Informace č.j.: JMK 131550/2008

Jihomoravský kraj

 Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK  131550/2008

S-JMK 111142/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

            8. 10. 2008

 

 

Bod č. 5 ze 174. schůze Rady Jihomoravského kraje – dodatečné poskytnutí informace

 

            dne 23. 8. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 174. zasedání RJMK“.

 

Na uvedenou žádost bylo odpovězeno přípisem ze dne 5. 9. 2008 č.j. JMK 111142/2008, na jehož základě byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta elektronická kopie materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v rozsahu titulního listu (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 1. Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 2 informace nebyla poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu č.j. JMK 115440/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 111142/2007 OSO ze dne 3. 9. 2008 vydaného dle ustanovení §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

 

Po vydání rozhodnutí Krajského úřadu č.j. JMK 115440/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 111142/2008 OSO ze dne 3. 9. 2008 bylo Krajskému úřadu doručeno sdělení občanského sdružení M.O.S.T., v němž byl Krajskému úřadu udělen souhlas s poskytnutím jeho sdělení ze dne 6. 8. 2008, které tvořilo přílohu č. 2 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 174. schůzi Rady Jihomoravského kraje.

 

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Vám dodatečně poskytujeme přílohu č. 2 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 174. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to sdělení občanského sdružení M.O.S.T. ze dne 6. 8. 2008.  

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658855      541652239      kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz    www.kr-jihomoravsky.cz