Informace č.j.: JMK 122595/2008

 

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne 21.9.2008    JMK 122595 /2008        S - JMK  122595/2008 OKP     Mgr.Dzúrová/1243          2.10.2008

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Vážení,

 

            dne 22. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – statistika k R43/II
(dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti je uvedeno:

 

„V souvislosti s níže uvedenou žádostí  o informaci jsme obdrželi  sdělení pro prodloužení  lhůty, údajně z důvodu, že mají proběhnout konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

 

Požadujeme

 

a) sdělit, o jaké KONKRÉTNÍ složky povinného subjektu se jednalo (kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit), tj., není jen možné uvést, že Krajský úřad má složky, a to jsou odbory KrÚ.

 

b) sdělit, o jaký KONKRÉTNÍ  závažný zájem se jednalo

  

c) požadujeme předat doposud nepředané kopie příloh ke sdělení sekretariátu ředitele ze dne 26.května 2008 (bez č.j.), které je založeno v předmětném spise, a to specificky kopie dopisu, které jsou v tomto sdělení označeny jako "dopis ŘSD, č.j. JMK 2373/2007" a   "dopis ŘSD, č.j. JMK 42693/2007". Nepožadujeme kopii korespondence s našim OS.

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K bodu a), b) Žádosti.

Sdělením ze dne 30.6.2008 č.j. JMK 87504/2008 Vám již bylo k obsahově téměř shodné Žádosti ze dne 8.6.2008 s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – statistika k R43“ sděleno:

 „V souvislosti s Vámi podanou žádostí o informace bylo nutné oslovit písemně na základě žádosti o spolupráci (viz jednotlivá interní sdělení) nebo telefonicky odbor kancelář ředitele, sekretariát ředitele, odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor dopravy a získat tak potřebné informace k vyřízení předmětné Žádosti“.

            Z výše uvedeného vyplývá, že Vám již byla poskytnuta jak informace ohledně „složek povinného subjektu, kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit“ – tj. odbor kancelář ředitele, sekretariát ředitele, odbor územního plánování a stavebního řádu a odboru dopravy,  tak i informace o jaký závažný zájem se jednalo – potřeba získat informace potřebné k vyřízení předmětné žádosti. Jednalo se o informace, kterými disponovaly příslušné odbory KrÚ JMK a které byly důležité pro řádné vyřízení předmětné žádosti.

 

            K výše uvedenému sděluji, že postup povinného subjektu – tj. poskytnutí informace sdělením ze dne 30.6.2008, č.j. JMK 87504/2008, byl Ministerstvem vnitra ČR na základě Vaší stížnosti potvrzen rozhodnutím ze dne 11.8.2008, Č.j.: MV-62476-3/ODK-2008.

 

K bodu c) Žádosti

Vámi požadované dopisy zaslané na KrÚ JMK  Ředitelstvím silnic a dálnic, jenž byly předány sekretariátem ředitele na základě interního sdělení ze dne 26.5.2008, Vám již byly zaslány na základě předchozích žádostí a nebudou Vám již opětovně zaslány. Jednalo se o korespondenci ředitele KrÚ JMK s Ředitelstvím silnic a dálnic ve věci „petice Zastupitelstva ÚMČ Brno-Bystrc proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace
R 43“.  Dopis ŘSD ze dne 4.1.2007, č.j. ŘSD ČR – SB/61/07-51, naše č.j.: JMK 2373/2007 Vám již byl poskytnut sdělením ze dne 5.2.2007, č.j. JMK 10502/2007, Dopis ŘSD ze dne 29.3.2007, č.j. ŘSD ČR-SB/878/07-51, naše č.j. JMK 42693/2007 Vám již byl poskytnut sdělením ze dne 17.4.2007, č.j. JMK 44257/2007.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního

                                                                      

 

 

 

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651111      541651289      prijmeni.jmeno@kr-jihomoravsky.cz    www.kr-jihomoravsky.cz