Tisková konference JMK 17. 10. 2008

Tisková konference 17. října 2008

 

Na tiskové konferenci hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek informoval o dotacích na dětská hřiště a  převzetí majetku státu na hraničních přechodech do majetku kraje. 1. náměstek hejtmana Milan Venclík hovořil o rekonstrukci silnice I/53 Pohořelice – Znojmo.  Náměstek hejtmana Václav Horák seznámil s dotací pro Vírský oblastní vodovod. Člen Rady JMK Jan Letocha představil III. ročník literární soutěže i dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2009. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha hovořil o krajských volbách.

 

Převzetí majetku státu na hraničních přechodech do vlastnictví kraje

 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 16. října 2008 schválilo bezúplatné nabytí nemovitého majetku na hraničních přechodech v územní působnosti Jihomoravského kraje (Vratěnín, Hnanice, Hevlín, Mikulov, Valtice, Poštorná, Lanžhot stará cesta, Břeclav-D2, Velká nad Veličkou). Jde o majetek, který zůstal nevyužitý na hraničních přechodech v souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru.

     V souvislosti s převzetím nemovitého majetku do vlastnictví JMK je třeba počítat s náklady na správu, pojištění a ostrahu ve výši cca 30 mil. Kč  a  dále s  náklady na provedení prací souvisejících s úpravami na hraničních přechodech, které leží na silnicích II. a III. třídy  ve výši cca 7,5 mil. Kč. 

Podmínky převodu jsou následující:

- nabyvatel  po dobu 10 let od nabytí majetku nepřevede tento majetek na jiného  (s výjimkou jeho bezúplatného převodu na stát nebo jeho případného svěření organizaci zřízené nabyvatelem k plnění úkolů v jeho působnosti,  majetek může být dále zčásti užíván komerčně, protože je to nezbytné k jeho dlouhodobému udržení, což není v rozporu s veřejným zájmem) – v případě porušení této podmínky odvede nabyvatel  prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se hodnotě převedeného majetku, zjištěné    znaleckým  posudkem ke dni bezúplatného převodu

- nabyvatel  provede nebo dokončí vlastním nákladem úpravy nezbytné ke  splnění  podmínek Schengenského hraničního kodexu, a to podle projektu, který mu bude  současně předán

- smlouva o bezúplatném převodu musí obsahovat závazek nabyvatele, že umožní České   republice – ministerstvu vnitra  užívat   část   převáděného  majetku  v případě, že bude dočasně  zavedena ochrana státních hranic, a že současně jí  umožní užívat sociální zařízení a napojení na rozvody energie, vody apod.

      V mezidobí od nabídky, kterou Jihomoravský kraj obdržel od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, došlo dále k řadě úprav na hraničních přechodech a závazek, že nabyvatel  provede nebo dokončí vlastním nákladem úpravy nezbytné ke  splnění podmínek Schengenského hraničního kodexu, a to podle projektu, který mu bude předán, se vztahuje již jen k některým hraničním přechodům,  a to Hevlín, Vratěnín, Hnanice, Valtice a Mikulov (tato povinnost pro JMK je včleněna do smluv  o bezúplatném převodu nemovitostí).

 

Ing. Stanislav Juránek

hejtman Jihomoravského kraje

 

 

 

Dětská hřiště

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 16. října 2008 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím a subjektům v rámci dotačního programu Dětská hřiště v celkové výši 4 949 000 Kč  (seznam je uveden v příloze tiskové zprávy).

 

Program Dětská hřiště byl určen pro:

-         obce na území Jihomoravského kraje (s výjimkou statutárního města Brna),

-         občanská sdružení, která mají sídlo na území Jihomoravského kraje, nebo která působí na území Jihomoravského kraje, a pracují s dětmi a mládeží,

-         církevní právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje.

 

Dotaci lze použít na:

-         nákup herních prvků (včetně nákladů souvisejících s dopravou, montáží a instalací),

-         opravu, údržbu, nátěr, výměnu vadných součástek, opravu dopadových ploch apod.

      u herních prvků.

 

 Seznam schválených dotací ZDE.

 

 

Ing. Stanislav Juránek

hejtman Jihomoravského kraje

 

 

 

Rekonstrukce silnice I/53 Pohořelice – Znojmo

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 16. října 2008 souhlasilo s řešením rekonstrukce silnice I/53 ve variantě B s vybranými mimoúrovňovými připojeními komunikací, uvedeném v informativním materiálu o dokumentaci pro územní rozhodnutí rekonstrukce silnice I/53 Pohořelice – Znojmo.

            Na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR zpracovávají společnosti PK Ossendorf  a Dopravoprojekt Brno dokumentaci pro územní řízení rekonstrukce silnice I/53 v úseku Pohořelice - Znojmo. Na základě změny ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic je třeba změnit návrhové parametry silnice tak, aby byla zvýšena bezpečnost silnice a bylo umožněno bezpečné předjíždění vozidel. Tato změna oproti dříve zpracovanému investičnímu záměru značně zvedá náklady rekonstrukce. V informačním materiálu (zpracovaném společností PK Ossendorf) se jedná o variantu A.

Na základě konzultací se zástupci investora, kraje, měst a obcí navrhli projektanti řešení rekonstrukce ve variantě B, které velkoryseji a bezpečněji řeší zejména napojení příčných komunikací, t.j. silnic II. a III. třídy, místních, příp. účelových komunikací, ovšem za cenu řešení některých připojení (částečně) mimoúrovňovou křižovatkou, příp. pomístní změnou trasy, kde opuštěný úsek stávající silnice I/53 zachycuje řadu napojení příčných komunikací. Náklady varianty B nejsou významně vyšší oproti variantě A. Varianta B bude obsahovat prostorovou rezervu pro možnost rozšíření silnice na třípruhové uspořádání pro případ změny ČSN, která by toto řešení umožnila.

Na prezentaci řešení pro zástupce kraje, měst a investora dne 30. 9. 2008 bylo přítomnými dosaženo shody na řešení ve variantě B. Nyní se návrh na souhlas s touto variantou předkládá do zastupitelstev kraje a dotčených měst. Na základě těchto souhlasů přislíbil investor dopracování dokumentace ve variantě B. Řešení pak bude zahrnuto i do návrhu Zásad územního rozvoje kraje jako kapacitní komunikace I/53.

 

 

Ing. Milan Venclík

první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

 

 

 

Dotace sdružení měst, obcí a svazků obcí Vírský oblastní vodovod

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 16. října 2008 schválilo   poskytnutí dotace ve výši 10.000.000,- Kč Vírskému oblastnímu vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí, na stavbu „Zásobování pitnou vodou z VOV, 3. etapa, přivaděč Leskava – Moravany“.

 

Sdružení měst, obcí a svazků obcí Vírský oblastní vodovod (VOV) požádalo Jihomoravský kraj dne 1. 10. 2008 o dotaci na  stavbu „Zásobování pitnou vodou z VOV, 3. etapa, přivaděč Leskava  - Moravany“.

Toto sdružení realizovalo v letech 2000 – 2007 připojení 19 obcí Jihomoravského kraje na VOV. Celkové náklady na tyto akce byly 126,005 mil. Kč, v letošním roce budou připojeny další 3 obce nákladem 60,092 mil. Kč.. Celkové náklady na připojení 22 obcí Jihomoravského kraje dosáhnou do konce letošního roku výše 186,097 mil. Kč.

VOV je však dosud provozován provizorním způsobem, který neumožňuje gravitační přívod vody z úpravny ve Švařci až do koncového vodojemu VOV v Těšanech, neboť není vybudován přivaděč VOV v úseku Bosonohy (od Leskavy) do Moravan včetně centrálního vodojemu pro oblast na jih od Brna v Nebovidech. Realizací této stavby se výrazně zvýší spolehlivost dodávky pitné vody pro jižní část města Brna a Rajhradska.

 

Ing. Václav Horák

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE NA ROK 2009

 

Rada Jihomoravského kraje schválila a vyhlásila na rok 2009 tři již tradiční programy pro poskytování dotací v oblasti kultury a památkové péče.

 

Jedná se o následující programy:

  • Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kultury na rok 2009,
  • Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti památkové péče na rok 2009,
  • Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kulturních zařízení na rok 2009.

 

Dotační programy včetně příloh jsou k dispozici na webových stránkách JMK: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=51013&TypeID=1 .Dotační programy se vztahují na projekty v oblasti kultury a památkové péče, které budou realizovány v Jihomoravském kraji nebo jejichž realizace bude pro Jihomoravský kraj přínosem.

Žádosti o poskytnutí dotace dle výše uvedených dotačních programů si mohou podávat fyzické i právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem, a to v termínu do 30. 11. 2008 včetně (u žádostí zaslaných poštou platí razítko podání). Žádosti je nutno podávat pouze na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu příslušného dotačního programu a v rámci jednoho dotačního programu si může každý z žadatelů podat maximálně tři žádosti. Rozmezí poskytnuté dotace je velmi široké (od 10 000 Kč do 2 500 000 Kč) a o konkrétní výši dotace rozhoduje výhradně příslušný orgán Jihomoravského kraje (rada či u dotací nad 200 000 Kč a u obcí zastupitelstvo); vždy se však poskytuje dotace maximálně do výše 50% celkových nákladů vynaložených příjemcem na projekt v příslušném roce.

Celkovou částku finančních prostředků na jednotlivé dotační programy určí Zastupitelstvo Jihomoravského kraje při schvalování rozpočtu na rok 2009.

 

Několik čísel na závěr: na rok 2008 bylo dle dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče podáno celkem 931 žádostí o dotace; z toho 519 v oblasti kultury, 290 v oblasti památkové péče a 122 na dotace v oblasti kulturních zařízení.

V souladu s dotačními programy rada a zastupitelstvo JMK schválily v roce 2008 poskytnutí dotací v celkové výši 35 645 000 Kč, z toho v oblasti kultury byly poskytnuty dotace 238 příjemcům ve výši 12 150 000 Kč, v oblasti památkové péče orgány kraje rozhodly o poskytnutí dotací pro 169 příjemců v celkové výši 20 455 000 Kč a v oblasti kulturních zařízení pak dotace dostalo 39 příjemců v celkové výši 3 040 000 Kč.

Ing. Jan Letocha

člen Rady Jihomoravského kraje

 

 

 

Muzeum Brněnska

Památník písemnictví na Moravě

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 17. 10. 2008

Vyhlášení III. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy

 

 

 

Jihomoravský kraj vyhlašuje ke dni 28. října 2008 třetí ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy, tentokrát na téma „Cesta do světa“. Soutěž je určena mladým autorům ve věku od 12 do 19 let, kteří mohou své přihlášky a prozaické texty posílat do 31. března 2009. Slavnostní vyhlášení třetího ročníku literární soutěže se uskuteční ve čtvrtek 23. října 2008 v 16 hodin v Rajhradě v Památníku písemnictví na Moravě v rámci vzpomínkového večera věnovaného vzniku Československé republiky, jehož součástí bude i autorské čtení tří generací autorů. Vystoupí na něm vítězové II. ročníku soutěže, Andrea Jarošová a Jakub Strouhal, a historici-spisovatelé Jarmila Bednaříková a Pavel Večeřa.

 

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií, kterým odpovídá zadaný rozsah textu. Mladší soutěžící ve věku od 12 do 15 let mají do soutěže zaslat 1 až 3 strany prozaického textu, starším autorům ve věku od 16 do 19 let je zadán rozsah 4 až 10 stran. Téma „Cesta do světa“ je možné uchopit jako konkrétní příběh objevování nových míst v moravském regionu či v krajích vzdálenějších, nabízí zamyšlení nad důvody, které člověka vedou k cestám do neznáma. Klade také otázku, co vlastně tvoří hranice domova – blízcí lidé, prostředí, sdílené zážitky, kulturní sounáležitost – a kde už začíná „svět“.

S možnostmi literárního ztvárnění tématu se mohou zájemci seznámit na semináři tvůrčího psaní Krocení literární múzy, který jako podporu soutěže pořádá po celé Moravě Památník písemnictví na Moravě (semináře budou probíhat od ledna 2009, během měsíce listopadu bude na webové stránky Památníku písemnictví na Moravě – http://www.muzeumbrnenska.cz/rajhrad.htm  vyvěšen seznam míst a termínů).

Všechny literární texty budou po uzávěrce předány odborné porotě v čele s básníkem Vítem Slívou a ty vítězné přečtou jejich autoři na vyhlášení výsledků v Mikulčicích za přítomnosti veřejnosti ve druhé polovině června 2009.

 

 

Andrea Vítová

 

 

Soutěž: Skrytá paměť Moravy

Organizace soutěže: Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě, Masarykovo muzeum v Hodoníně

Datum a místo vyhlášení III. ročníku: čtvrtek 23. října 2008 v 16 hodin, Památník písemnictví na Moravě

Datum uzávěrky: 31. března 2009