Informace č.j.: JMK 129134/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                         Sp.Zn.                        Vyřizuje/linka                          Brno
ze dne                              JMK 129134/2008                    bez SpZn.                   Krásná/541651233                  16. 10. 2008
 
 
„Další dokumenty Thermal Pasohlávky a.s./2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 5. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – další dokumenty Thermal Pasohlávky a.s./2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
Ing. Juránek zastupuje JMK na valných hromadách Thermal Pasohlávky a je i členem Dozorčí rady. Proto je tato žádost o informaci směřována do vlastních rukou orgánu kraje, hejtmana. Podle para 2 odst. 1 InfZ jsou povinnými subjekty explicitně i orgány samosprávného celku a tedy povinným subjektem je i hejtman jako orgán ‚orgán‘ kraje.
Požadujeme předat kopie níže specifikovaných dokumentů (v případě, že byly podepsány, pak s podpisy)
a) podpisové vzory – ČP z 08.10.2007,
b) zápis č.– 15/07 z jed. předst. z 26.09.2007,
c) zápis ze zas. mim. VH z 14.09.2007,
d) zápis ze zas. náhr. VH z 27.07.2007,
e) kopii výpisu ze systému GINIS, který dokládá jak byla tato žádost o informace a kým vyřizována.
Upozorňujeme, že výše odměn vyplácených z veřejných finančních prostředků není údajem, který je možno začernit.“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a), b) a c)  Žádosti:
            Povinný subjekt nemá k dispozici žádné Vámi požadované dokumenty, resp. „podpisové vzory – ČP z 08.10.2007, zápis č.– 15/07 z jed. předst. z 26.09.2007 a zápis ze zas. mim. VH z 14.09.2007“ a není ani povinen takovéto dokumenty mít. Pro Vaši informaci však sdělujeme, že uvedené dokumenty jsou založeny u společnosti Thermal Pasohlávky a.s. a v obchodním rejstříku.
 
k písm. d) Žádosti:
            Vámi požadovaný „zápis ze zas. náhr. VH z 27.07.2007“ Vám již byl povinným subjektem poskytnut, máte ho prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílán. Přílohou sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 91260/2008 ze dne 8. 8. 2008 Vám byl zaslán text zápisu bez příloh, (vyjma příloh č. 2 a 5, jenž Jihomoravský kraj neobdržel a nemá tedy tyto přílohy k dispozici.). Dále pak Vám povinný subjekt předal zápis včetně přílohy č. 1, a to sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 61/2008 ze dne 12.2.2008. Příloha č. 3 „Listina přítomných“ a příloha č. 4 „Seznam akcionářů“ Vám byla zaslána sdělením Jihomoravského kraje č.j. JMK 27130/2008 ze dne 7.3.2008.
 
k písm. e) Žádosti:
            Povinný subjekt nemá žádný Vámi požadovaný výpis „ze systému GINIS, který dokládá jak byla tato žádost o informace a kým vyřizována“ a to vzhledem ke skutečnosti, že ke dni podání Vaší Žádosti, žádný takovýto výpis neexistoval, resp. Vámi požadovaná informace neexistuje. (Pro úplnost pouze dodáváme, že jméno osoby, která Vaši žádost o informace vyřizuje, je vždy uvedeno v záhlaví dopisu pod adresou pro doručení písemnosti.)
           
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                       Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                  541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz