Informace č.j.: JMK 125718/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 125718/2008              S-JMK 125718/2008 OKP              Krásná/541651233             9. 10. 2008
 
 
„Aktivisté placení z Rakouska - III“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 28. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – aktivisté placení z Rakouska - III“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
Na 24. ZJMK zastupitelé schválili ÚP VÚC Břeclavsko. Tomuto schválení předcházelo projednávání, kde bylo mimo jiné veřejně vysloveno stanovisko náměstka ing. Venclíka – viz. níže. Je nepochybné, že při veřejném projednávání byli diskutující z řad radních povinni informovat pouze na základě spolehlivě zjištěného stavu a tedy vycházet pouze z informací, které jsou doloženy dokumenty a podávat pouze pravdivé informace (viz princip materiální pravdy, který leží v základě správního řádu, zákon č. 50/2004 Sb., a kdy obecné principy správního řádu dopadají i na samosprávné orgány, a tedy i na Radu JMK. Zdůrazňujeme část vyjádření kde náměstek hejtmana uvedl
‘...určité politické skupiny v Rakousku, které platí některé aktivisty, kteří nás bombardují mají obrovský zájem o to, aby trasa dálnice Brno – Vídeň šla přes Břeclav. Není to v zájmu České republiky a JMK, je to v zájmu těchto skupin a tyto skupiny někteří z Vás víte, že nás v minulosti velmi tvrdým způsobem kontaktovali a snažili se ovlivnit....‘
Požadujeme
a) sdělit o které aktivity se jedná a které politické skupiny v Rakousku je platí,
b) sdělit konkrétně, kdo a kdy JMK takto velmi tvrdě kontaktoval,
c) předat kopie dokumentů dokládajících, že aktivisté dle bodu a) jsou placeni politickými skupinami z Rakouska,
d) předat veškerou korespondenci, která dokládá, že aktivisté placení z Rakouska JMK velmi tvrdě kontaktovali,
e) sdělit, kdy a kde byl náměstek Venclík přítomen jednání s aktivisty dle bodu a) a kdo jiný z JMK byl přítomen (viz množné číslo ve vyjádření náměstka Venclíka)
Zdůrazňujeme, že pokud člen Rady kraje veřejně vystoupí s určitými informacemi, pak nepochybně má dokumenty doloženo, co sděluje Zastupitelstvu a přítomné veřejnosti.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) - c)  Žádosti:
Ing. Venclík ve svém projevu vystupoval jako politik, jednoznačně čerpal informace, jenž využil ze svých politických zdrojů, resp. povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. a) – c) Žádosti, které by se vztahovali k jeho působnosti, ani není povinen takovéto informace mít.
Pro úplnost pouze dodáváme, že náměstek hejtmana není orgánem povinného subjektu, jehož jménem by mohl samostatně jednat, resp. náměstek hejtmana není podle § 1 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, orgánem kraje a nevztahuje se tedy na něj informační povinnost podle zákona č. 106/1999 Sb. Povinnými subjekty jsou podle tohoto ustanovení mj. „územní samosprávné celky a jejich orgány“.
 
k písm. d) Žádosti:
            Povinný subjekt prověřil v rámci své organizační struktury existenci požadovaných informací. Při prověření bylo zjištěno, že povinný subjekt nemá žádnou korespondenci vztahující se k působnosti Jihomoravského kraje „která dokládá, že aktivisté placení z Rakouska JMK velmi tvrdě kontaktovali“, resp. nemá žádnou korespondenci, jež by bylo možné takto identifikovat, a kterou by byl povinen poskytovat žadatelům na základě zákona č. 106/1999 Sb., ani není povinen takovouto korespondenci mít.
 
k písm. e) Žádosti:
            Odkazujeme na písm. a) – c) Žádosti a dále sdělujeme, že povinný subjekt nemá povědomost o jakýchkoli jednáních, která měla proběhnout “s aktivisty“ a kterých by se zúčastnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclík, popř. někdo jiný z Jihomoravského kraje.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                              Mgr. Martin Mikš
                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                    v z. Mgr. Radomír Zimek, v. r.
                                                                                                     oddělení legislativní a právní
                                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz