Informace č.j.: JMK 111192/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 111192/2008              S-JMK 111192/2008 OKP              Krásná/541651233              7. 10. 2008
 
 
„Jednání k R43/II“ – poskytnutí informace – písm. c)
 
 
Vážení,
 
dne 24. 8. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43 / II“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno mj.:
Probíhají jednání o R43, včetně možnosti jižního obchvatu Kuřimi. Tato jednání probíhají i s firmou HBH. Jednání proběhla například 10.6.2008 a 27.6.2008.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde proběhla další jednání, kde se jednalo i o R43 a kterých se zúčastnil pracovník KrÚ JMK nebo kterýkoliv ze zastupitelů JMK,
b) sdělit o čem se na jednáních dle bodu a) jednalo, jaký byl výsledek jednání a kdo se těchto jednání zúčastnil,
c) požadujeme předat veškerou korespondenci týkající se jižních obchvatu Kuřimi, a to od 1.1.2006. Tento požadavek explicitně zahrnuje veškerou korespondenci týkající jednání 10.6.2008 a 27.6.2008 a dalších jednání o dané problematice, a to včetně pozvánek/zvacích emailů na tato jednání a ‚zazáznamů‘ z těchto jednání. Trváme na předání všech materiálů, které v souvislosti s jižním obchvatem Kuřimi předat povinný subjekt firmě HBH Projekt a dokumentů, které firma HBH Projekt předložila povinnému subjektu na předmětných jednáních i mimo tato jednání.
d) Vzhledem k tomu, že firma HBH Projekt zpracovala grafické podklady k dané problematice, explicitně požadujeme tyto podklady předat a to současně s celou korespondencí v dané věci, a to od 1.1.2006.
e) ) požadujeme předat veškerou korespondenci týkající se R43, a to včetně korespondence s městem Kuřim, městem Brno, s firmou HBH, s firmou T-PLAN, s firmou ADIAS, s ŘSD, s Ministerstvem dopravy, s obcemi Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské ‚Kníninice‘, Chudčice, Veverská Bitýška, Hvozdec, Ostrovačice, Malhostovice, Drásov, Lipůvka, Lažany, Černá Hora, Blansko, Česká, a to včetně materiálů týkajících se všech variant obchvatu Kuřimi, které doposud nebyla předána.“.
 
Sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 113096/2008 ze dne 28. 8. 2008 jste byli vyzváni k upřesnění písm. a), b), c) a d), toto sdělení Vám bylo doručeno dne 5. 9. 2008. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená část Žádosti nebyla ve stanovené lhůtě upřesněna vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí této části Žádosti (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 130766/2008 ze dne 7. 10. 2008).
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace k písm. c) Žádosti, resp. sdělujeme následující:
 
Veškeré informace, které má k bodu c) Žádosti povinný subjekt k dispozici Vám již byly poskytnuty sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 89143/2008 ze dne 19. 8. 2008. Jedná se o následující písemnosti:
-         kopie žádosti společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 2040/07 ze dne 26. 9. 2007 o vyjádření stavebního úřadu k záměru „‚Rychlostní silnice R43 Kuřim – Svitávka‘ – Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.“, včetně přílohy, kterou je přehledná situace 1:25 000 (velký formát),
-         kopie dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 131429/2007ze dne 9. 10. 2007 s názvem „‚Rychlostní silnice R43 Kuřim – Svitávka‘ – Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. – vyjádření k záměru“,
-         kopie pozvánky společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 1286/08 ze dne 3. 6. 2008 na jednání konané dne 10. 6. 2008 v zasedací místnosti společnosti HBH Projekt spol. s r.o.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. c) Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                 Telefon                         Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                   541651233                    541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz