15. 10. 2008 Slavnostní otevření Biotechnologického inkubátoru INBIT

 Slavnostní otevření Biotechnologického inkubátoru INBIT

 

 

V areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích byla ve středu 15. října 2008 slavnostně otevřena budova Biotechnologického inkubátoru INBIT. Investorem budovy s celkovou plochou téměř 3 400 m2 je Jihomoravský kraj. Náklady na výstavbu INBITu jsou hrazeny z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a Jihomoravského kraje. Provoz objektu bude zabezpečovat Jihomoravské inovační centrum (JIC). Odborným garantem celého projektu je Masarykova univerzita v Brně. Cílem tohoto projektu je vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání v oblasti biotechnologií.  „Biotechnologie se zabývá použitím živých organismů k průmyslovým účelům. Poznatky z oboru nacházejí uplatnění v ekologických způsobech zpracování odpadních vod, v potravinářství nebo průmyslovém inženýrství. Z hlediska budoucnosti patří biotechnologie k prioritám Jihomoravského kraje, a to i s ohledem na to, že tradiční strojírenský charakter regionu se začíná vytrácet,“ říká 1. náměstek hejtmana Milan Venclík.

 

Díky umístění v kampusu budou moci firmy využívat spolupráci se špičkovými laboratořemi komplexu a také například spolupracovat s Fakultní nemocnicí Brno. „Budovaný univerzitní kampus, ve kterém se soustředí lékařské a přírodovědné obory, nabízí výjimečné možnosti pro rozvoj nových oblastí, jako jsou biotechnologie, biomedicína a další rychle se rozvíjející obory,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Důkazem správnosti takového propojení jsou již úspěšně fungující Integrované laboratoře biomedicínských technologií, které by měly sehrát klíčovou roli při vytváření obsahové náplně nového inkubátoru, dodal rektor Masarykovy univerzity.

Společnosti v objektu jako součást podpory získají  vlastní kancelářské a laboratorní prostory, přístup ke společnému zázemí pro podnikání (například jednací místnosti, kompletní informační a komunikační infrastruktura a další), přímou spolupráci s týmem biotechnologických konzultantů JIC a v neposlední řadě i možnost neformálního setkání se zaměstnanci přilehlého Univerzitního Kampusu Bohunice a Mediparku.

Projekt výstavby nové budovy Biotechnologického inkubátoru nabízí cca 1200 m2 kancelářských a laboratorních ploch k pronájmu, určených pro zhruba 27 biotechnologických firem, které by zde měly vytvořit až 200 pracovních míst.

Vnějším vzhledem nová budova navazuje na stávající administrativní objekty v areálu. Celkový vzhled je plně podřízen ostatním objektům, navrhovaným v rámci etapy AVVA univerzitního KAMPUSU MU. Po dobudování celé tzv. žluté etapy výstavby AVVA zde bude i  funkční návaznost a propojení pomocí koridoru v úrovni 2. a 3. podlaží na výukovou část Kampusu. Objekt INBIT je postaven pětipodlažní – s jedním podzemním podlažím (1. PP) a čtyřmi nadzemními podlažími (1.- 4. NP), s plochou střechou, která bude využita pro instalaci technologií chlazení.

Projekt řeší nedostatek finančně dostupných prostor pro inovační podnikání. Uskutečněním projektu bude dosaženo implementace vědeckovýzkumných záměrů do podnikatelského prostředí. Projekt je součástí aktivit Jihomoravského kraje směřujících k vytvoření příznivého inovačního prostředí v regionu na základě přijaté Regionální inovační strategie JMK.

Vedení projektu zajišťoval předkladatel a investor projektu – Jihomoravský kraj – prostřednictvím pracovníků Odboru regionálního rozvoje a Odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Provoz a poradenské služby poskytované v biotechnologickém inkubátoru v Brně- Bohunicích budou součástí aktivit Jihomoravského inovačního centra, které dále provozuje Technologický inkubátor VUT a Technologický inkubátor II v Brně – Králově poli. Poradenské služby JIC zahrnují zejména oblasti právní, marketingu, financí a ochrany duševního vlastnictví a také podporu při tvorbě evropských projektů, při jednání s investory a přípravě investiční dokumentace pro firmy umístěné v INBITu.

 

Zahájení stavby:                                   Únor 2008

Ukončení stavby:                                 Září 2008

 

Celkové náklady projektu:                   174,3 mil. Kč

Dotace z SF EU a stát. rozpočtu          120,6 mil. Kč