Informace č.j.: JMK 122585/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                          JMK 122585/2008               S-JMK 122585/2008 OKP              Krásná/541651233             2. 10. 2008
 
 
„Korespondence s Bruselem - III“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 20. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Korespondence s Bruselem - III“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
Na 23 ZJMK se hlasovalo o usnesení označeném v zápise jako ‘variantní spojení Brna a Vídně‘. Vystoupil zastupitel Bortel a požadoval, aby o usnesení byla informována Evropská komise.
Dne 26. 4. 2008 jsme poslali žádost o informace označenou ‘Korespondence s Bruselem‘. S odpovědí na tuto žádost o informaci jsme nebyli spokojeni a proto jsme si vyžádali ‚kopi‘ celého spisu Sp.Zn. S-JMK 68614/2008. Z této kopie spisu je vidět, že úřadník, který žádost vyřizoval si nevyžádal žádné informace od té části JMK, kterou představují orgány kraje, specificky hejtman a Rada JMK. Přitom požádat o tyto informace právě tyto složky/orgány JMK bylo podle charakteru žádosti nutné.
Požadujeme kopii veškeré korespondence JMK s Evropskou komisí, která se týká R43, R52 a R55, a to za období od 1.1.2006, a to za celé období do odeslání odpovědi na tuto žádost.
Specificky se s touto žádostí obracíme na Radu JMK, samostatný povinný subjekt, neboť radní Procházková se v těchto souvislostech vyjadřovala o stížnostech zaslaných do Bruselu, a tedy tím dokázala, že s takovýmito informacemi pracuje. V mezičase se také ukázalo, že Ministerstvo dopravy a osobně ministr Řebíček na emailovou adresu obdrželi kopie podání zaslaných do Bruselu.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Emailovou korespondencí se rozumí veškerá emailová korespondence přijatá i odeslaná, a to do všech emailových schránek, které jsou na JMK zřízeny pro členy Rady JMK a jejich sekretářky, jakož i emailová korespondence adresována členům rady a doručena na emailové adresy posta@kr-jihomoravsky.cz, podatelna@kr-jihomoravsky.cz.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt prověřil v rámci své organizační struktury existenci požadovaných informací. Při prověření bylo zjištěno, že povinný subjekt žádné Vámi požadované informace nemá a ani není povinen mít, neboť mu tato povinnost nevyplývá z žádného zákonného ustanovení.
 
            Pro úplnost ještě uvádíme, že žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v rámci organizační struktury povinného subjektu – Jihomoravského kraje -  vyřizuje dle směrnice č. 12/INA KrÚ Svobodný přístup k informacím Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ“), resp. odbor (resp. oddělení), jehož věcné působnosti se požadovaná informace týká. Týká-li se žádost o poskytnutí informace věcné působnosti více odborů KrÚ, je k vyřízení takové žádosti příslušný Odbor kontrolní a právní., který žádost vyřizuje ve spolupráci se všemi odbory KrÚ, do jejichž věcné působnosti požadované informace spadají. K Vašemu konstatování, že při vyřizování žádosti je třeba si vyžádat informace „od té části JMK, kterou představují orgány kraje, specificky Hejtman a Rada JMK“upozorňujeme, že v případě rady kraje a zastupitelstva kraje jde o kolektivní orgány, které tvoří vůli kraje jako územně samosprávného celku (povinného subjektu), a to kvalifikovaně, na jednání formou usnesení, volbou nebo rozhodnutím za souhlasu nadpoloviční většiny všech svých členů. Členové těchto orgánů  jsou vzájemně v rovném postavení a nemají svého představeného, který by za radu nebo zastupitelstvo jednal navenek. Hejtman zastupuje navenek kraj nikoli radu nebo zastupitelstvo. Orgánem, který vede veškerou agendu rady, zastupitelstva, hejtmana (podatelnu, spisovou službu, úřední desku, organizační, personální, finanční aj. záležitosti) je KrÚ. Je to právě KrÚ, který připravuje materiály pro jednání orgánů kraje, tj. zasedání a schůze zastupitelstva kraje a rady kraje, na kterých se přijímají usnesení reprezentující vůli kraje navenek a je to opět KrÚ, kde jsou uloženy zápisy a usnesení těchto orgánů kraje, korespondence určená územně samosprávnému celku aj. Sdělí-li tedy povinný subjekt - Jihomoravský kraj - prostřednictvím KrÚ žadateli, že požadovanými informacemi nedisponuje, lze mít za to, že tato skutečnost byla prověřena na všech úrovních povinného subjektu.  
 
 
            S pozdravem
                                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v. r.
                     vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz