Informace č.j.: JMK 115662/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 115662/2008              S-JMK 115662/2008 OKP              Krásná/541651233             13. 10. 2008
 
 
Poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
            dne 3. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o poskytnutí informací“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se na vás obracím se žádostí o poskytnutí informací týkajících se činnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Předmět požadované informace:
Průzkumy veřejného mínění, ankety a další zjišťování názorů (dále jen průzkumy) na práci a činnost Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jeho úředníků.
Předmětem žádosti jsou průzkumy spokojenosti z pohledu veřejnosti (klientů úřadu) a dále průzkumy mapující spokojenost zaměstnanců úřadu (pracovní podmínky, ohodnocení, kariérní růst, možnost vzdělávání a další).
Podrobnější specifikace předmětu žádosti:
1) Informace o počtech provedených průzkumů za období od 1.1.2003 do 31.8.2008.
2) Informace o způsobu provedení průzkumů – vlastní činnost úřadu, zpracování externí firmou za úplatu, mediální průzkum apod.
3) Souhrnné výsledky a závěrečné zprávy uskutečněných průzkumů.
Způsob doručení informací:
Požadované informace nejlépe v elektronické podobě (případně do elektronické podoby) prosím zašlete prostřednictvím elektronické pošty.
Pokud se informace nachází na běžně dostupné webové stránce umožňující jejich stažení prosím o zaslání odkazu vedoucího k získání zveřejněné informace.
Další případné informace zpracované v papírové podobě prosím zašlete prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na níže uvedenou korespondenční adresu.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byl jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 124582/2008 ze dne 24. 9. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 74,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 29. 9. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. Vám sdělujeme následující:
 
k bodu č. 1) Žádosti:
-         od začátku roku 2003 do 31. 8. 2008 bylo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje provedeno celkem 11 průzkumů. Jednalo se o sedm „průzkumů spokojenosti z pohledu veřejnosti (klientů úřadu)“ a čtyři „průzkumy mapující spokojenost zaměstnanců úřadu“:
       Průzkumy spokojenosti s vybranými aspekty služeb Jihomoravského kraje v roce 2006, šetření 
       spokojenosti s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje
       v letech 2007 a 2008 (zaměřeno na tři cílové skupiny dotazovaných), dotazníková šetření Krajského
       živnostenského úřadu a výzkum veřejného mínění – otázky rozvoje Jihomoravského kraje zpracované
       střediskem STEM.
      Dále pak se jednalo průzkumy spokojenosti zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu 
      Jihomoravského kraje v letech 2005, 2006, 2007 a 2008.
 
k bodu č. 2) Žádosti:
-         vyjma dvou průzkumů, které pro Krajský úřad Jihomoravského kraje zpracovala Masarykova univerzita v Brně a středisko empirických výzkumů – STEM, byly veškeré průzkumy prováděny Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
 
k bodu č. 3) Žádosti Vám v příloze předáváme CD obsahující:
-         vyhodnocení šetření spokojenosti zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Jihomoravského kraje v letech 2005, 2006, 2007 a 2008,
-        závěrečné výzkumné zprávy s názvy „Průzkum spokojenosti zástupců mikroregionů s vybranými aspekty služeb Krajského úřadu Jihomoravského kraje“ a „Průzkum spokojenosti starostů a tajemníků měst/obcí Jihomoravského kraje s vybranými aspekty služeb Krajského úřadu Jihomoravského kraje“ jenž byly vypracovány Masarykovou univerzitou v Brně v dubnu roku 2006,
-         závěrečná zpráva z průzkumu veřejného mínění s názvem „Otázky rozvoje Jihomoravského kraje“ vypracovaná střediskem STEM – Středisko empirických výzkumů v Praze v dubnu roku 2006 (která je zveřejněna na internetových stránkách: www.kr-jihomoravsky.cz; http://www.partnerstvijmk.cz/page.php?action=kategorie&id=54).
-         výsledky šetření spokojenosti s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje z pohledu občanů, starostů a tajemníků měst/obcí Jihomoravského kraje a zástupců mikroregionů v roce 2007
-         výsledky šetření spokojenosti s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje z pohledu občanů, starostů a tajemníků měst/obcí Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v roce 2008,
-         Výsledky dotazníkového šetření Krajského živnostenského úřadu“ k provádění cenových kontrol obecními úřady obcí JMK, k poskytování odborné a metodické pomoci na úseku živnostenského podnikání obecním živnostenským úřadům Jihomoravského kraje a k poskytování odborné a metodické pomoci na úseku podnikání v zemědělství obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji,
 
            Dále má povinný subjekt k dispozici výzkumnou zprávu s názvem „Průzkum spokojenosti občanů se službami Krajského úřadu Jihomoravského kraje“ vypracovaný Masarykovou univerzitou v Brně v dubnu roku 2006, který Vám předáváme v příloze. Uvedený materiál má povinný subjekt k dispozici pouze v písemné podobě.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (2x A4 jednostranný, 20x A4 oboustranný, 1x CD)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                         Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                    541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz