Informace č.j.: JMK 132497/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                         JMK 132497/2008              S – JMK 132497/2008 OKP              Zich/541651219              23. 10. 2008
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – příprava memoranda k R55-obchvat Břeclavi“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 12. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – příprava memoranda k R55-obchvat Břeclavi“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
V důvodové zprávě k bodu „Memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Statutárním Městem Brnem na realizaci Usnesení vlády ČR č. 735 ze dne 9. 6. 2008 a č. 891 ze dne 9. 7. 2008“ projednávaném na 177 RJMK je uvedeno, že Ministerstvo dopravy zaslalo JMK návrh memoranda
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde proběhla jednání k předmětnému memorandu s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem zahraničí , Ministerstvem životního prostředí, městem Brnem, městem Mikulov, městem Břeclav, ŘSD, SFDI, všemi orgány a subjekty z Rakouska (včetně Dolnorakouské vlády a vlády Rakouska) a osobami reprezentujícími tyto orgány, a to včetně úřadu Vlády a premiéra Topolánka a Landeshauptmana Proela, kdo se těchto jednání zúčastnil, o čem bylo jednáno a jaké byly závěry z jednání, a to za období od 1. 1. 2008.
b) předat veškerou korespondenci dokládající jednání dle bodu a]
c)předat veškerou korespondenci ve věci smlouvy s Rakouskem o R52/A5 a o memorandu k R55-obchvat Břeclavi, a to za období od 1.1.2008, a to se všemi subjekty (včetně subjektu explicitně jmenovaných v bodě a]“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • Povinný subjekt dne 25. 8. 2008 vyslal pracovnici odboru vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na jednání se zástupci Ministerstva dopravy ČR o zabezpečení protokolárních záležitostí ve věci podpisu memoranda v Mikulově na zámku. O textu memoranda při této služební cestě nebylo jednáno. Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že žádnou další korespondenci k této věci nemá. Předmětná korespondence již byla poskytnuta v rámci poskytnutí informace ze dne 3. 10. 2008 č.j. 121650/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání o smlouvě s Rakouskem“ ze dne 17. 9. 2008. Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
k písm. c) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že žádnou další korespondenci k této věci nemá. Předmětná korespondence již byla poskytnuta v rámci poskytnutí informace ze dne 3. 10. 2008 č.j. 121650/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání o smlouvě s Rakouskem“ ze dne 17. 9. 2008. Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                        Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního