Informace č.j.: JMK 129096/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                    Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                        JMK 129096/2008               S-JMK 129096/2008 OKP              Krásná/541651233             16. 10. 2008
 
 
„Dokumenty Thermal Pasohlávky a.s./2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 4. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – dokumenty Thermal Pasohlávky a.s./2“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle obchodního rejstříku existuje pro Thermal Pasohlávky 214 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč.
Požadujeme
a) sdělit na jaká jména jsou ‚akci‘ vystaveny,
b) předat kopie akcii vlastněných JMK, a to tak, že pro každé jméno uvedené na akciích požadujeme kopii jedné akcie.“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         povinný subjekt má k dispozici pouze akcie Jihomoravského kraje, akcie znějí na jméno: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337.
           
            Vzhledem ke skutečnosti, že zakladatelem akciové společnosti Thermal Pasohlávky a.s. je kromě Jihomoravského kraje také obec Pasohlávky. Zbývající akcie jsou vystaveny na jméno obce Pasohlávky.
 
k písm. b) Žádosti:
-         akcie ani jejich kopie nejsou informací ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Jedná se cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku pro zániku společnosti. Cenné papíry lze tedy považovat za věci movité.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá, ani není povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz