Informace č.j.: JMK 121650/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                   Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                        JMK 121650/2008              S – JMK 121650/2008 OKP              Krásná/541651233             3. 10. 2008
 
 
„Jednání o smlouvě s Rakouskem“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 17. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání o smlouvě s Rakouskem“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Podle vyjádření ing. arch. Procházkové v ‚dením‘ tisku se má 19.9.2008 podepsat smlouva o R52/A5 s ‚Rakosukem‘.
Požadujeme předat veškerou korespondenci v souvislosti s R52, obchvatem Břeclavi, vládním usnesením 735/2009, vládním usnesením 891/2006, memorandem citovaném v 891/2006 a harmonogramem o napojení R55 na rakouskou silniční síť, a to za období od 1.1.2008, a to se všemi subjekty včetně Ministerstva dopravy, Města Brna, MŽP, ŘSD, Ministerstvem zahraničních věcí, rakouské strany a velvyslance ČR ve Vídni.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence ‚listninná‘, emailová, faxová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky na jednání a veškeré dokumenty ať již zaslané nebo předané osobně. Pro jednání, kde nebyl pořízen ani záznam ani zápis pod termín korespondence spadá informace o tom, kdy a kde se jednání konalo, kdo se jej účastnil, o čem se jednalo a jaké byly závěry jednání.
 
            Část Vámi požadovaných informací byla povinným subjektem podle skutečného obsahu posouzena jako informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“). S ohledem na uvedené bude dále při vyřizování této části Vaší Žádosti postupováno v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
-        CD obsahující e-mailovou korespondenci Jihomoravského kraje „v souvislosti s R52, obchvatem Břeclavi, vládním usnesením 735/2009, vládním usnesením 891/2006, memorandem citovaném v 891/2006 a harmonogramem o napojení R55 na rakouskou silniční síť, a to za období od 1.1.2008“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (1x CD)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz