Informace č.j.: JMK 125647/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 125647/2008              S-JMK 125647/2008 OKP              Krásná/541651233              7. 10. 2008
 
 
„Zasedání mezioborové pracovní skupiny k LVA 7.5.2008 – III“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – zasedání mezioborové pracovní skupiny k LVA 7.5.2008 – III“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 7.5.2008 proběhlo jednání mezioborové pracovní skupiny pro LVA.
Požadujeme
a) předat zápis/záznam z předmětného jednání,
b) kopii veškeré korespondence, která následovala v dané věci po jednání 7.5.2008,
c) předat dokumenty dokládající přípravné kroky v přípravě obchvatu Valtic (viz v ‚dením‘ tisku publikované informace), a to za období od 9.11.2006
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatái odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, informace o jednáních ze kterých nebyl pořizován záznam nebo zápis (zde pak informaci, kdy a kde se jednání uskutečnilo, kdo se jej zúčastnil, co byl předmět jednání a jaký byl výsledek jednání) a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat ‚v‘ elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 20 a posledních 10 stran.
“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-        Jednání konané dne 7. 5. 2008 bylo svoláno Ministerstvem kultury, jenž také zpracovává Vámi požadovaný záznam z jednání. Povinný subjekt nemá k dispozici žádný záznam ani zápis z předmětného jednání.
 
k písm. b) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádnou korespondenci, týkající se jednání mezioborové pracovní skupiny pro LVA konaného dne 7. 5. 2008, jenž proběhla v dané věci po předmětném jednání.
 
k písm. c) Žádosti Vám v příloze předáváme:
-         kopii povánky společnosti PROfi Jihlava spol. s r.o. ze dne 16. 7. 2008 na výrobní výbor k akci „Technická studie přeložky silnice I/40 v úseku Valtice – obchvat“, konané dne 7. 8. 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Valticích, včetně záznamu z tohoto jednání a prezenční listiny.
 
            Dále má povinný subjekt k dispozici pozvánku společnosti PROfi Jihlava spol. s.r.o. na vstupní výrobní výbor k akci „Technická studie přeložky silnice I/40 v úseku Valtice – obchvat“ a „Záznam ze vstupního výboru k technické studii přeložky silnice I/40 v  úseku Valtice – obchvat“ konaný dne 24. 4. 2008,. Oba tyto dokumenty Vám již byly povinným subjektem zaslány sdělením Jihomoravského kraje č.j.: 58719/2008 ze dne 16. 6. 2008, máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá, ani není povinen takovéto informace mít.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
příloha: dle textu (4x A4 jednostranný)
 
 
IČ                          DIČ                            Telefon                   Fax                          E-mail                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651233              541651289               posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz