Tisková konference JMK 10. 10. 2008

Tisková konference 10. října 2008

 

 

Na tiskové konferenci náměstkyně hejtmana Anna Procházková a zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR (manažer projektu rychlostní silnice R52) Martin Cetl prezentovali výsledky srovnávací studie o rychlostní silnici R52 a představili nový web o R52 www.r52.cz . Člen Rady JMK Lubomír Šmíd hovořil o veletrhu JOB FAIR, člen Rady JMK Vít Blaha seznámil s akcemi, které se uskuteční na jižní Moravě v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha informoval o fungování orgánů kraje v období od krajských voleb do ustavujícího zasedání Zastupitelstva JMK.

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR spouští webové stránky o rychlostní silnici R52

 

Základní parametry, přehledné mapy, animované vizualizace i závěry nejdůležitějších studií. Nový web o rychlostní silnici R52, která povede ve směru na Mikulov a v budoucnu spojí Brno s Vídní, umožní získat potřebné informace především široké veřejnosti. Na stránkách www.r52.cz shrnuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) všechny důvody, pro které je výstavbě této rychlostní silnice přisuzován velký význam pro rozvoj jižní Moravy.

 

Základem nových webových stránek jsou informace pro běžné občany, řidiče nebo obyvatele obcí v okolí stavby. Kromě nevyhnutných technických parametrů proto obsahují lehce přístupné odpovědi na to, co mnoho lidí v souvislosti s rychlostní silnicí R52 zajímá. Stránky si všímají nejčastějších otázek, které vyvstaly během přípravy celého projektu. V rubrice Desetkrát proč R52 zase vysvětlují, v čem tato rychlostní silnice posílí region nebo jakým způsobem spojí Českou republiku s okolními zeměmi, tedy především Rakouskem.

 

„Motivací pro vytvoření webových stránek byla zejména ambice Ředitelství silnic a dálnic posílit dialog s obcemi regionu a jejich obyvateli a poskytnout jim možnost informovat se o jednom z nejvýznamnějších projektů na jižní Moravě,“ informoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfréd Brunclík. Manager projektu rychlostní silnice R52 Martin Cetl říká, že zprovozněním webových stránek www.r52.cz  se Ředitelství silnic a dálnic coby investor snaží o maximální informační vstřícnost vůči nejširší veřejnosti. „Tento krok je současně zdůrazněním významu, který tato stavba z hlediska rozvoje vnitrostátní i mezinárodní dopravní sítě představuje,“ dodává.

 

Otevřenost ŘSD vůči občanům vítají regionální politici a zástupci měst, v jejichž okolí nová R52 povede. Starosta Mikulova Rostislav Koštial si myslí, že se jako vždy při budování tak zásadní dopravní komunikace setkáváme s rozporuplnými názory. Každá podobná stavba má podle něj jak jisté dopady na okolí, tak i řadu pozitivních aspektů. O tom všem by podle něj měli být občané informováni. „Zde vyvstává potřeba zřídit webové stránky za účelem kvalitní, nic nezastírající informovanosti občanů a institucí, jichž se bude připravovaný projekt rychlostní silnice R52 týkat,“ řekl.

 

S názorem Rostislava Koštiala souhlasí i náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Anna Procházková. Ona sama vítá, že součástí stránek budou i závěry studie, která porovnávala možnost spojení Brna a Vídně vedením R52 ve směru na Mikulov s tzv. břeclavskou variantou. Ta počítala s využitím dálnice D2 a napojením na rakouskou dálniční síť vybudováním rychlostní silnice přes Lednicko-valtický areál. Podle Procházkové je dobré, že občané budou mít k výsledkům této analýzy přístup. „Srovnávací studie přitom doporučuje z obou variant realizovat R52 ve směru na Mikulov. Má menší negativní dopady na životní prostředí, lépe vyhovuje současným nárokům na dopravu a vyžaduje menší investiční náklady.“ Náměstkyně hejtmana doufá, že tato odborná analýza umožní začít stavět tolik potřebnou rychlostní komunikaci, byť se ztrátou dvou let. „Připravované webové stránky, shrnující informace pro občany, jsou z tohoto hlediska velmi důležité a prospěšné. Zatím totiž docházelo spíše k dezinformacím, které stavbu R52 zbytečně odkládaly,“ říká.

Rychlostní silnice R52 je v současné době považována za jeden z nejvýznamnějších projektů jižní Moravy. Nově budovaný úsek této moderní čtyřproudové silnice bude mít délku 23,1 km a naváže na již hotovou část R52 z Rajhradu do Pohořelic, která byla dokončena v roce 1996. Na většině své trasy bude sledovat stopu současné silnice první třídy I/52, díky čemu téměř nedojde k novému záboru volné krajiny. Vytvoří obchvat Mikulova, který odvede z centra města dálkovou dopravu, a v místech hraničního přechodu Mikulov – Drasenhofen plynule naváže na intenzivně budovanou rakouskou dálnici A5. Investor předpokládá zahájení stavby během roku 2010.

 

 Mgr. Martina Vápeníková, tisková mluvčí ŘSD

martina.vapenikova@rsd.cz

JOB FAIR 2008

 

Ve dnech 7. – 9. 10. 2008 se v areálu brněnského výstaviště konal první ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOB FAIR 2008. Jihomoravský kraj se jej aktivně účastnil pořádáním doprovodného programu. Ve středu 8.10. dopoledne proběhl seminář Rozvoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji, zaměřený zejména na naplňování Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK. V odpoledních hodinách pak Jihomoravský kraj uspořádal konferenci k integraci cizinců na našem trhu práce i k jejich integraci do společnosti.

 

Největší zájem i diskusi vyvolalo vystoupení představitele Ministerstva vnitra ČR o zavádění tzv. zelených karet pro pracovníky ze zemí mimo EU. Přestože zákon bude účinný od počátku příštího roku, prováděcí předpisy se teprve budou tvořit. Zelené karty by měly výrazně zkrátit proces vydávání víz a pracovních povolení. Zaměstnavatelé vyjádřili celou řadu kritických připomínek k zákonu a zároveň také obavu, že nastavená pravidla vytváří prostor pro různé mafie a pro korupci zejména u zastupitelských úřadů České republiky v cizině.

 

Zástupci veřejnosti zejména z řad zaměstnavatelů, ale i neziskových společností, které se snaží s integrací cizinců pomáhat, se shodli na tom, že prvním krokem k úspěšnému zapojení cizinců jak ve výrobě tak i ve společnosti, je překonání jazykové bariéry.

 

Rada Jihomoravského kraje včera schválila hned tři opatření, která směřují k naplnění cílů integrace cizinců. Jednak schválila přípravu projektu  na integraci cizinců, financovaného z ESF (cca 34 mil. Kč) a ze spoluúčasti JMK ve výši cca 6 mil. Kč. Dále udělila souhlas Středisku služeb školám Brno s podáním žádosti na projekt Rozvoj jazykových a didaktických kompetencí pedagogických pracovníků v Jihomoravském kraji a do třetice ještě schválila poskytnutí mimořádné dotace na realizaci projektu  Jazyková integrace zahraničních pracovníků v Jihomoravském kraji. Výše dotace je cca 142 tis. Kč. V současné době je připraveno 6 kurzů pro zhruba 50 lidí.           

 

 

Ing. Lubomír Šmíd

člen Rady Jihomoravského kraje

 

 

AKCE POŘÁDANÉ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V SOUVISLOSTI S PŘEDSEDNICTVÍM ČR V RADĚ EU

 

 

Konference na aktuální téma v oblasti civilní ochrany

 

Pravděpodobně v termínu 18.  – 20. 2. 2009 se bude v Jihomoravském kraji konat Konference na aktuální téma v oblasti civilní ochrany. Pořadatelem akce je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Cílem akce je setkání odborníků k revizi finančního nástroje pro civilní ochranu. Očekává se účast 27 delegací z členských států EU s celkovým počtem účastníků cca 80 osob. Místem konání konference bude Hotel Continental Brno. Termín konání akce se ještě upřesňuje a s konečnou platností by měl být znám začátkem listopadu. V témže měsíci se také uskuteční inspekční návštěva Jihomoravského kraje z Ministerstva vnitra ČR a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR .

 

 

Neformální zasedání  Výboru 133

 

Ve dnech 2. – 4. 4. 2009 se uskuteční v Mikulově neformální zasedání Výboru 133: Stálí členové. Příprava jednání je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jednání se zúčastní cca  75 osob.

 

Ve dnech 14. – 15. 5. 2009 se uskuteční v Brně neformální zasedání Výboru 133: Experti – služby. I příprava tohoto jednání je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, počet delegátů bude cca  70 osob.

 

Výbor 133 je orgán Rady EU (jeho členové jsou zástupci jednotlivých členských zemí EU) založený v souladu s ustanovením čl. 133 odst. 3 Smlouvy o založení ES a jeho činnost je  realizována v rámci provádění společné obchodní politiky EU.

 

Společná obchodní politika  je ve výlučné pravomoci EU, takže jediným relevantním orgánem, který je oprávněn za EU jednat, je Evropská komise.

Aby bylo zajištěno, že Evropská komise při svých jednáních zohlední obchodní a politické zájmy a stanoviska jednotlivých členských zemí EU již v jejich průběhu, byl pro tyto účely zřízen orgán (Výbor 133), který je konzultačním místem pro průběžné projednávání veškerých obchodně politických problematik. Na něm musí Evropská komise pravidelně podávat odpočet všech podniknutých kroků a na něm Evropská komise dostává politické vedení pro následné kroky.

 

Výbor 133 se schází na třech úrovních, z nichž nejvyšší je úroveň tzv. "stálých představitelů," což jsou zástupci ministerstev členských zemí ve funkci náměstků ministrů nebo sekčních ředitelů. Výbor 133 hraje velice významnou roli, neboť jeho jednání zásadně určuje chování EU v obchodně politických otázkách a ovlivňuje tvorbu mezinárodních pravidel v rámci světového obchodu. 

 

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnili několik návštěv Jihomoravského kraje, aby se seznámili s lokalitami, které by bylo možno využít pro jednání a doprovodný program (např. Brno, Mikulov, LVA, Mohyla míru).   

 

 

 

 

 

Neformální zasedání ministrů zemědělství zemí Evropské unie   

 

Ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2009 proběhne v Jihomoravském kraji neformální zasedání ministrů zemědělství zemí Evropské unie. Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zemědělství České republiky, Jihomoravský kraj a statutární město Brno podepsali dne 16. 9. 2008 u příležitosti akce Road show Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě neformálního zasedání ministrů zemědělství v Jihomoravském kraji a městě Brně.

Samotné přípravě neformálního zasedání ministrů zemědělství zemí Evropské unie předcházejí inspekční návštěvy úředníků Ministerstva zemědělství České republiky v Jihomoravském kraji. Dosud proběhly tři návštěvy, a to v následujících termínech: 17. 6., 31. 7. a 3. 9. 2008. O definitivní podobě programu rozhodne Ministerstvo zemědělství ČR.

 

Neformální zasedání ministrů zemědělství zemí Evropské unie v Jihomoravském kraji se rovněž připravuje ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Magistrát města Brna převezme zejména finanční a organizační zodpovědnost za první den neformálního zasedání, tzn. 31. 5. 2009, další dny budou v režii JMK.

 

 

 

Dárková sada „K přežití v Jihomoravském kraji“

 

Vzhledem k velkému významu všech těchto výše uvedených akcí je cílem Jihomoravského kraje vytvořit originální a speciální dárkovou sadu „K přežití v Jihomoravském kraji“, která bude určena nejen pro účastníky jednotlivých konferencí (ministři členských zemí, náměstci ministrů, ministerští úředníci, představitelé EU), ale také pro jejich doprovod (např. diplomaté, manželky) a novináře jednotlivých členských zemí.  Tato dárková sada by měla nevšedním a originálním způsobem oslovit a informovat o Jihomoravském kraji všechny zúčastněné. Konečná podoba dárkového setu bude odsouhlasena nejen orgány kraje, ale také centrálními orgány.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!"

 

Kongresová a incentivní turistika je jednou z prioritních a perspektivních oblastí  rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje. Rada JMK dne 29. 5. 2008 přijala usnesení, kterým schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!“. Projekt je zaměřen na propagaci kongresové a incentivní turistiky JMK. Výbor Regionální rady Jihovýchod dne 7. 10. 2008 schválil projekt pro získání dotace.

 

Projekt „Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!“ je zaměřen na aktivní propagaci možností kongresové a incentivní turistiky v Jihomoravském kraji, mimo jiné v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě EU, resp. s významnými akcemi kongresového typu, které se v této souvislosti na území jižní Moravy uskuteční, a výrazně přispěje k naplnění cíle oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, kterým je zkvalitnit a rozvíjet marketingové, propagační a informační služby, organizaci řízení cestovního ruchu a produkty v cestovním ruchu. Projekt řeší problematiku kongresové a incentivní turistiky na jižní Moravě formou propagace kongresové a incentivní turistiky v médiích, na billboardech, na prostředcích MHD apod. tak, aby se odborná i laická veřejnost seznámila s jedinečnými možnostmi, které jižní Morava v této sféře může nabídnout. Projekt koncepčně navazuje na projekt předkládaný do první výzvy ROP NUTS II Jihovýchod oblasti podpory 2.2 Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava (CCRJM) s názvem „Kongresová, veletržní a incentivní turistika v regionu Jižní Morava“.

 

Partnery projektu jsou Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR  a Statutární město Brno.

 

Projekt je naplánován na 21 měsíců a bude probíhat v období 7/2008 – 3/2010. Celkové náklady projektu činí 10 810 500 Kč, podíl Jihomoravského kraje na spolufinancování je 7,5 %.

 

Jihomoravský kraj také v této době kompletuje a zpracovává soupis všech dalších významných akcí, které se v době předsednictví ČR v Radě EU budou konat v Jihomoravském kraji. Jedná se o akce, které budou u příležitosti předsednictví pořádat klíčové subjekty kraje.

 

 

 

 

 

Vít Blaha

člen Rady Jihomoravského kraje

 

 

Činnost orgánů kraje od voleb do zastupitelstva kraje do ustavujícího zasedání zastupitelstva

 

Činnost rady a oprávnění hejtmana v mezidobí od voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva a lhůtu pro konání ustavujícího zasedání zastupitelstva nově upravuje novela zákona o krajích, která nabyla účinnosti v srpnu 2008.  Smyslem celé novely je zajistit kontinuální výkon všech pravomocí výkonných orgánů kraje (hejtmana, rady) v mezidobí od voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva. Současně byl obdobně novelizován také zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze. 

Výše uvedená novela stanoví, že rada kraje vykonává své pravomoci podle krajského zřízení i po ukončení funkčního období zastupitelstva, a to až do zvolení nové rady. Její pravomoci nejsou v tomto přechodném období nijak omezeny.

Mandát člena zastupitelstva zaniká ukončením hlasování druhý den voleb, tj. v sobotu 18. října 2008 ve 14:00 hodin. Ve výkonu činnosti tak (na rozdíl od uvolněných členů rady) nebudou nadále pokračovat uvolnění předsedové výborů finančního a kontrolního. Činnost komisí a výborů bude ukončena spolu s ukončením činností příslušného zastupitelstva.

Naproti tomu Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod vykonává své pravomoci i po ukončení volebního období zastupitelstev krajů až do zvolení nového výboru.

 

Dosavadní hejtman kraje a náměstci hejtmana kraje vykonávají své pravomoci ve stávajícím rozsahu v době ode dne voleb do zvolení nového hejtmana nebo náměstka hejtmana novým zastupitelstvem kraje.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva kraje svolává dosavadní hejtman po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb, neplatnost hlasování nebo neplatnost volby kandidáta (desetidenní lhůta plynoucí ode dne po dni vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí). Zasedání se musí konat do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty. Krajský úřad je povinen zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva na své úřední desce nejméně 10 dnů předem. Budou-li výsledky voleb Státní volební komisí vyhlášeny  v období mezi 20. - 22. 10. 2008,  mohlo by se ustavující zasedání  krajského zastupitelstva konat nejdříve od 31. 10. – 2. 11. 2008 nejpozději však do 14. - 16. 11. 2008.

Jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, musí dosavadní hejtman svolat ustavující zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. O návrhu na neplatnost voleb rozhoduje krajský soud ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení návrhu.

V případě, že soud vyhoví návrhu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování, pravomoci zastupitelstva nemůže vykonávat žádný orgán kraje s výjimkou oprávnění stanovit pravidla rozpočtového provizoria a schvalovat rozpočtová opatření, které zákon o krajích svěřuje dosavadní radě.

 

 

 

 

Ing. Jiří Crha

ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje