9. 10. 2008 Byla představena Regionální inovační strategie JMK

Kraj má Regionální inovační strategii na období let 2009 až 2013 

 

Na tiskové konferenci 9. října 2008 byla představena Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na období 2009 – 2013. Tiskové konference se zúčastnil 1. náměstek hejtmana JMK Milan Venclík, náměstek primátora Statutárního města Brna Martin Ander, rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, rektor VUT Karel Rais a  prorektor Univerzity obrany Zdeněk Zemánek.

 

 

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na období 2009 – 2013

 

Cílem Regionální inovační strategie (RIS) je zvýšení regionální konkurenceschopnosti JMK formou propojování činností akademické a podnikatelské sféry a maximalizací přínosů projektů ICRC a CEITEC.

 

Regionální inovační strategie 3 navazuje na úspěšnou realizaci předchozích dvou verzí RIS. Mezi jejich hlavní výstupy lze zařadit vznik systému podpory vzniku a rozvoje inovativních firem (založení Jihomoravského inovačního centra), zřízení systému podpory a získávání nadaných studentů (založení Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu), výstavbu Technologického inkubátoru II., a Biotechnologického inkubátoru INBIT.

Tyto nástroje napomohly vzniku a rozvoji 40 inovativních firem (např. Y Soft, Westcom či Strokom), celkem tyto firmy vytvořily 300 vysoce kvalifikovaných pracovních míst a zaregistrovaly 22 patentů. Celkem bylo také podpořeno formou stipendií 175 talentovaných studentů ve výši 8 mil. Kč. „Jihomoravský kraj investoval do podpory výzkumu, vývoje a inovací v posledních pěti letech 500 mil. Kč a do budoucna hodlá intenzitu investic tímto směrem zvyšovat,“ zdůraznil Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a předseda Řídícího výboru RIS.  

 

Vizí právě předkládané RIS 3 je zařazení Jihomoravského kraje do roku 2013 mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v Evropské unii. V současné době se Jihomoravský kraj nachází na 60. místě.

 

Regionální inovační strategie byla připravována v úzké spolupráci Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna, brněnských univerzit (Masarykovy univerzity, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Univerzity obrany, Vysokého učení technického v Brně) a Sdružením jihomoravských pracovišť AV ČR. Pro účely formulace cílů RIS 3 byl dále zpracován rozsáhlý terénní průzkum firem, kterého se zúčastnilo 185 technologických firem šesti průmyslových odvětví.

RIS 3 se stala tak plánem pro realizaci sdílené vize, který definovalo přes 300 klíčových lidí regionu. Na základě získaných poznatků byly stanoveny čtyři základní osy podpory: poradenství a služby, transfer technologií, lidské zdroje a internacionalizace. Projekty navrhované v těchto osách byly schváleny Řídícím výborem RIS.

 

V oblasti poradenství a služeb bude Jihomoravské inovační centrum dále rozvíjet podporu začínajícím inovačním firmám, poskytovat finanční zdroje pro inovační projekty a zajišťovat kvalitní a komplexní služby. „Jihomoravský kraj za tímto účelem zbuduje minimálně dva nové inkubátory zaměřené na informační technologie a kreativní průmysl v celkové hodnotě 300 miliónů korun,“ řekl Ing. Milan Venclík.

 

V oblasti transferu technologií v Regionální inovační strategii 3 je cílem zkvalitňování podpůrných systémů pro transfer technologií na vysokých školách, které jsou zásadním nástrojem pro maximální využití a komercionalizaci vznikajícího know-how na vysokých školách. Mezi další podpůrné nástroje budou patřit tzv. inovační vouchery, které mají za cíl podpořit spolupráci firem a vysokých škol. Klienty jsou malé a střední firmy lokalizované v regionu Jihomoravského kraje.

 

„Inovační vouchery napomohou zvýšení tolik potřebné spolupráce mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi, město Brno plánuje na tuto podporu uvolnit 7 milionů korun ročně,“ poznamenal Mgr. Martin Ander, PhD., náměstek primátor města Brna.  Třetí základní oblastí podpory jsou lidské zdroje. Regionální inovační strategie v této oblasti reaguje například na nedostatek studentů v přírodovědných a technických oborech. Za tímto účelem Jihomoravský kraj a město Brno společně zřídí interaktivní science centrum po vzoru světových metropolí. „Projekt Science Centra je dobrým příkladem spolupráce města Brna a Jihomoravského kraje, kdy v partnerství s brněnskými univerzitami, budou financovat z evropských fondů tento unikátní stánek vědy,“ konstatoval Martin Ander. 

 Klíčovým projektem pro úspěšnou realizaci projektů ICRC a CEITEC je vytvoření grantového programu SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers), jihomoravského programu na financování 1 až 3letých pobytů špičkových zahraničních vědců a reintegraci českých vědců působících v zahraničí do vědecko-výzkumných institucí Jihomoravského kraje.  „Program SoMoPro je již intenzivně připravován. Jihomoravský kraj na realizaci uvolnil 56 milionů korun, dalších 38 milionů získal ze 7. rámcového programu pro vědu a výzkum,“ konstatoval Milan Venclík.

 

Poslední osou podpory je Internacionalizace, jejímž cílem je například posílit mezinárodní spolupráci JMK ve výzkumu a vývoji organizací tzv. Brokerage events, které by měly významně  ulehčit zapojení výzkumných týmu a firem z JMK do prestižních mezinárodních vědecko-výzkumných projektů. Dalším cílem v této oblasti je zajistit existenci systému mateřských, základních a středních škol s mezinárodně uznávanou kvalitou, což by významně zvýšilo atraktivitu Brna pro zahraniční vysoce kvalifikované pracovníky a renomované vědce.

 

Přípravu Regionální inovační strategie koordinuje Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM), Jihomoravské inovační centrum (JIC) a Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Tyto instituce budou převážnou část navržených projektů realizovat.