Informace č.j.: JMK 122574/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./            ČJ.                                  Sp.Zn.                                       Vyřizuje/linka                         Brno
ze dne                       JMK 122574/2008             S-JMK 122574/2008 OKP            Poláčková/541651217            23. 10. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – Zemský hejtman Proell – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 20. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – ZEMSKÝ hejtman Proell“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti požadujete:
Na jednání zastupitelstva JMK 18.9.2008 byl předložen k hlasování dokument, který chtěl podepsat krajský hejtman Juránek se zemským hejtmanem Proellem dne 19.9.2008.
Požadujeme
a) kopii veškeré korespondence s Rakouskem (včetně Dolního Rakouska) ve věci tohoto dokumentu a ve věcech silničního napojení ČR a Rakouska (včetně napojení u Reintalu/Poštorné a včetně omezení tonáže na tomto přechodu na 3.5 t a včetně korespondence v souvislosti ‚se‘ nově instalovaným zablokováním tohoto hraničního přechodu ke dni 21.12.2007 pro vozidla nad 3.5 tuny a včetně jednání o otevření hranic, jak nařídilo krajům Ministerstvo vnitra), a to od 1.6.2007, a to včetně korespondence, které proběhla při/po zrušení setkání původně plánovaného na 19.9.2008.
b) kopii veškeré korespondence JMK s velvyslancem ČR ve Vídni, a to od 1.1.2008, a to včetně korespondence, která proběhla při/po zrušení setkání krajského a zemského hejtmana a podpisu smlouvy o R52/A5, původně plánovaného na 19.9.2008.
c) kopii dokumentu, který dokládá jak a kdy předmětný dokument, který chtěl podepsat hejtman, projednala Rada JMK,
d) kopii dokumentu, který dokládá jak a kdy předmětný dokument, který chtěl podepsat hejtman, projednalo Zastupitelstvo JMK,
e) kopii všech hlasování o předmětném dokumentu, který chtěl podepsat hejtman, na Zastupitelstvu JMK“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace:
 
  1. dopis velvyslance České republiky ve Vídni ze dne 20. 6. 2008 adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje,
  2. dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 84551/2008 ze dne 4. 8. 2008 adresovaný velvyslanci České republiky ve Vídni,
  3. materiál Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska o informačním a svodovém systému předaný na jednání konaném dne 9. 6. 2008 v Hornu,
  4. CD obsahující:
 
-               dopis Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska č.j.: RU7-VG-11/289-2008 ze dne 17. 3. 2008
-               pozvánka na jednání konané dne 21. 4. 2008 v St. Pöltenu,
-              protokol pracovního zasedání z jednání konaného dne 21. 4. 2008 v St. Pöltenu, včetně prezenční listiny
-               protokol pracovního zasedání ze dne 9. 6. 2008 v Hornu, včetně prezenční listiny,
-               dopis Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska č.j.: RU7-VG-11/289-2008 ze dne 21. 6. 2008,
-               e-mail Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska ze dne 1. 9. 2008,
-               e-mail Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska ze dne 25. 9. 2008,
-               materiál předložený na 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje s názvem „PROHLÁŠENÍ k  dohodě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko–rakouských státních hranicích“, včetně důvodové zprávy,
-               přehled hlasování č. 176 k bodu č. 167 z 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
  
Pro úplnost dodáváme, že Vám již není poskytována kopie dopisu Jihomoravského kraje, odboru vnějších vztahů ze dne 26. 5. 2008, č.j. JMK 69073/2008 adresovaná velvyslanci ČR v Rakousku RNDr. Janu Koukalovi, CSc., neboť tato písemnost včetně jejích příloh Vám již byla zaslána sdělením povinného subjektu č.j. JMK 72046/2008 ze dne 13. 6. 2008.
 
Žádné další informace ve věci Vaší Žádosti povinný subjekt nemá a ani není povinen mít k dispozici.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                        Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    
Přílohy: dle textu
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                  541651217                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz