Informace č.j.: JMK 119773/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                         JMK 119773/2008              S – JMK 119773/2008 OKP              Zich/541651219              22. 10. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – výmaz elektronické pošty – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 14. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – výmaz elektronické pošty“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) kopii kompletního spisu k vyřizování níže připojené žádosti o informace, a to včetně sběrného archu spisu,
b) kopii výpisu ze systému GINIS, který dokládá, jak byla daná žádost o informace vyřizována,
c) kopii veškeré korespondence, kterou JMK v dané věci vedl, a to za období od 1.1.2008.“.
 
           
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 125299/2008 ze dne 24. 9. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 42,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 10. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • V příloze dopisu Vám zasíláme kopii spisu sp. zn. S – JMK 111195/2008 vedenému k žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – výmaz elektronické pošty“ ze dne 24. 8. 2008, jež byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů, a to včetně sběrného archu spisu.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • povinný subjekt má dispozici sběrný arch spisu, jenž je jediným výpisem
    ze systému GINIS, který dokládá, jak byla daná žádost o informace vyřizována“. Uvedený výpis Vám předáváme v rámci vyřízení písm. a) Žádosti.
 
k písm. c) Žádosti:
  • Veškerou korespondenci, kterou Jihomoravský kraj v dané věci za období od 1. 1. 2008 vedl, představuje dopis ze dne 17. 9. 2008 č.j. 120851/2008 Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kanceláře ředitele, Moravskému zemskému archivu v Brně, jež Vám tímto v příloze tohoto dopisu v kopii zasíláme. Žádné jinou korespondenci k písm. c) Žádosti povinný subjekt nemá, ani není povinen takovouto korespondenci mít.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                      Mgr. Martin Mikš. v. r.
                                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (12x A4 jednostranný)