Informace č.j.: JMK 135104/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                   Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                   Brno
ze dne                        JMK 135104/2008              S – JMK 135104/2008 OKP               Zich/541651219               23. 10. 2008
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – zjišťovací řízení pro přeložku I/43 v úseku Česká Kuřim“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 12. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ zastoupeného jeho předsedou doc. Petrem Firbasem o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – zjišťovací řízení pro přeložku I/43 v úseku Česká Kuřim“ (dále jen „Žádost“).
 
Odbor kontrolní a právní provedl šetření při kterém bylo zjištěno, že Vaše Žádost vyjma bodu pod písmenem c), obsahově nespadá pod zákon č. 106/1999 Sb., nýbrž se jedná o informace o životním prostředí a bude tedy vyřizována v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 
                                              
            V Žádosti pod písm. c) je uvedeno:
Požadujeme
c) předat kopii veškeré korespondence ve věci rozšiřování předmětné přeložky I/43, obchvatu Kuřimi a Lipůvky s ŘSD, Ministerstvem dopravy, MZP, městem Brnem, obcí Lipůvka, obcí Kuřim, obcí Čebín, firmou HBH, a to za období od 1.1.2006.“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. c) Žádosti:
  • Veškerou předmětnou korespondenci, ve věci rozšiřování předmětné přeložky I/43, obchvatu Kuřimi a Lipůvky s ŘSD, Ministerstvem dopravy, MZP, městem Brnem, obcí Lipůvka, obcí Kuřim, obcí Čebín, firmou HBH, a to za období od 1.1.2006, Vám poskytne odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci vyřízení Vaší žádosti poskytnutím informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, pod sp. zn. S-JMK 132494/2008 OŽP-Ri.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního