Informace č.j.: JMK 125715/2008

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
            Čj.:                                                SpZn.:                                               Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 125715/2008                       S – JMK 125715/2008 OKP                      Mgr. Klusáčková/541651234                     9.10.2008
 
 
Jednání koordinačního gremia k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 – 2009 – III -  poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 28.9.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Jednání koordinačního gremia k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 – 2009 - III.“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti: „na květen/červen je plánováno zasedání předmětného gremia v JMK. Jednotliví garanti mají zpracovat formou dotazníku vyhodnocení realizovaných aktivit, plán na další období a návrh řešení problému. Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence k předmětnému zasedání gremia, přičemž ze specializovaných oblastí požadujeme jen dokumenty vztahující se k specializacím doprava, ekologie, územní plánování a regionální politika,
b) požadujeme kopii veškeré korespondence s Rakouskem ve věci územního plánování a dopravy, a to za období od 1.1.2008.“
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. Vám v  příloze v elektronické formě zasíláme:
 
-        dotazník týkající se analýzy stavu současné spolupráce s Dolním Rakouskem v rámci Pracovního programu a zjištění plánu spolupráce pro druhé pololetí roku 2008 a rok 2009 v rámci současného Pracovního programu pro roky 2006-2009,
-         pozvánku Ing. Bc.  Zdeňku Kadlecovi, řediteli Krajského úřadu kraje Vysočina,
-         pozvánku JUDr. Luboši Průšovi, řediteli Krajského úřadu Jihočeského kraje,
-         pozvánku Dr. Werneru Seifovi, řediteli Zemského úřadu Dolního Rakouska,
-         e-mailovou korespondenci z 19.8.2008 – odesílatel Klaus Bottensteiner, včetně překladu pozvánky,
-         e-mailovou korespondenci z 12.9.2008 – odesílatel Arnošt Drbušek,
-         e-mailovou korespondenci ze dne 17.9.2008 – odesílatel Arnošt Svoboda,
-         e-mailovou korespondenci ze dne 25.9.2008 – odesílatel Klaus Bottensteiner.
 
Veškeré další informace, které měl povinný subjekt k dispozici, Vám již byly poskytnuty sděleními Jihomoravského kraje č.j.: JMK 54352/2008 ze dne 21.4.2008, č.j.: JMK 56385/2008 ze dne 5.6.2008, č.j.: JMK 85634/2008 ze dne 30.6.2008 a č.j.: JMK 82111/2008 ze dne 2 .7.2008. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici, proto Vám nejsou opětovně zasílány.
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
S pozdravem
 
                      Mgr. Martin Mikš
                           vedoucí odboru kontrolního a právního
                                    v z. Mgr. Radomír Zimek, v.r.
 
Příloha: (dle textu)
 
 
IČ                              DIČ                              Telefon                      Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                541651233                 5416511289                 posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz