Informace č.j.: JMK 137484/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                            SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                              Brno
JMK 137484/2008                  S – JMK 131192/2008 OKP                Mgr. Doleželová/541651213               22. 10. 2008             
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 dne 1.10.2008 v Boskovicích“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 18. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 dne 1.10.2008 v Boskovicích“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „dne 1.10.2007 proběhlo v Boskovicích jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
Požadujeme
a)      předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby před tímto jednáním včetně kopie pozvánky a rozdělovníku a všech zaslaných dokumentů.
b)      předat zvukový záznam z předmětného jednání a kopii všech prezentací, které byly na jednání předneseny
c)      předat písemný záznam z předmětného jednání
d)      sdělit kdo se jmenovitě předmětného jednání zúčastnil a předat kopii prezenční listiny
e)      předat všechny dokumenty předané účastníkům na tomto jednání a všechny dokumenty získané od účastníků na tomto jednání (a v souvislosti s tímto jednáním)
f)       předat veškerou korespondenci ve věci R43 z doby po tomto jednání včetně všech dokumentů odeslaných sdružením státním orgánům (včetně ministerstev, SFDI, ŘSD, obcí a policie ČR) po zasedání, všech dokumentů zaslaných po zasedání médiím (noviny, TV, rozhlas, atd)
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. Mezi požadovanými dokumenty požadujeme předat dokumenty o aktuálním stavu posuzování EIA (nepožadujeme vlastní dokumentaci EIA) a o finančních prostředcích na dokumentaci pro územní rozhodnutí.“.
 
Ačkoliv v textu Žádosti uvádíte datum „1.10.2007“ (srov. datum v názvu Žádosti či v předmětu příslušného e-mailu), povinný subjekt k tomuto nesprávně uvedenému datu nepřihlížel a Žádostposoudil ke správnému, resp. skutečnému datu 1. 10. 2008.
 
Žádost v částidokumenty o aktuálním stavu posuzování EIA (nepožadujeme vlastní dokumentaci EIA)není žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ale žádostí dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“). V souladu s interními předpisy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) byla Žádost v citované části postoupena k přímému vyřízení Odboru životního prostředí Krajského úřadu jako žádost podle zákona č. 123/1998 Sb.
 
Ke zbývajícím částem Žádosti Vám povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje požadované informace, resp. sděluje následující:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace, resp. není ani povinen Vámi požadované informace mít. Pro úplnost povinný subjekt uvádí, že zadavatelem dokumentace pro územní řízení je Ředitelství silnic a dálnic ČR a povinný subjekt tak tudíž nemá žádné informace o finančních prostředcích na tuto dokumentaci.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního