňuje řidiče jedoucí směrem na Černou Horu, že v inkriminovaném úseku hrozí nebezpečí smyku (pro letní a zimní období bude výše uvedena značka doplněna příslušnou dodatkovou tabulkou). Výstražné zařízení bude v provozu celý kalendářní rok a nebude se, jak bylo doposud zvykem, na letní období demontovat.  

 

Dále jsme byli nuceni znovu vybudovat meteostanici u silnice I/53, která byla zničena při dopravní nehodě.  Meteostanice jsou nyní postupně uváděny do provozu.

 

Těsně před zahájením zimního období 2007/2008 se stala terčem vandalů meteostanice umístěná u Manerova na Vyškovsku, kde jejich jednáním byla SÚS JMK způsobena škoda  60 000,- Kč. Před koncem zimního období 2007/2008 se na výše uvedenou meteostanici opět zaměřily ruce nenechavců, kteří tentokrát odcizili celou meteostanici, ze které zůstal pouze betonový základ včetně sloupu. Způsobená škoda byla 180 000,- Kč.

 

I přes tyto neustále opakující  se neblahé zkušenosti má Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje pro zimní období 2009/2010 realizovat výstavbu 3 – 4 nových meteostanic a samozřejmě také modernizovat a vylepšovat stávající stanice.

 

Nezanedbatelnou součástí přípravy zimní údržby silnic tvoří zajištění nákupu posypových materiálů. Pro zimní období 2008/2009 má SÚS JMK smluvně zajištěno předzásobení posypovou solí v množství cca 10 500 tun a dále cca 7 000 tun bude dodáno v průběhu zimního období. Po necelém roku intenzivní práce byl na Cestmistrovství Brno dokončen nový sklad chemického posypového materiálu o kapacitě 3 000 tun, který nahradil již několik roků nevyhovující sklad o kapacitě pouhých 800 tun.

 

 

 

Inertní materiál (drť, písek) je zabezpečován na úrovni jednotlivých oblastí SÚS JMK s ohledem na možnosti v příslušném regionu, ale především s ohledem na dopravní vzdálenosti, na které je nutné materiál přepravovat.

 

I v zimním období 2008/2009 se staví sněhové zábrany - tzv. „zásněžky“ - na vytipovaných místech, kde dochází k extrémní tvorbě sněhových jazyků nebo závějí. Pro nadcházející zimní období se předpokládá postavení celkem 16 km sněhových zábran, tedy stejně jako v  minulém období.

 

Již samozřejmostí je využívání systému GPS (sledování aktuální polohy vozidel včetně jejich činnosti), který byl v letošním roce rozšířen i na dispečerská vozidla zajišťující zimní údržbu silnic.

 

Všechna vozidla Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje budou pro zimní období 2008/2009 vybavena novým komunikačním zařízením, které nahradí nefunkční, ale především nekompatibilní radiovou síť, jež neumožňovala komunikaci v rámci celého Jihomoravského kraje. Nový systém umožní spojení se všemi vozidly zajišťující zimní údržbu a již nebude rozhodovat, pod kterou oblast (okres) spadá. Základní koncepce komunikačního zařízení je shodná se systémem, který je používán v autobusech zařazených do systému IDS.

 

Před zahájením zimního období 2007/2008 byla uzavřena dohoda mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a společností KORDIS spol. s r.o., která je koordinátorem integrované dopravy na území Jihomoravského kraje. Na základě této dohody se budou postupně propojovat informační systémy obou subjektů. V současné době má KORDIS spol. s r.o. k dispozici informace o poloze a činnosti vozidel SÚS JMK a centrální dispečink SÚS JMK informace o poloze vozidel zařazených do Integrovaného dopravního systému (IDS). Samozřejmostí je vzájemná informovanost jednotlivých dispečerských pracovišť SÚS JMK a centrálního dispečinku IDS.

 

Zajištění dispečersko-zpravodajské služby se oproti minulému zimnímu období nemění.  V průběhu pracovní doby,  tj. od 6:30 do 15:00 hod., bude k dispozici centrální dispečink Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na tel. 547 120 312. Podrobné informace o sjízdnosti silnic budou k dispozici na internetových stránkách www.susjmk.cz a dále je možno se obracet na jednotlivá dispečerská pracoviště Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje:

 

-          oblast Blansko              516 481 173

-          oblast Brno                  547 120 411

-          oblast Břeclav              519 361 144

-          oblast Hodonín              518 355 450

-          oblast Vyškov              517 348 203

-          oblast Znojmo               515 221 454

 

 

Informace k zimní údržbě silnic naleznete také tradičně na www.susjmk.cz .

 

Ing. Jan Zouhar

ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje