Informace č.j.: JMK 132588/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                   Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                        JMK 132588/2008              S-JMK 44604/2008 OKP              Krásná/541651233              13. 10. 2008
 
 
„Stále schází porovnání variant“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – stále schází porovnání variant“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku radní stále schází porovnání variant dálnice z Brna do Vídně. Požadujeme předat veškerou korespondenci s
a) Ministerstvem dopravy,
b) ŘSD,
c) Městem Mikulov,
d) městem Břeclaví,
e) zpracovateli porovnávacích studií variant dálnice z Brna do Vídně ve věci porovnání variant spojení Brna a Vídně, a to za období od 1.9.2007.
Nepožadujeme v článku citovanou vyhledávací studii HBH.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, emailová a faxová, obdržená i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č. j.: JMK 44604/2008 ze dne 10. 4. 2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali „A. Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ‚stále schází porovnání variant’ B. Podnět k výkonu dozoru nad JMK podle zákona č. 129/2000 Sb. o krajském zřízení“, o kterých rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím č. j.: 16475/2008/81 ze dne 23. 9. 2008 (dále jen „Rozhodnutí MMR“). Rozhodnutím MMR, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 29. 9. 2008, bylo povinnému subjektu přikázáno Žádost znova vyřídit.
 
V návaznosti na uvedené a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou korespondenci s „Ministerstvem dopravy, ŘSD, Městem Mikulov, městem Břeclaví a zpracovateli porovnávacích studií variant dálnice z Brna do Vídně ve věci porovnání variant spojení Brna a Vídně, a to za období od 1.9.2007.“, ani není povinen takovouto informaci mít, resp. takováto povinnost mu z žádného právního předpisu nevyplývá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz