Informace č.j.: JMK 125680/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK  125680/2008
S-JMK 125680/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
       13. 10. 2008
 
 
 
Svolání 177. RJMK – poskytnutí informace
 
 
            dne 28. 9. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – svolání 177 RJMK“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti požadujete:
„1) zaslání elektronické kopie dokumentu svolání 177 RJMK a žádáte sdělit, od kdy do kdy a kde na internetu bylo dokument s tímto svoláním zveřejněn,
 
2) sdělit od kdy do kdy proběhlo jednání 177 Rady JMK a kdo se jej zúčastnil,
 
3) zaslání všech dokumentů projednávaných na 177 zastupitelstvu, a to jak ve formě jak byly předloženy, tak i ve formě do jaké byly Radou upraven/doplněny,
 
4) zaslat informaci ke kterému bodu jednání došlo ke změně usnesení oproti návrhu předloženému Radě.
 
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii
 
Svolání Rady Jihomoravského kraje ke 177. schůzi
 
a dále elektronické kopie materiálů k bodům programu:
 
2.                  Zastoupení Jihomoravského kraje ve Vinařském fondu
3.                  Stavba Jihomoravského kraje 2008
4.                  Informativní zpráva o přípravě Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje
5.                  Schválení závazku na předfinancování a spolufinancování projektu „Prezentace Jihomoravského kraje doma i v zahraničí“
6.                  Dodatek č.1 Smlouvy č. 131P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
7.                  Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Zábrdovice
8.                  Změna závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací
9.                  Investiční záměr a souhlas s podáním žádosti Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 o účelovou investiční dotaci z prostředků EU na akci „Sport nás sbližuje“
10.              Investiční záměr a souhlas s podáním žádosti Střední odborné školy, Strážnice, Skácelova 890 o účelovou investiční dotaci z prostředků EU na akci „Sport nás sbližuje“
11.              Investiční záměr a souhlas s podáním žádosti Střední odborné školy, Strážnice, Skácelova 890 o účelovou investiční dotaci z prostředků EU na akci „Společné vzdělávání pro budoucnost“
12.              Změny závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví
13.              Závěrečná zpráva příjemce podpory z realizace projektu a žádost o platbu
na projekt: „INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru“
14.              Schválení zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje
15.              Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště Brno/Tuřany ze dne 1.7.2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s.
17.              Memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Statutárním Městem Brnem na realizaci Usnesení vlády ČR č. 735 ze dne 9.6.2008 a č. 891ze dne 9.7.2008
18.              Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
 
Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 2 materiálu předloženého k bodu č. 3 programu na 177. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 18. 9. 2008 označeného „Stavba Jihomoravského kraje 2008“ informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 132172/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 125680/2008 OSO ze dne 10. 10. 2008 vydaného dle ustanovení   § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Na základě téhož rozhodnutí byly z přílohy č. 1 materiálu předloženého k bodu č. 3 programu na 177. schůzi Rady Jihomoravského kraje označeného „Stavba Jihomoravského kraje 2008“ a přílohy č. 1 smlouvy přiložené k tomuto materiálu, dále z přílohy č. 1 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 177. schůzi Rady Jihomoravského kraje označeného „Informativní zpráva o přípravě Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje“ a přílohy č. 1 materiálu předloženého k bodu č. 13 programu na 177. schůzi Rady Jihomoravského kraje označeného „Závěrečná zpráva příjemce podpory z realizace projektu a žádost o platbu na projekt: „INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru  vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
            Ve věci poskytnutí investičních záměrů školských příspěvkových organizací, a to Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, a Střední odborné školy, Strážnice, Skácelova 980, které tvořily přílohy materiálů předložených k bodům č. 9, 10 a 11 programu a ve věci přílohy č. 2 k materiálu předloženému k bodu č. 15 s názvem „Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště Brno/Tuřany ze dne 1.7.2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s.“, Vám sdělujeme, že jste byli dopisem č.j.: JMK 128392/2008 ze dne  2. 10. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace.
 
bodu č. 1 Vaší Žádosti sdělujeme, že Svolání Rady Jihomoravského kraje ke 177. schůzi nebylo zveřejněno na internetu.
 
bodu č. 2 Vaší Žádosti uvádíme, že 177. schůze Rady Jihomoravského kraje se uskutečnila dne  18.9.2008. Zahájena byla v 8:15 a ukončena 16:15, přičemž 8:30 - 16:00 byla přestávka. Přítomni byli: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Milan Venclík, Ing. Václav Horák, Ing. arch. Anna Procházková, JUDr. Marie Cacková, Ing. Jaroslav Pospíšil, Vít Blaha, MUDr. František Adamec, RNDr. Miloš Šifalda, Ing. Lubomír Šmíd, Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. Jiří Kadrnka, Ing. Bc. Jiří Crha, Mgr. Luděk Dvořáček, Petra Zálešáková, DiS, Mgr. Petra Kovářová.
 
bodu č. 3 a 4 Vaší Žádosti sdělujeme, že u bodu č. 2 programu bylo na návrh členů Rady Jihomoravského kraje schváleno usnesení v následující podobě:
 
Rada Jihomoravského kraje
doporučujeZastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a § 32 odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, v platném znění,
navrhnout ministrovi zemědělství jmenování Ing. Stanislava Juránkačlenem Rady Vinařského fondu.
 
K bodu č. 16 programu s názvem „PROHLÁŠENÍ k dohodě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicíchnebyl materiál předložen. Rada Jihomoravského kraje schválila usnesení v následujícím znění:
 
Rada Jihomoravského kraje
doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, schválit prohlášení dle přílohy č. 12 zápisu.
 
U bodu č. 17 programu členové Rady navrhli uložit 1. náměstkovi hejtmana, aby memorandum také podepsal. Radou Jihomoravského kraje schválené usnesení má tedy následující znění:
 
Rada Jihomoravského kraje v souladu § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení), v platném znění:
a)      schvaluje Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci propojení rychlostní silnice R 55 s Rakouskou republikou s Ministerstvem dopravy ČR a Statutárním Městem Brnem na realizaci Usnesení vlády ČR č. 735 ze dne 9.6.2008 a č. 891 ze dne 9.7.2008, které tvoří přílohu 13 zápisu,
 
b)      ukládá 1. náměstkovi Jihomoravského kraje Ing. Milanovi Venclíkovi spolupodepsat Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci propojení rychlostní silnice R 55 s Rakouskou republikou.
 
 
 
 
 
 
Dále Vám sdělujeme, že ostatní materiály byly schváleny v navržené podobě.
 
 
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu