Informace č.j.: JMK 125656/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                        JMK 125656/2008              S-JMK 125656/2008 OKP              Krásná/541651233             10. 10. 2008
 
 
„Cesta do Bruselu – studie HBH k obchvatu Břeclavi a jižní Moravě / 3“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 27. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – cesta do Bruselu – studie HBH k obchvatu Břeclavi a jižní Moravě / 3“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
firma HBH zpracovala studii nazvanou ‘Rychlostní silnice R 55 Břeclav,D2 – hranice ČR/Rakousko, Reinthal‘.
Podle informací z materiálů, které předal JMK ve dnech 1.4. -3.4. byla v Bruselu delegace z JMK (Ing. Procházka (Ředitelství silnic a dálnic), Ing. Hornoch (HBH Projekt spol. s r.o.), Mgr. Šikula (HBH Projekt spol. s r.o.), ing. Hubáčková, ing. arch. Hamrlová, KrÚ JMK).
Požadujeme
a) sdělit, který den a JMENOVITĚ s kým ing. arch. Hamrlová v Bruselu jednala, a to včetně informací o jednání na DG ENVIRO a na Stálé misi ČR v Bruselu.
b) požaduje se předat veškerá korespondence s ředitelem MIKEM z DG ENVIRO za období od 1.9.2007,
c) požaduje se předat kopie dokumentů, které ŘSD a HBH, s nimiž byla cesta domluvena, koordinována a společně vykonána,
d) požaduje se předat kopie dokumentů, které ŘSD a HBH předali JMK a které prezentovali v Bruselu,
e) požaduje se sdělit, který den a JMENOVITĚ s kým zástupci RSD, HBH jednali, a to včetně informací o jednání na Evropské komisi a na Stálé misi ČR v Bruselu.
f) předat kopie dokumentů a veškeré korespondence dokládající jak byla tato cesta koordinována se stálou misí ČR v Bruselu a jak byla Stálá mise ČR v Bruselu o této cestě informována,
g) předat kopie dokumentů a veškeré korespondence dokládající jak byly pořízeny letenky pro danou cestu a jak byla provedena rezervace hotelu,
h) předat kopie dokumentů a veškeré korespondence dokládající jak byla cesta dojednána s orgány EU v Bruselu,
j) předat veškeré dokumenty, které byly v Bruselu předány a které byly v Bruselu získány.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, informace o jednáních ze kterých nebyl pořizován záznam nebo zápis (zde pak informaci, kdy a kde se jednání uskutečnilo, kde se jej zúčastnil, co byl předmět jednání a jaký byl výsledek jednání) a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat v elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 20 a posledních 10 stran.
“.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
            Dne 2. 4. 2008 proběhlo jednání se zástupci DJ Enviroment. Schůzka byla dohodnuta s dr. Mikem, který si přizval pracovnice DJ Enviroment (vzhledem ke skutečnosti, že nebyly předány žádné vizitky, nemá již povinný subjekt informace o jménech jednotlivých pracovnic DJ Enviroment). Dne 3. 4. 2008 proběhla návštěva Stálého zastoupení ČR při Evropské Unii, resp. proběhlo jednání s panem Stanislavem Schneiderem. Přítomní byly na jednáních informováni o schválení územního plánu velkého územního celku Břeclavska a o rychlostní silnici R52. Žádná další jednání neproběhla.
 
k písm. b) Žádosti:
-         s ředitelem MIKEM z DG ENVIRO neproběhla žádná korespondence za období od 1.9.2007, vámi požadovaná korespondence tedy neexistuje.
 
k písm. c) Žádosti:
-         žádné Vámi požadované dokumenty „které ŘSD a HBH, s nimiž byla cesta domluvena, koordinována a společně vykonána“ povinný subjekt nemá, resp. takovéto dokumenty neexistují.
 
k písm. d) Žádosti:
-         žádné dokumenty „které ŘSD a HBH předali JMK a které prezentovali v Bruselu“ předány nebyly, resp. Vámi požadované dokumenty neexistují.
 
k písm. e) Žádosti
-         sdělujeme, že Vámi požadované informace jsou Vám již poskytnuty v rámci vyřízení písm. a) Žádosti. Povinný subjekt nemá žádné další informace k písm. e) Žádosti.
 
k písm. f) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné dokumenty, resp. korespondenci požadovanou pod písm. g) Žádosti. A to s ohledem na skutečnost, že kontakt se Stálou misí ČR při Evropské Unii probíhal telefonicky a ústně na jednání konaném dne 3. 4. 2008.
 
k písm. g) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. g) Žádosti.
 
k písm. h) Žádosti:
-         vzhledem ke skutečnosti, že předmětná zahraniční služební cesta do Bruselu nebyla dojednána s „orgány EU v Bruselu“, nemá povinný subjekt žádné Vámi požadované informace ani korespondenci k písm. h) Žádosti.
 
k písm. j) Žádosti:
-         CD s prezentací na téma příprava výstavby rychlostních silnic R 43, R 52 a R 55 na územní Jihomoravského kraje, jenž v Bruselu předala Ing. arch. Hamrlová, Vám již bylo předáno sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 92412/2008 ze dne 27. 8. 2008, máte ho tedy prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasíláno. Žádné jiné dokumenty nebyly v Bruselu předány ani získány.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                           Mgr. Martin Mikš
                                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                v z. Mgr. Radomír Zimek, v. r.
                                                                                                 oddělení legislativní a právní
                                                                                                odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz